Rekrutacja: Szkoła Doktorska, Specjalistyczne Studia Ad Licentiam

SZKOŁA DOKTORSKA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 forma  kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. Dotychczasowe studia doktoranckie zastąpi Szkoła Doktorska UKSW do której mogą się rekrutować osoby posiadające dyplom licencjata kanonicznego.

SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE (AD LICENTIAM)

Do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych wymagane jest posiadanie dyplomu licencjata kanonicznego. Wydział Teologiczny UKSW od roku akademickiego 2019/2020 uruchamia dwuletnie Specjalistyczne Studia Teologiczne(Ad Licentiam), które kończą się uzyskaniem dyplomu studiów II stopnia z teologii oraz dyplomu licencjata kanonicznego z zakresu wybranej specjalności.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na Kursie Teologicznym (ad Lauream).

Oferujemy specjalistyczne odrębne ścieżki kształcenia realizowane w następujących specjalnościach:

 • teologia biblijna
 • teologia dogmatyczna
 • teologia fundamentalna
 • teologia moralna
 • teologia duchowości
 • patrologia
 • teologia pastoralna
 • homiletyka
 • katechetyka
 • liturgika
 • misjologia
 • teologia religii
 • teologia ekumeniczna
 • teologia środków społecznego przekazu
 • teologia kultury

Aby zostać przyjętym na Specjalistyczne Studia Teologiczne należy zarejestrować się w systemie IRK oraz złożyć w dziekanacie (p.48) dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: IRK UKSW

 

PODYPLOMOWE STUDIA BIBLIJNO-PASTORALNE

(z możliwością uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego)

Studia trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują następujące specjalności:

 • teologia biblijna
 • teologia systematyczna (specjalności: teologia moralna i duchowości)
 • teologia praktyczna (specjalności: teologia pastoralna i katechetyka)

Po ukończeniu studiów słuchacze posiadający tytuł zawodowy magistra teologii mają możliwość uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego na Wydziale Teologicznym UKSW.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na studiach podyplomowych predoktoranckich (Ad Lauream).

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne należy zarejestrować się w systemie IRK oraz złożyć w dziekanacie (p.41) dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach