Olimpiada Teologii Katolickiej i Olimpiada Znajomości Afryki uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie zawodów w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

Olimpiada Teologii Katolickiej (dawniej Olimpiada Wiedzy Teologicznej, Olimpiada Wiedzy Religijnej) obecnie jest organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod patronatem i we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Obejmuje trójstopniowe zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (a także innych typów szkół), w ramach których uczestnicy wykazują rozszerzoną znajomość założeń programowych z religii katolickiej. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych. Laureaci i finaliści OTK otrzymują indeksy na wybrane uczelnie i kierunki studiów.

Olimpiada Znajomości Afryki (dawniej: Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki) to olimpiada tematyczna od swych początków związana z Wydziałem Teologicznym UKSW.  Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskują świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach