Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologia Życia Konsekrowanego

Wydział Teologiczny

 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie

zaprasza do podjęcia w roku akademickim 2017/2018
niestacjonarnych studiów z teologii apostolstwa oraz
        z teologii życia konsekrowanego

Studia doktoranckie odbywają się w dwóch etapach:

1.       Studia podyplomowe pre-doktoranckie (rok I-II). Studia te odbywają tylko absolwenci studiów magisterskich z teologii. Przechodzą oni bezpośrednio na trzeci rok, gdyż studia podyplomowe gwarantują kontynuację nauki na studiach doktoranckich, poprzedzonych tzw. „rozmową kwalifikacyjną” .

- Ci, którzy nie mają magisterium z teologii, przed studiami licencjackimi, są zobowiązani ukończyć takie studia na UKSW, lub innej uczelni, przy czym przedmioty ze studiów podyplomowych, zbieżne ze studiami magisterskimi są zaliczane w ramach studiów magisterskich).

2.       Studia doktoranckie (rok IIII-IV). Rok III kończy się licencjatem kanonicznym (kościelnym), firmowanym przez Ojca Świętego. Po wszczęciu przewodu doktorskiego, tzn. zatwierdzeniu przez Radę Wydziału UKSW tematu rozprawy doktorskiej i wyznaczeniu promotora, który wcześniej pełnił funkcję opiekuna naukowego, student wieńczy pracę i przystępuje do jej obrony po zdaniu wymaganych egzaminów. Całość wieńczy uroczysta promocja doktorska, połączona z wręczeniem dyplomu przez Rektora UKSW w święto Uniwersytetu, tzn. 28 maja każdego roku.

Studia podyplomowe z teologii apostolstwa i życia konsekrowanego

Prowadzimy ponadto dwuletnie studia podyplomowe z teologii apostolstwa i życia konsekrowanego (warunkiem przyjęcia jest ukończenie, przynajmniej licencjatu zawodowego lub studiów magisterskich z jakiegokolwiek kierunku. Program studiów możemy dostosować do oczekiwań zainteresowanych, aby przygotować ich np. do prowadzenia katechezy, poradnictwa rodzinnego lub bycia liderem grup ewangelizacyjnych. Po ukończeniu studiów Wydział Teologiczny UKSW wydaje świadectwo. Można jednak studiować bez konieczności włączania do UKSW, co łączy się z opłatą administracyjną. Jest to oferta dla tych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę biblijno-religijną.

Serdecznie zapraszamy Kandydatów z całej Polski, a także z kręgu Polonii rozproszonej po całym świecie, zwłaszcza z krajów położonych na wschód od Polski: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy… Trzy tygodniowe sesje wykładowe i jedna egzaminacyjna w ciągu roku akademickiego sprzyjają pogodzeniu studiów z pracą duszpastersko-katechetyczną, lub zajęciami zawodowymi. 

Celem teologii apostolstwa na Wydziale Teologicznym UKSW jest:

-      budzenie większej świadomości powszechnego powołania do apostolstwa wśród wiernych w Kościele

-      kształtowanie liderów i animatorów wspólnot oraz ruchów kościelnych - wskazanie praktycznych form współpracy wiernych w apostolskim i misyjnym posłannictwie Kościoła

Celem teologii życia konsekrowanego jest:

-      przygotowanie kompetentnych Mistrzów i Mistrzyń Nowicjatów, a także

wychowawców zakonnych dla Instytutów Życia Konsekrowanego

-      przygotowanie kompetentnych promotorów powołań

-      pogłębienie wiedzy religijnej i duchowości zakonnej

Tematyka studiów i kadra profesorska:

Plan studiówobejmuje między innymi takie wykłady jak:

-      dla życia konsekrowanego: teologia i praktyka rad ewangelicznych; teologia i praktyka życia wspólnotowego; etapy formacji; wspólnota uczniów w Piśmie Świętym; liturgia zakonna; charyzmatyczny i eklezjologiczny wymiar życia konsekrowanego; historia zakonów; socjologia zakonów; duszpasterstwo powołań; psychologiczny aspekt kryzysów powołań; mariologia zakonna; życie zakonne w okresie patrystycznym; instytuty świeckie. 

-      dla teologii apostolstwa:Dar Ducha Świętego w apostolstwie; teologia biblijna apostolstwa; apostolat maryjny; apostolstwo wspólne; apostolstwo hierarchii; apostolstwo laikatu; historia apostolstwa; prakseologia apostolstwa; socjologia apostolstwa;  apostolskie aspekty liturgii; moralne aspekty apostolstwa; zagadnienia prawne apostolstwa; apostolski charakter katechezy; szkoła liderów; apostolstwo pielgrzymkowe; apostolstwo przez media; Ruchy i Stowarzyszenia apostolskie; nowa ewangelizacja, apostolskie aspekty bioetyki; apostolat młodzieżowy; apostolstwo wśród religii świata.

-               Kadrę profesorskąstanowią profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW oraz zaproszeni specjaliści z innych Uczelni, także z innych krajów.

-              Zapraszamy na naszą stronę: www.pallottianum.aidg.pl

Adres miejsca studiów oraz kontakty:

Centrum Teologii Apostolstwa UKSW «Pallottianum» w Ołtarzewie

Gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów  ul. Kilińskiego 20 (osiedle Ołtarzew); 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Kontakt z dyrekcją Centrum Teologii Apostolstwa:
ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC tel. 22/733 85 79;  kom. 724 518 845 lub przez Furtę WSD: 22/ 72 10 24

e-mail:mkowalczyk@sac.org.pl

Przyjęcia interesantów w Sekretariacie UKSW lub w Ołtarzewie:

W UKSW w poniedziałki w godz. 13.00-15.30; od wtorku do piątku w godz. 9.00- 12.00; w Ołtarzewie po uprzednim uzgodnieniu (kontakt jw.)

Terminy zjazdów studentów CTA w roku akademickim 2017/2018

I – 2-7 października 2017 r.

II – 29 stycznia-3 lutego 2018 r.

III – 21-26 maja 2018

IV sesja (egzaminacyjna)11-14 czerwca 2018 r.

Dla kandydatów, którzy już zdobyli licencjat kościelny obowiązuje rejestracja internetowa na Wydziale Teologicznym UKSW i rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o rejestracji na stronie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, stronie internetowej CTA, lub po skontaktowaniu się z dyrekcją CTA w Ołtarzewie, albo z Sekretariatem ds. Studiów Doktoranckich w UKSW (w razie wątpliwości udzielimy wyczerpującej informacji).

 REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE obejmuje dwa etapy:

1.     INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA (IRK) - aktywna od 5 czerwca do 15 wrzesnia 2017r.

2.     Kandydat zobowiązany jest do zalogowania się w IRK pod adresem: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/i wypełnienia poszczególnych paneli systemu.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 Po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK należy złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie z IRK
  •  Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu)
  • Dwa zdjęcia
  •  Odpis i kserokopia dyplomu (część A i B)
  • W przypadku osób duchownych – skierowanie Wyższych Przełożonych

Termin składania dokumentów: 19 czerwca-15 września 2017r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

tel. 22/ 561 88 16

e-mail: zsd@uksw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00, pokój 53

 

 

 

  

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach