Przedsiębiorstwa

Warszawa, 29 grudnia 2017 r.

ZAPROSZENIE NR 3/PzS/WT/2017

do składania ofert współpracy z Wydziałem Teoloigcznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach relizacji projektu

Praktyki z sukcesem

Szanowni Państwo,

Wydział Teologiczny [WT] Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [UKSW ]realizuje projekt Praktyki z sukcesem [PzS] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do 11 stycznia 2018 r. (do godz. 14.00) na adres e-mail: sz.ciecko@uksw.edu.plofert współpracy z ww. Wydziałem przy realizacji ww. projektu.

WT otrzymał ocenę parametryzacyjną A w ocenie dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi studia na następujących kierunkach:

TEOLOGIA (studia jednolite magisterskie), oferując do wyboru następujące specjalności: Teologia ogólna, Specjalność nauczycielsko-katechetyczna, Misjologia, Turystyka krajów biblijnych, Edukacja medialna i dziennikarstwo.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, w tym:

  • studia I stopnia, oferując do wyboru Dziennikarstwo ogólne oraz Komunikacja medialno-kulturowa jako specjalności;
  • studia II stopnia o specjalności Komunikacja medialno-marketingowa.

Zapraszamy do współpracy firmy związane z branżą PR, marketing, prasą, telewizją, radiem, wydawnictwem, doradztwem biznesowym, turystyką, CSR.

PLIK

-------------------------------------------------------------------

Zakończywszy etap rekrutacji, Zespół Zarządzający Projektem przechodzi do realizacji kolejnego etapu prac projektowych, to znaczy wysłania zapytań ofertowych do potencjalnych stażodawców. O postępach w pracach będziemy informować na stronie „PzS”. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach