Kurs dla katechistów parafialnych

Papież Franciszek na mocy listu apostolskiego Antiquum Ministerium z 11 maja 2021 roku ustanowił posługę katechety która jest stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca. Mają ją pełnić osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości (8). Według Franciszka kandydaci do pełnienia wspomnianej posługi powinni otrzymać należną formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną (tamże). Wydział Teologiczny UKSW zaprasza wszystkich chętnych do pełnienia tej posługi  na kurs dla katechistów parafialnych. Jego uczestnicy w czasie 9. sobotnich zjazdów będą mieli możliwość, przez udział w wykładach i ćwiczeniach    z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji, przygotować się do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Będą też mogli zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Łączny czas zajęć to 90 godzin + praktyki katechetyczne i rekolekcyjne.
Część teoretyczną w formie wykładów uczestnicy odbywać będą razem na wykładach, a ćwiczenia praktyczne będą realizowane w mniejszych grupach na uczelni oraz w wybranych parafiach, hospitując i prowadząc katechezy dla dorosłych oraz rekolekcje ewangelizacyjne.
Weryfikacja przydatności kandydatów na katechistów, będzie odbywać się na podstawie zaliczeń zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Po odbytym kursie i uzyskaniu zaliczenia, absolwenci mogą ubiegać się o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach.

 Warunkiem zakwalifikowania na KURSU DLA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH jest zaświadczenie o ukończenia kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”, lub dyplom ukończenia studiów teologicznych (podyplomowych lub magisterskich) oraz

•    Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 15.06.2021) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
•   Konieczność wydruku kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego:
Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem "Kurs dla katechistów"

Termin składania składania dokumentów: od 01.07.2021 r.

Lista miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt kursu:

650 zł (płatność w dwóch ratach). Terminy płatności zostaną podane na I zjeździe.

Miejsce i czas odbywania zajęć:

zajęcia będą się odbywać w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5 od października 2021 roku do czerwca 2022 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godzin. Oprócz tego w wybranych parafiach będą się odbywać praktyki katechetyczne i rekolekcyjne. Szczegółowe informacje podane zostaną w dniu pierwszego zjazdu.

Informacje:

Plan Kursu Katechistów parafialnych w roku akademickim 2021/2022

pytania odnośnie kursu należy kierować bezpośrednio do dziekanatu: siostra Ilona Kałużna pod nr telefonu: 22 561 88 93 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. E-mail: i.kaluzna@uksw.edu.pl

 Pytania odnośnie kursu należy kierować bezpośrednio do dziekanatu, do siostry Ilony Kałużnej pod nr telefonu: 22 561 88 93. Szczegółowe informacje podane zostaną w dniu pierwszego zjazdu.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach