Podyplomowe Studium Teologii

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  teologicznych.

Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku):

1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- ukończenie PST (moduł A)

- zaliczenie przedmiotów katechetycznych (moduł B)

- pozytywne zaliczenie praktyk katechetycznych.

 

2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- ukończenie PST (moduł A)

- ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych: przedmioty katechetyczne (moduł B) oraz psychologiczno-pedagogiczne (moduł C)

- pozytywne zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk katechetycznych.

 

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.48) do dnia 30.09.2019 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 01 czerwca 2019 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

-  dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

- oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- jedna  aktualna fotografia, jesli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

- opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach