Rekrutacja: Szkoła Doktorska, Specjalistyczne Studia Ad Licentiam

SZKOŁA DOKTORSKA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 forma  kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. Dotychczasowe studia doktoranckie zastąpi Szkoła Doktorska UKSW do której mogą się rekrutować osoby posiadające dyplom licencjata kanonicznego.

SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE (AD LICENTIAM)

UWAGA!

Zmiany w dyżurach Prodziekana WT, kieronika studiów dokotranckich  - ks. prof.  Jarosława Różańskiego:

1) dyżur z 14.06 przełożony jest na 13.06 (czwartek), godz. 9.00-10.00, p. 52.

2) dyżur z 21.06 przełożony jest na 26.06 (środa), godz. 11.30-13.00, p. 52.

3) Dyżury wakacyjne: 28.06-16.08.2019, piątek, godz. 11.30-13.00, p. 52.

Uwaga - Dyżur Ks. Dziekana w dniu 09.08.2019 roku w godz. 13.30-15.00

Dużury Kierownika Studiów Doktoranckich Ks. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich, Ks. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego w czerwcu, p. 52: 11.06 (wtorek), godz. 11.30-13.00; 13.06 (czwartek), godz. 9.00-10.00; 26.06 (środa), godz. 11.30-13.00.

Dyżury wakacyjne: 28.06-16.08.2019, piątek, godz. 11.30-13.00.

Informacja Inspektoratu BHP dot. OSTATNICH DODATKOWYCH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp dla Studentów i Doktorantów

Przychylając się do próśb od Studentów i Doktorantów, którzy nadal 
nie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wyznaczone kolejne dodatkowe, 
ostatnie w bieżącym roku akademickim terminy szkoleń.

 

OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 18.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, 
Budynek Nr 24, sala nr 008;
2 termin - 25.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, 
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

 

Stypendium dla wybitnych naukowców

Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona np. w uczelni lub innym podmiocie prowadzącym działalność naukową. Żeby otrzymać stypendium ministra młody naukowiec musi wykazać się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, które są dokumentowane w postaci pisemnej.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy), a jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 5390 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem i załącznikami składa się do Prorektora ds. studenckich i kształcenia w wersji elektronicznej na adres psik@uksw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. stypendium pod linkiem

Cykl 5 otwartych wykładów gościnnych prof. dr. hab. MICHAELA WOLTERA (CHAT 27-29.05.2019)


Zapraszamy na cykl 5 otwartych wykładów gościnnych prof. dr. hab. Michaela WOLTERA (em. profesor Uniwersytetu w Bonn), które odbęda się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48

Pobierz plakat

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od  10 maja do 31 maja 2019r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Ks. prof dr hab Janusza Kręcidły w dniu 30 kwietnia br. jest odwołany

z powodu urlopu.

SUMMER SCHOOL - CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza studentów i młodych naukowców na SUMMER SCHOOL - CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA.

Warsztaty skierowane są do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.
Summer School odbywać się będzie w formie wykładów i konwersatoriów, w Toruniu w dniach 15-20 lipca 2019 r.

Wszystkie koszty z wyjątkiem kosztów podróży pokrywa organizator. Więcej szczegółów w załącznikach.

Informacje w j. pol.

Informacje w j. ang.