Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Teologicznym powstał nowy kierunek studiów podyplomowych poświęcony formacji biblijnej. Są to studia dwuletnie (cztery semestry) w systemie niestacjonarnym.

Jaki jest cel studiów?

Jego celem jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:

- przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz  o wpływie kulturowym samej Biblii;

- propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;

- przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;

- uczenie, jak wychowywać z Biblią i do życia nią;

Do kogo jest skierowane?

- liderów parafialnych grup biblijnych

- animatorów ruchów kościelnych

- moderatorów  grup parafialnych i modlitewnych

- lektorów i innych ministrów Słowa Bożego

- osób odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych

- księży, którzy chcą organizaować w swoich parafiach konferencje biblijne, kregi biblijne

- nauczycieli oraz katechetów chcących pogłębić swoją wiedzę biblijną

-rodziców, którzy pragną zdobić wiedzę potrzebną do religijnego wychowania swych dzieci.

 

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu wydziału  (pok.48) do dnia 30.09.2020 roku.

Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 15 czerwca 2020 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

- oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych - do wglądu

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- jedna  aktualna fotografia, jesli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

KONTAKT:

wtz@uksw.edu.pl, a.grobelska@uksw.edu.pl

tel. 22/ 561 88 75 lub 22/ 561 89 60

Obsługa administracyjna interesantów odbywa się po uprzednim telefonicznym  ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem  jednostki organizacyjnej w celu uniknięcia gromadzenia się.

Osoba w trakcie przebywania na terenie Uczelni winna stosować środki ochrony sanitarnej:

-maseczki zakrywającej nos i usta/ przyłbica

-rekawiczki ochronne

-środki chemiczne do dezynfekcji osobistej

Środki ochrony sanitarnej interesanci zapewniają  we własnym zakresie

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach