Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne

• Kandydat na studia niestacjonarne JEDNOLITE MAGISTERSKIE składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ANKIETA o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF])
----------
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
----------
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
----------
5) dla kierunku teologia ogólna (Warszawa) - studia magisterskie jednolite niestacjonarne jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
------------
6) dla kierunków teologia oraz prawo kanoniczne dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego).

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Przyjmowanie dokumentów zaplanowane jest następująco:

od 15.07.2020 lipca - w godzinach 09.00-13.00,  - do dnia 16 października 2020
Dziekanat Wydziału Teologicznego - studia niestacjonarne, ul. Dewajtis 5,  pok. 48
 
KOMPLET  WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW
PROSZĘ UŁOŻYĆ W KOLEJNOŚCI / j.w/ NASTĘPNIE WŁOŻYĆ DO TECZKI AKT OSOBOWYCH.
TECZKĘ PROSZĘ PODPISAĆ WŁASNYM IMIENIEM I NAZWISKIEM.
Prosimy o posiadanie własnego długopisu!