Informacja dla VI roku

Obrony prac magisterskich

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora UKSW z dnia 17.06.2020 roku (pobierz)

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021 roku  (pobierz)

Instrukacja archiwizacji prac dyplomowych w APD - zał. nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021 (pobierz)

 

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z całą dokumentacją do  dnia 14.06.2022 r. w roku akademickim 2021/2022.

 Temat pracy magisterskiej na studiach niestacjonarnych powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca  na V roku studiów.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego  należy:

1) posiadać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w systemie USOS.

 Osoby, które odbywały  podczas studiów praktyki w ramach modułu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii powinny złożyc podanie o wpisanie praktyk oraz  uprawnień do suplementu.

2) uzupełnić w APD streszczenie pracy oraz  wpisać słowa kluczowe

3) wgrać do APD odpowiednio nazwany plik z pracą wg schematu (nazwa pliku: WT-numer indeksu-MGR.PDF, np. WT-12345-MGR.PDF )

Stronę tytułową pracy opracowuje się wg WZORU

4) po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora wypełnić i podpisać:
   -  oświadczenie studenta o autorstwie pracy oraz udzieleniu licencji  (pobierz) - należy złozyć  tylko w formie elektronicznej w APD
   - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW - życiorys zawodowy - pobierz
   - kartę pracy dyplomowej - do pobrania z APD
   - wniosek o powołanie komisji - do pobrania z APD
5) dostarczyć do dziekanatu  pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w miękkiej okładce wraz z oryginałami ww dokumentów. Pracę dyplomową w  twardej okładce jednostronnie drukowaną dla recenzenta

6) wypełnić elektroniczną kartę obiegową - zostanie uruchomiona po złożeniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

7) dokonać opłaty za dyplom - 60 zł na indywidualny numer rachunku bankowego z USOS

 

Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

5 tez na egzamin dyplomowy - dostarcza promotor

Promotor składa oświadczenie o spełnieniu warunków do przedstawienia pracy  (tylko w systemie APD), akceptuje  raport JSA a także zatwierdza pracę w APD
 

Do wyboru :

  • informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
  • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim - pobierz (dla chętnych)
  • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z opłatą 40 zł. - pobierz (dla chętnych)
  • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk - pobierz

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego - WT)

Dziekan na wniosek  studenta  (wniosek musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 30 września br.

Niezłożenie pracy w wyznaczonym terminie powoduje skreslenie  studenta z listy studentów.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy pobierz

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

 

Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową do obrony (APD), mają wszytkie przedmioty zaliczone i komplet wpisów w usoswebie. Po rozliczeniu roku studiów  pracownik dziekanatu zleci aktywowanie Elektronicznej Karty Obiegowej Studenta, której zatwierdzenie przez jednostki UKSW stanowi jeden z warunków dopuszczenia do obrony. Oznacza to, że student musi być rozliczony z poszczególnymi jednostkami UKSW:

  • Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności)
  • Biblioteka Główna UKSW
  • Dział Pomocy Materialnej

............................................................................................................................................................................

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach