Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

I A. OBSZARY BADAŃ (wybrane)

teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia apostolstwa, teologia miłosierdzia Bożego, mariologia

 

I B. FIELDS OF RESEARCH (selected)

dogmatic theology, fundamental theology, theology of the apostolate, theology of Divine Mercy, Mariology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Komplementarność apostolskiej misji Kościoła w życiu konsekrowanym. Studium teologiczno-dogmatyczne, Ząbki 2005, ss. 314.

2.   Traktat o stworzeniu, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, Warszawa 2007, s. 15-286.

3.   Teologia i apostolat hierarchii w służebnej misji Kościoła, Ząbki 2008, ss. 248.

4.   Apostolat maryjny w zbawczej misji Kościoła, Warszawa 2012, ss. 200.

5.   Teologia sakramentu święceń w perspektywie apostolatu wyświęconych, Ząbki 2012, ss. 432.

6.   Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, Warszawa 2014, ss. 257.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Ikona Przemienienia, ?Communio? 28(2008) nr 1, s. 25-40.

2.   Laikat i apostolstwo, w: (red. K. Góźdź), In Persona Christi, t. 1, Lublin 2009, s. 933-945.

3.   Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty: Święta od ?nocy ciemnej?, ?Communio? 29 (2009), nr 4, s. 121-132.

4.   Aktualizacja wierności Chrystusa w pallotyńskim posługiwaniu kapłańskim, ?Roczniki Teologii Dogmatycznej? 57(2010), z. 2, s. 13-29.

5.   Miłosierdzie Boże w urzeczywistnianiu się królestwa Bożego, w: (red. K. Góźdź, K. Guzowski), Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin 2010, s. 275-286.

6.   Teoria ewolucji wobec wiary chrześcijan w stworzenie w ujęciu Jana Pawła II, w: (red. E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, Olsztyn 2010, s. 215-233.

7.   Eucharist ? Celebration of the Paschal Mystery, ?Communio? 31(2011) nr 2, s. 45-62.

8.   ?Taka jest nasza wiara?, ?Communio? 31(2011) nr 4, s. 10-26.

9.   Die Rolle der Enzykliken von seliggesprochenem Johann Paul II. für die Gestaltung des Christenlebens, ?Roczniki Teologii Dogmatycznej? 58(2011), z.2, s. 141-162.

10.    Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na rozwój apostolstwa świeckich, w: (red. M. Kowalczyk, T. Skibiński), Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, Warszawa 2011, s. 231-244.

11.    Wniebowstąpienie między Paschą a Pięćdziesiątnicą, ?Communio? 32(2012) nr 1, s. 5-21.

12.    Zbawczy wymiar nadziei w encyklice Benedykta XVI Spe salvi, ?Ateneum Kapłańskie? 103(2012), t. 158, z. 3, s. 507-524.

13.    Teologia śmierci, ?Communio? 32(2012), nr 3, s. 5-22.

14.    Formy apostolskiej aktywności świeckich w prymasowskim posługiwaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego, w: (red. M. Kowalczyk. Cz. Parzyszek), Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas i ewangelizator, Warszawa 2012, s. 200-223.

15.    Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary w dobie postmodernizmu, w: (red. K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka), Teologia wobec nurtu ponowoczesności, Pelplin 2012, s. 71-86.

16.    Objawienia anioła z Fatimy z punktu widzenia wiary w Eucharystię, w: (red. M. Kowalczyk), Fatima i Eucharystia. Spojrzenie Kościoła, Ząbki 2012, s. 9-28.

17.    Maryjny wymiar apostolstwa, w: (red. G. M. Bartosik), Maryjny kształt świadectwa, Częstochowa 2012, s. 55-70.

18.    Teologia świadka i świadectwa, ?Communio? 32(2012), nr 4, s. 48-65.

19.    Maryja ? Stolica Mądrości. Rozważania na kanwie encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, w: (red. B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska), Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Poznań 2012, s. 423-235.

20.    Sąd szczegółowy i ostateczny, ?Communio? 33(2013), nr 3, s. 44-58.

21.    Macierzyńskie pośrednictwo Maryi, w: (red. A. Gąsior, J. Królikowski), Maryja w tajemnicy Kościoła, Recepcja i perspektywy nauki soborowej, Kalwaria Zebrzydowska 2013, s. 61-74.

22.    Maryja - Święta i Niepokalana modelem Kościoła, ?Communio? 33(2013), nr 4, s. 22-40.

23.    Tryptyk Pallottiego: Maryja, Duch Święty i poznanie Chrystusa, w: (red. M. Kowalczyk, M. Mejzner), Święty Wincenty Pallotti. Apostoł wiary, Warszawa 2013, s. 275-284.

24.    Odnowa wiary - priorytet dla całego współczesnego Kościoła (ponadczasowość idei św. Wincentego Pallottiego), w: (red. M. Kowalczyk, M. Mejzner), Święty Wincenty Pallotti. Apostoł wiary, Warszawa 2013, s. 323-346.

 

Czasopisma naukowe redagowane

?Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio?, członek Polskiego Komitetu Doradczego polskiej wersji, 1999-2010; członek Rady Naukowej polskiej wersji, 2011-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii , 1986

Licencjat kanoniczny, 1998

Doktorat, 1991

Habilitacja, 2005

Profesura, 2013

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca w WSD Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 1991-

Prefekt Studiów w WSD Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 1995-1996

Rektor WSD Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 1996-2005

Adiunkt w Katedrze Teologii Pozytywnej Wydziału Teologicznego ATK/UKSW, 1993-2005

Profesor nadzwyczajny UKSW, 2006-

Kierownik Katedry Teologii Pozytywnej (sekcja teologii dogmatycznej), 2007-2013

Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Pozytywnej (Instytut Teologii Systematycznej), 2013-

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UKSW, 2013-

Dyrektor Instytutu Teologii Apostolstwa 2003- (od 1 marca 2013 Centrum Teologii Apostolstwa ?Pallottianum? w Ołtarzewie)

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal srebrny za długoletnią służbę, nadany przez Prezydenta RP, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Teologów Dogmatyków, członkostwo, 1991-

Polskie Towarzystwo Mariologiczne (PTM), członkostwo 1999-, członek Zarządu 2008-

Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna / Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI), członek korespondent, 2013-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH (wybrane)

Badania statutowe: Teologia i misja kapłaństwa hierarchicznego, 2009

Badania statutowe: Teorie ewolucji wobec wiary w stworzenie, 2010

Utrzymanie potencjału badawczego: Apostolat maryjny w zbawczej misji Kościoła, 2011

Utrzymanie potencjału badawczego: Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, 2012

Utrzymanie potencjału badawczego: Historiozbawcze posłannictwo aniołów w teologii posoborowej, 2013

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Radca prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 1993-1995

Członek II Synodu Plenarnego w Polsce

Członek Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej, 1998

Członek Komisji do spraw beatyfikacji ks. Józefa Stanka i ks. Józefa Jankowskiego SAC (beatyfikowani wśród 108 Męczenników II Wojny światowej)

Członek Komisji do spraw beatyfikacji pięciu pallotynów, którzy mają zostać dołączeni do Męczenników II Wojny światowej w tzw. procesie pelplińskim