Granty dla poczatkujących naukowców

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2011 r. w ramach 7. Programu Ramowego ogłoszone zostały przez Komisję Europejską konkursy. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs na granty dla początkujących naukowców (w ramach Programu Szczegółowego POMYSŁY- ERC Starting Independent Researcher Grant).

Czemu służy grant?

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową.

Kto może aplikować?

Naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od uzyskania dyplomu doktorskiego do dnia ogłoszenia konkursu minęło 2-12 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez

udziału swego promotora.

Budżet projektu może wynosić do 1,5 mln ? (wyjątkowo 2 mln ?). Można z niego pokryć m. in. koszty wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynników, podroży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń

zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej (20%).Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu: kwalifikacje głównego badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa.Jak aplikować?

Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez internetowy system

EPSS, dostępny ze strony konkursu.

W jakiej dziedzinie?

Pomysły dotyczyć mogą wszystkich dziedzin wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

Za przebieg projektu odpowiedzialny jest ?główny badacz? ? lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. W szczególnych przypadkach główny badacz może być jedynym wykonawcą

projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata.Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być

instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi

wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia.Projekt może trwać do 5 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych konkursów wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na poniższej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-StG_20111124

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach