Podyplomowe Studium Teologii

REKRUTACJA NA ROK  2022/2023

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 roku

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 01 czerwca 2022 roku

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 16.06.2022 roku

ZAPISY III tura

od 2022-06-01 09:00:00 do 2022-09-30 18:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  teologicznych.

Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku):

1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- ukończenie PST (moduł A)

- zaliczenie przedmiotów katechetycznych (moduł B)

- pozytywne zaliczenie praktyk katechetycznych.

 

2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- ukończenie PST (moduł A)

- ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych: przedmioty katechetyczne (moduł B) oraz psychologiczno-pedagogiczne (moduł C)

- pozytywne zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk katechetycznych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

7. opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów osobiscie bądź przesłanie drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2022 rokuWYSOKOŚC CZESNEGO
2100 zł za rok


DODATKOWE INFORMACJE
Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów
 i po immatrykulacji do systemu.


KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII
dr Aneta Rayzacher- Majewska
Kontakt e-mail: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna
mgr Agnieszka Grobelska

ul. Dewajtis 5, pok. 48

01-815 Warszawa

Kontakt tel: 22 561 88 75

Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach