Dr Małgorzata Laskowska

I A. OBSZARY BADAŃ

etyka mediów, etyka dziennikarska , problematyka moralna i etyczna portali społecznościowych, teologia komunikacji

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

media ethics, journalism ethics, moral and ethical problems of social networking, theology of communication

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Ks. Stefan Wyszyński - dziennikarz i redaktor (1924-1946), Toruń 2011.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (współred.: K. Guzek), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011.

2.   (współred.: A. Adamski), Nowe media - możliwości i pułapki, Opole-Poznań 2011.

3.   (współred.: P. Drzewiecki, A. Gralczyk), Media wobec śmierci, t. 2, Warszawa 2012.

4.   (współred.: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik), Media audiowizualne i cyfrowe wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2012.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Child and media chaos, "Disputationes scientificae Universitatis catolicae in Ružomberok" 2012, č. 1, p. 28-36.

2.   Nowe media dla cierpiących. Etyczny i aksjologiczna analiza blogosfery, "Disputationes scientificae Universitatis catolicae in Ružomberok" 2012, č. 4, p. 138-153.

3.   Edukacyjna funkcja mediów społecznościowych (Educational function social media), MAGNANIMITAS 2. vyd. 2012.

4.   Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, "Teologia praktyczna" 13(2012), s. 123-137.

5.   Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych. Zarys problematyki, "Studia Ełckie" 14(2012), s. 351-360.

6.   Dziennikarstwo internetowe w Polsce, w: Gołda-Sobczak M., Machura W., Sobczak J. (red.), Media - czwarta władza?, t. 3, cz. 1, Poznań-Opole 2011, s. 151-160.

7.   Wartości realne i wirtualne. Studium aksjologiczno-etyczne, w: Laskowska M., Adamski A. (red.), "Nowe media - możliwości i pułapki", Opole-Poznań 2011, s. 21-33.

8.   Infotainment - analiza aksjologiczno-etyczna zjawiska, w: Gołda-Sobczak M., Machura W., Sobczak J. (red.), Media - czwarta władza?, t. 2, Poznań-Opole 2011, s. 127-136.

9.   Zagubiony umysł. Wpływ kultury medialnej na kulturę umysłową, w: Guzek K., Laskowska M. (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011, s. 122-135.

10.    Nowe media - nowa etyka?, w: Hajdasz J. (red.), Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, Poznań 2011, s. 97-116.

11.    Galenosphere of Nazareth Theological and pedagogical analysis of education to silence, in: Parzych-Blakiewicz K., Wojtkowski J. (red.), Mary and Joseph at the origins of Christian culture, Olsztyn 2012, p. 141-149.

12.    Naprawdę jaka jesteś? Aktywność kobiet w social media na wybranych przykładach, w: Adamski A. [i in.] (red.), Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 228-238.

13.    Media wobec śmierci naturalnej. Zarys problematyki w ujęciu etycznym, w: Drzewiecki P., Gralczyk A., Laskowska M. (red.), Media wobec śmierci, t. 2, , Warszawa 2012, s. 168-179.

14.    Social media w pracy dziennikarza. Ujęcie etyczne, w: Kowalczyk R., Machura W., Sobczak J., Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, t. 1, Poznań-Opole 2012, s. 139-157.

15.    Rodzina a nowe media. Analiza relacji na podstawie nauczania Kościoła, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G., Ksiądz i rodzina w media, Warszawa 2012, s. 138-150.

16.    Komunikacja za pomocą social media - możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, w: Biedroń M., Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Komunikacja - (po)rozumienie - obecność społeczna, Toruń 2012, s. 29-41.

17.    Media społecznościowe dla edukacji. Sprzymierzeniec czy wróg?, w: Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności, A. Roguska (red.), Siedlce 2013, s. 143-160.

18.    Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, "Teologia praktyczna" 13(2012), s. 123-137.

19.    Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych. Zarys problematyki, "Studia Ełckie" 14(2012), s. 351-360.

20.    Social Networking Services in Service of Democracy ? Chosen Case Studies, "Online Journal of Communication and Media Technologies" 1(2014), ISSN: 1986-3497.

21.    Program M*A*S w odniesieniu do komunikacji sieciowej. Propozycja działań (w druku).

22.    Ethics of journalism as an academic discipline. Problems and challenges defined on the basis of research conducted among Polish students (w druku).

 

Serie naukowe redagowane

?Media - Człowiek - Społeczeństwo?, Dom Wydawniczy Elipsa, członkostwo w Komitecie Naukowo-Wydawniczym

 

Czasopisma naukowe redagowane

?Przegląd Teologii Mediów? (naukowy kwartalnik doktorancki), redaktor naczelny, 2013-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, Wydział Teologiczny UKSW, 2008

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia zlecone na studiach niestacjonarnych z etyki dziennikarskiej oraz systemów medialnych na Wydziale Teologicznym UKSW, 2009-2010

Adiunkt w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW, 2010-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora za rzetelną, pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz UKSW, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Komisja Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2012-2013

Polskie Towarzystwo Etyczne, 2012-

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, 2012-

European Society for Catholic Theology (ESCT), 2013-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

"Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa" (badania statutowe, MNiSW), kierownik projektu, 2011

"Wpływ cyfrowych systemów informacyjnych na formy komunikacji i styl życia odbiorców mediów", członek zespołu badawczego pod kier. dr A. Gralczyk (badania statutowe, MNiSW), 2011

"Etyka nowego dziennikarstwa" (badania statutowe, MNiSW), kierownik projektu, 2011

"Social media - w służbie demokracji" (badania statutowe, MNiSW), kierownik projektu, 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Odbycie stażu w firmie WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o. na podstawie projektu "Staże i szkolenia", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2. - "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1. - "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw", 2012-2013

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach