Studia doktoranckie z teologii w języku angielskim (Doctoral studies in Theology in English)

Studia doktoranckie z teologii po angielsku

Wydział Teologiczny UKSW

Koordynowane przez Instytut Dialogu Kultury i Religii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z wiodących Wydziałów Teologicznych w Polsce. Oferujemy studia doktoranckie w wielu specjalizacjach.

Od dwóch lat oferujemy studia doktoranckie w języku angielskim. Program studiów doktoranckich z teologii oferowany w języku angielskim zawiera blok wykładów oferowanych na wydziale. Studia trwają 4 lata. Podczas pierwszego i drugiego roku doktorant uczestniczy w 10 wykładach. Po dwóch latach może otrzymać licencjat (kościelny). Doktorant ma również wybór innych wykładów lub tutoring (reading courses). Po ukończeniu studiów i po obronie doktorskiej student otrzymuje doktorat kościelny (system edukacji Kościoła rzymskokatolickiego) i cywilny (uznany przez europejski system edukacji).

Biorąc pod uwagę różnorodność przeddoktoranckich systemów edukacyjnych w różnych krajach poza Unią Europejską, w poszczególnych przypadkach program może zostać dostosowany indywidualnie do poszczególnego doktoranta.

 

 

Doctoral studies in Theology in English

Faculty of Theology, University of the Cardinal Stefan Wyszyński

Coordinated by Institute of Dialogue of Culture and Religion

 

Faculty of Theology of the Cardinal Wyszynski University in Warsaw is one of the leading Faculties of Theology in Poland. We offer doctoral studies in many specializations.

Since two years we offer also doctoral studies in English. The program of doctoral studies in Theology offered in English contain the block of lectures offered in the Faculty. A student has also a choice of other lectures as well as some reading courses guided by professor-tutor.

Studies last 4 years. During the first and second year student takes 10 courses. After two years it is possible to receive the L.Th. degree (ecclesiastical). Student may also take some guided (tutoring or reading) courses. After finishing studies and after doctoral defense a student receives D. Th. (ecclesiastical – recognized by the education system of the Roman Catholic Church) and Ph.D. (Th) (civil – recognized by European education system).

Taking into account great diversity of pre-doctoral education systems in different countries outside the European Union, the program can be adjusted individually to each doctoral student.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach