Komunikacja w biznesie

Studia prowadzone będą w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2014/2015.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry. Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, pogrupowanych w 3 główne bloki tematyczne: KOMUNIKACJA REKLAMOWA, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA, KOMUNIKACJA PUBLIC RELATIONS. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trakcie 10 zjazdów weekendowych (sobota - niedziela): każdy zjazd po 16 h (1 godzina zajęć = 45 minut).

* Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimum 20 słuchaczy.

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do projektowania i realizacji działań komunikacyjnych pomiędzy firmą a otoczeniem.

W efekcie kształcenia słuchacz studiów podyplomowych będzie umiał:

 • zaplanować i poprowadzić kampanię komunikacyjną
 • stworzyć strategię komunikacyjną w tradycyjnych i nowych mediach
 • sporządzić budżet reklamowy
 • planować media reklamowe
 • współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi i agencjami reklamowymi
 • wykorzystać podstawowe narzędzia badawcze do pomiaru skuteczności działań marketingowych, reklamowych i PR

W efekcie kształcenia słuchacz studiów podyplomowych rozszerzy swoje umiejętności w zakresie:

 • komunikacji,
 • sprawności uczenia się i samodoskonalenia,
 • rozwiązywania problemów,
 • analitycznego myślenia,
 • organizacji pracy

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chciałyby podjąć pracę na samodzielnych stanowiskach w działach PR, Reklamy i Marketingu, jak również do osób, które prowadzą własną działalność/przedsiębiorstwa i chciałyby wzbogacić posiadaną wiedzę z zakresu reklamy, marketingu i PR.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 h

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy na zakończenie otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości i podniesienia kwalifikacji. Warunkiem zaliczania studiów jest:

 • systematyczne aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie prac zaliczeniowych wyznaczonych przez prowadzących zajęcia,
 • po wyborze określonego bloku specjalizacyjnego (jednego z trzech) ? egzamin specjalizacyjny z zakresu omawianego w danym bloku tematycznym: komunikacja marketingowa, komunikacja PR lub komunikacja reklamowa.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez:

 • wykładowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • wykładowców innych wiodących uczelni w Polsce,
 • doświadczonych i cenionych w środowisku biznesowym praktyków (z zakresu Marketingu, PR i Reklamy), pracujących na co dzień w znanych agencjach reklamowych, domach mediowych i instytutach badawczych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

Mgr Tomira Chmielewska - Ignatowicz

Opiekun naukowy

ks. dr hab. Andrzej Adamski

Cena

Opłata za studia (2 semestry) wynosi 3600 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Kontakt i zapisy

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Komunikacja w Biznesie  należy  zarejestrować się na stronie podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożyć w dziekanacie (p. 061) wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (lic., inż., mgr),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • dowód wpłaty czesnego na konto uczelni,
 • w przypadku płatności ratami - oświadczenie o terminie wpłaty drugiej raty,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez UKSW danych osobowych.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, (pok. 061)

01 - 815 Warszawa

Tel./fax 22-561-88-75

e-mail: wtz@uksw.edu.pl

http://www.teologia.uksw.edu.pl/kwb

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 20.09.2014r.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach