Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne

 

Kandydat na studia niestacjonarne składa następujące dokumenty:

• na  JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-3 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [4 strona pliku PDF]);

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię;

3) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);

5) dla kierunku teologia ogólna (Warszawa) - studia magisterskie jednolite niestacjonarne jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;


dla kierunku "teologia" dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

 

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach