Podyplomowe Studium Teologii

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  teologicznych.

Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwia nabycie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii:

1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- ukończenie PST

- zaliczenie przedmiotów katechetycznych (min. 120 godzin – prowadzone w ramach modułów )

- pozytywne zaliczenie 60 godzin praktyk katechetycznych.

 

2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- ukończenie PST

- ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych (min. 120 godzin przedmiotów katechetycznych i min. 150 godzin przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych)

- pozytywne zaliczenie 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych i 120 godzin praktyk katechetycznych.

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.53) do dnia 16.10.2017 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 6 czerwca 2017 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

  tożsamość kandydata

- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- dwie aktualne fotografie

- opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach