Podyplomowe Studia Etyki

 

Podyplomowe Studia Etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są przeznaczone dla nauczycieli,
osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Głównym celem Podyplomowych Studiów Etyki jest umożliwienie uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu.

Program zajęć umożliwi uczestnikom zarówno całościowe zapoznanie się z zagadnieniami etycznymi od strony teoretycznej, jak i opanowanie praktycznej umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym. Odbycie Studiów pozwoli absolwentom świadomie dobierać najlepsze metody nauczania i prezentacji wiedzy z zakresu etyki, zgodnie z aktualną podstawą programową. Wzbogaci ich też o narzędzia pobudzające kreatywne i samodzielne myślenie.

Absolwent otrzyma wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania etyki w szkołach podstawowych i średnich.. Uzyska kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki, jako kolejnego przedmiotu w szkołach i w placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.

Program studiów podyplomowych rozłożony został na 3 semestry. Razem 350 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyk pedagogicznych w szkołach. Studenci będą mogli zapoznać się z historią oraz współczesnymi założeniami doktryn etycznych, zagadnieniami bioetyki, metaetyki, filozofii społecznej, antropologii filozoficznej a także wychowania moralnego.

Zajęcia zasadniczo odbywać się będą około 2 razy w miesiącu
(w soboty i niedziele) w czasie roku akademickiego w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Etyki jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich wykładanych przedmiotów i z praktyk oraz zdanie egzaminów i kolokwiów.

Planowany koszt studiów– 900 zł/semestr

W jaki sposób zgłaszać się ?

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.ploraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.53).

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

  tożsamość kandydata

- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

- zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych

- dwie aktualne fotografie

Rejestracja rozpocznie się  dnia 06 czerwca 2017 roku. Studia podyplomowe z etyki rozpoczynają się w semestrze letnim.

Kontakt

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych z etyki. 

Napisz do nas : wtz@uksw.edu.pl

Zapraszamy bardzo serdecznie do podjęcia studiów.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach