Informacje o kierunku i opłaty

Jednolite studia magisterskie  niestacjonarne na kierunku teologia trwają 6 lat. Dzięki nim absolwent osiąga gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Powinien być także zaznajomiony z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.

Przy wyborze dodatkowej oferty dydaktycznej jest możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania religii.

 Opłaty za usługi edukacyjne w  roku akademickiego 2021/2022 /studia magisterskie/

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy.

Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za kazdy dzień zwłoki.

- jednorazowo w wysokości:

1995 zł płatna w terminie do dnia 11.10.2021 roku

- w dwóch ratach:

1. rata 1050 zł. płatna w terminie do dnia 11.10.2021r.

2. rata 1050 zł. płatna w terminie do dnia 15.02.2022r.

- w czterech ratach:

1. rata 552 zł płatna w terminie do dnia 11.10.2021 r.

2. rata 551 zł płatna w terminie do dnia 30.11.2021 r.

3. rata 551 zł płatna w terminie do dnia 15.02.2022 r.

4. rata 552 zł płatna w terminie do dnia 15.04.2022 r.

Kontakt:

Wydział Teologiczny UKSW - studia niestacjonarne

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Sekretariat pok. 48 / czynne pn-wt 9.00-13.00, śr. 9.00-15.00 , sobota podczas zjazdów do godz. 15.00/

mgr Agnieszka Grobelska - Specjalista ds. administracyjnych

tel. 22 561 88 75, e-mail: wtz@uksw.edu.pl, a.grobelska@uksw.edu.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach