Zaproszenia do składania ofert

-----------------------------

ZAPROSZENIE NR 2/PzS/WT/2017

-----------------------------

ZAPROSZENIE NR 3/PzS/WT/2018
dotyczące usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu Praktyki z sukcesem realizowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  1. FORMULARZ OFERTOWY
  2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM
  4. UMOWA NR W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
  5. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy
  6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

-----------------------------

ZAPROSZENIE NR 4/PzS/WT/2018 z 07.05.2018

-----------------------------

ZAPROSZENIE NR 4/PzS/WT/2018 z 21.05.2018

dotyczące usługi organizacji i prowadzenia staży w przedsiębiorstwie dla 26 uczestników projektu „Praktyki z sukcesem” realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt Praktyki z sukcesem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

ZAŁĄCZNIK

-----------------------------

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach