ABC studiowania na studiach stacjonarnych Wydziału Teologicznego

------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN STUDIÓW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w sprawie przebiegu studiów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyczny przewodnik antyplagiatowy - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w sprawie zasad postępowania w przypadku naruszeń prawa autorskiego w pracach dyplomowych - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory podań (podania należy wypełnić na komputerze -  podania pisane ręcznie nie są przyjmowane przez Dziekanat)

Podania o:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Prodziekana w sprawie limitów miejsc na seminariach

Zarządzenie Prodziekana w sprawie limitów miejsc na specjalizacjach

Uchwała w sprawie praktyk - pobierz plik

Regulamin opiekuna roku - pobierz plik

Regulmin starosty roku - pobierz plik

Uchwała w sprawie zadań dyrektorów instytutów i kierowników sekcji - pobierz plik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkty ECTS

Na Wydziale Teologicznym obowiązuje system punktowy ECTS. Do ukończenia studiów magisterskich konieczne jest uzyskanie 300 punktów ECTS, w każdym roku akademickim 60 punktów. Nadwyżka punktów uzyskanych w bieżącym roku  automatycznie przechodzi  na kolejny rok.

Zasady przypisywania punktów ECTS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakultety

Studenci roku V wybierają zajęcia fakultatywne spośród przedmiotów wskazanych dla lat I-IV specjalności, na której się znajdują lub z listy przedmiotów fakultatywnych dostępnych dla wszystkich studentów kierunku ?teologia? lub z wykładów (niemonograficznych) prowadzonych dla stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przypisuje się po 2 pkty ECTS w semestrze. Obowiązek wyboru zajęć fakultatywnych na roku V spoczywa na tych studentach, którzy nie mają wystarczającej ilości punktów ECTS z całości studiów.

 • Studenci roku IV mogą dokonać innego wyboru zajęć fakultatywnych, jeśli jest to uzasadnione tematyką pracy magisterskiej. W takim wypadku zgoda przez Prodziekana ds. studiów stacjonarnych uzależniona jest od opinii Promotora.
 • Warunkowe zaliczenie roku wiąże się z utrata stypendium naukowego oraz opłatą (por. punkt .opłaty.); zmiany w programie studiów (np. przeniesienie na inny rok przedmiotu, WF, lektoratu) traktowane są jako warunkowe zaliczenie roku. Odwołanie do Dziekana nie jest respektowane przez władze Uniwersytetu.

Brakujacy punkt ECTS: 

Teologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 35 zł

Religioznawstwo - 33 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat pracy magisterskiej - patrz ustawa o przebiegu studiów

Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej

Składanie prac magisterskich i licencjackich

 

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z całą dokumentacją do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Dziekan na wniosek promotora lub studenta  (wniosek musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 30 września.

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 dni oraz nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

 

Dokumentacja jaką należy złożyć przed dopuszczeniem do egzaminu magisterskiego lub licencjackiego:

 • indeks i karta egzaminacyjna (semestr zimowy i letni),
 • trzy egzemplarze pracy dyplomowej w tym: dwa egzemplarze pracy jednostronnie drukowanej w twardej okładce (dla promotora i recenzenta), jeden egzemplarz pracy dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce,
 • Drugą stronę (nienumerowaną) każdego egzemplarza pracy powinno stanowić oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy podpisane przez autora i promotora pracy (druk do pobrania z systemu apd)

 • cztery zdjęcia formatu 4,5 cm x 6,5 cm,

 • dowód opłaty za dyplom - 60 zł (opłata dokonywana na indywidualny rachunek studenta w USOS),
 • karta obiegowa (do pobrania w dziekanacie)
 • wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i recenzenta, z podpisem promotora) - druk do pobrania z systemu apd
 • wniosek o przyjęcie pracy magisterskiej (pobierz) lub licencjackiej (pobierz) - trzeba wypełnić na komputerze
 • karta pracy dyplomowej (druk do pobrania z systemu apd),
 • licencja (druk do pobrania z systemu apd),
 • 5 tez na egzamin podpisane przez promotora,
 • życiorys zawodowy - pobierz
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW składane w Biurze Karier (druk do pobrania z usos.web - instrukcja)
 • Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

tezy na egzamin dyplomowy - dziennikartswo i komunikacja społeczna studia I stopnia

tezy na egzamin dyplomowy - dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia

Do wyboru:

 •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim - pobierz
 • życiorys zawodowy do suplementu w jęz. angielskim
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł. - pobierz
 • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk - pobierz

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego - WT)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach