Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne

Strona rejestracji na studia

https://oferta.uksw.edu.pl

• Kandydat na studia niestacjonarne JEDNOLITE MAGISTERSKIE składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ANKIETA o przyjęcie na studia ( z zakladki "Dokumenty i dalsze kroki" )  podpisane przez kandydata oraz  podanie  o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
----------
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
----------
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
----------
5) dla kierunku teologia ogólna (Warszawa) - studia magisterskie jednolite niestacjonarne jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
------------
6) dla kierunków teologia oraz prawo kanoniczne dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego).

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Przyjmowanie dokumentów zaplanowane jest następująco:

Informujemy, że  przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne  będzie odbywać się w sposób stacjonarny. .

od 04.07.2022 lipca od poniedziałku do piątku   - w godzinach 10.00-14.00,  - nie dłużej niż do  22 września 2022

Dziekanat Wydziału Teologicznego - studia niestacjonarne, ul. Dewajtis 5,  pok. 48
 
 
 
KOMPLET  WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW
PROSZĘ UŁOŻYĆ W KOLEJNOŚCI / j.w/ NASTĘPNIE WŁOŻYĆ DO TECZKI AKT OSOBOWYCH.
TECZKĘ PROSZĘ PODPISAĆ WŁASNYM IMIENIEM I NAZWISKIEM.
Prosimy o posiadanie własnego długopisu!
 
Składanie dokumentów przez osoby trzecie.
W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata).
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach