ABC studiowania na studiach stacjonarnych Wydziału Teologicznego

------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN STUDIÓW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie w sprawie przebiegu studiów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyczny przewodnik antyplagiatowy - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w sprawie zasad postępowania w przypadku naruszeń prawa autorskiego w pracach dyplomowych - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja łączenia się Studentów do MS Teams - zobacz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory podań (podania należy wypełnić na komputerze -  podania pisane ręcznie nie są przyjmowane przez Dziekanat)

 

Podania o:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Prodziekana w sprawie limitów miejsc na seminariach

Zarządzenie Prodziekana w sprawie limitów miejsc na specjalizacjach

Uchwała w sprawie praktyk - pobierz plik

Regulamin opiekuna roku - pobierz plik

Regulmin starosty roku - pobierz plik

Uchwała w sprawie zadań dyrektorów instytutów i kierowników sekcji - pobierz plik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkty ECTS

Na Wydziale Teologicznym obowiązuje system punktowy ECTS. Do ukończenia studiów magisterskich konieczne jest uzyskanie 300 punktów ECTS, w każdym roku akademickim 60 punktów. Nadwyżka punktów uzyskanych w bieżącym roku  automatycznie przechodzi  na kolejny rok.

Zasady przypisywania punktów ECTS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakultety

Studenci roku V wybierają zajęcia fakultatywne spośród przedmiotów wskazanych dla lat I-IV specjalności, na której się znajdują lub z listy przedmiotów fakultatywnych dostępnych dla wszystkich studentów kierunku ?teologia? lub z wykładów (niemonograficznych) prowadzonych dla stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przypisuje się po 2 pkty ECTS w semestrze. Obowiązek wyboru zajęć fakultatywnych na roku V spoczywa na tych studentach, którzy nie mają wystarczającej ilości punktów ECTS z całości studiów.

  • Studenci roku IV mogą dokonać innego wyboru zajęć fakultatywnych, jeśli jest to uzasadnione tematyką pracy magisterskiej. W takim wypadku zgoda przez Prodziekana ds. studiów stacjonarnych uzależniona jest od opinii Promotora.
  • Warunkowe zaliczenie roku wiąże się z utrata stypendium naukowego oraz opłatą (por. punkt .opłaty.); zmiany w programie studiów (np. przeniesienie na inny rok przedmiotu, WF, lektoratu) traktowane są jako warunkowe zaliczenie roku. Odwołanie do Dziekana nie jest respektowane przez władze Uniwersytetu.

Brakujacy punkt ECTS: koszt jednego punku ECTS znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat pracy magisterskiej - patrz ustawa o przebiegu studiów

Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej

Składanie prac magisterskich i licencjackich

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z całą dokumentacją do ostatniego dnia zajęć w semestrze letnim - w roku akademickim 2021/2022 jest to 14.06.2022 r.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta  (wniosek musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 30 września.

 

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

 

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego (magisterskiego lub licencjackiego) należy:

1) posiadać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w systemie USOS oraz rozliczone praktyki

2) wpisać do APD streszczenie pracy oraz słowa kluczowe

3) wgrać do APD odpowiednio nazwany plik z pracą (nazwa pliku: WT-numer indeksu-LIC./MGR.PDF, np. WT-12345-LIC.PDF )

4) po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora wypełnić i podpisać:

   - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW - życiorys zawodowy - pobierz
   - kartę pracy dyplomowej - do pobrania z APD
   - wniosek o powołanie komisji - do pobrania z APD

5) złożyć w dziekanacie pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w miękkiej oprawie wraz z ww. dokumentami

6) wypełnić elektroniczną kartę obiegową - zostanie uruchomiona po złożeniu pracy w dziekanacie

7) dokonać opłaty za dyplom na indywidualny numer rachunku bankowego z USOS (nie dotyczy osób, które rozpoczęły lub wznowiły studia w roku akademickim 2019/2020 i później)

 

Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

5 tez na egzamin dyplomowy - dostarcza promotor

tezy na egzamin dyplomowy - dziennikartswo i komunikacja społeczna studia I stopnia

tezy na egzamin dyplomowy - dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia

Do wyboru:

  •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
  • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim - pobierz
  • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym - pobierz
  • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk - pobierz

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego - WT)

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach