Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Zakres tematyczny

W ramach studiów prowadzone są min. nastepujące wykłady:

- podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego

- droga rozwoju życia duchowego

- antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej

- kierownictwo duchowe a psychoterapia

- kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego

- elementy kierownictwa duchowego w sytuacji zniewoleń demonicznych

- kierownictwo duchowe wobec konfliktów małżeńskich i rodzinnych

- kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego

Czas trwania

- studia odbywają się w cyklu dwuletnim

Zespoł wykładowców

Trzon zespołu stanowią pracownicy naukowi Sekcji Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie: ks. prof. Stanisław Urbański, ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar,  ks. prof. Czesław Parzyszek. Poza pracownikami sekcji także: ks. dr Wiesław Jankowski (teolog, egzorcysta), ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka, mgr Elżbieta Stawińska ( długoletni pedagog szkolny)

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.48) do dnia 30.09.2020 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 15 czerwca  2020 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

-  dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

- oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych - do wglądu

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- jedna  aktualna fotografia jesli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

KONTAKT:

wtz@uksw.edu.pl

tel. 22/ 561 88 75 lub 22/ 561 89 60

Przyjmowanie dokumentów zaplanowane jest następująco:

od 15.07.2020 lipca - w godzinach 09.00-13.00,  - do dnia 30 września 2020
Dziekanat Wydziału Teologicznego - studia niestacjonarne, ul. Dewajtis 5,  pok. 48
 
KOMPLET  WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW
PROSZĘ UŁOŻYĆ W KOLEJNOŚCI / j.w/ NASTĘPNIE WŁOŻYĆ DO TECZKI AKT OSOBOWYCH.
TECZKĘ PROSZĘ PODPISAĆ WŁASNYM IMIENIEM I NAZWISKIEM.
Prosimy o posiadanie własnego długopisu!
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach