Koła naukowe

Koła naukowe działające na naszym Wydziale

Koło Naukowe Katechetyków

Opiekun koła: Dr Aneta Rayzacher - Majewska

Koło Naukowe Katechetyków istnieje na Wydziale Teologicznym od ponad 35 lat. Jego członkami są zasadniczo studenci Sekcji Katechetyki, choć często pracują w nim również osoby z innych kierunków studiów. W ramach działalności Koła organizujemy spotkania interdyscyplinarne z członkami innych Kół Naukowych istniejących na naszym Wydziale. Podejmujemy wspólne inicjatywy, np. czynny udział w Festiwalach Nauki na terenie szkół warszawskich, organizowanie sympozjów naukowych. Od ponad 30 lat współpracujemy z Kołem Naukowym Katechetów KUL-u. Każdego roku odbywają się organizowane wspólnie sympozja naukowe. W ubiegłym roku ważnym dziełem było zorganizowanie przez nas cyklu wykładów i warsztatów dla katechetów warszawskich i studentów UKSW, z możliwością uzyskania dokumentu honorowanego w ramach awansu zawodowego. Obecnie powstaje strona internetowa Sekcji Katechetyki.

 

Koło Naukowe Liturgistów

Opiekun koła: Ks. dr Krzysztof Filipowicz

 

Koło Naukowe Misjologów

Opiekun koła: Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka

Naukowe Koło Misjologów powstało w 1970 r. Przez ponad 40 lat jego członkami były setki studentów. Niektórzy z nich dziś są misjonarzami, inni wspierają misje, jeszcze inni po prostu interesują się problematyką misyjną. Koło organizuje liczne sympozja i konferencje misjologiczne, projekcje filmów dotyczących misji w ramach Dyskusyjnego Klubu Fimowego Misjologów, spotkania z misjonarzami i misjologami, coroczne spotkania opłatkowe, utrzymuje kontakty z różnymi instytucjami i ośrodkami misyjnymi w kraju i za granicą, prowadzi gablotę misyjną oraz własną stronę internetową http://www.misjologia.uksw.edu.pl Działalność Koła w ostatniej dekadzie koncentrowała się wokół wielu nowych inicjatyw, pośród których istotne znaczenie ma organizacja Ogólnopolskiej Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, jak również sympozja i międzynarodowe konferencje misjologiczne organizowane według kilku cyklów tematycznych, powiązane z publikacją referatów w postaci książek.

Koło Naukowe Teologów

Opiekun koła: Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Pater

Informacje -pobierz

Koło Naukowe IEMID

Opiekun koła: Dr Aleksandra Gralczyk

Strona internetowa koła: http://kns.iemid.uksw.edu.pl

Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Wtedy to został wybrany tymczasowy Zarząd oraz zapisano statut Koła. W myśl założycieli Koło jest miejscem promocji i możliwości aktywnego działania na rzecz Instytutu. To tutaj właśnie można doskonalić swój warsztat dziennikarski dzięki naszej gazecie "Obserwator" czy stronie internetowej, spotkać się z ludźmi mediów, których zapraszamy na spotkania, zaangażować się w życie uczelni. Koło Naukowe współpracuje z zarówno Samorządem czy innymi organizacjami UKSW, jak i z jednostkami pozauczelnianymi. Dzięki aktywnej działalności w Kole można "od podszewki" zobaczyć jak organizuje się panele, sympozja, prezentacje czy spotkania. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi wykładowcami. Nasze Koło Naukowe jest młodą organizacją, ale każdy rok przynosi nowe sukcesy. Uczymy się na własnych błędach, ale dzięki temu będziemy mogli pewniej wejść potem w świat dziennikarski czy edukacji medialnej.

 

Koło Nukowe Instytutu Wiedzy o Kulturze

Opiekun koła: O. prof. dr hab. W. Kawecki

Koło Naukowe ?Teraz Qultura? powstało w 2005 roku przy Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym UKSW. Aktualnie zrzesza studentów powstałego Instytutu Wiedzy o Kulturze.

Do głównych zadań Koła należy wspomaganie kształcenia studentów, prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz kulturalnej.

 W trakcie każdego semestru organizowane są spotkania, poświęcone problematyce kultury współczesnej: jej kondycji, relacji z religią i wiarą. Członkowie Koła mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Wśród propozycji znajdują się fakultatywne odczyty i wykłady, dotyczące sztuk plastycznych, literatury, muzyki, teatru.

Studenci wspólnie oglądają, a potem interpretują warszawskie przedstawienia teatralne. Zapraszają również współczesnych twórców kultury. Zaproszenie przyjęli już m.in. aktorka i dyrektor teatru Capitol Anna Gornostaj oraz tancerz i choreograf Leszek Bzdyl.

Do ostatnich osiągnięć należy przygotowanie sympozjum ?Ciało w kulturze?, które odbyło się 21 maja 2010. W ramach konferencji studenci przygotowali dwa filmy krótkometrażowe oraz referaty wzbogacone pokazem multimedialnym. Po konferencji przeprowadzono licytację przedmiotów, z których dochód przeznaczono dla niepełnosprawnych studentów UKSW. Uczestnicy Koła aktywnie uczestniczą we wszystkich projektach IWOKu. Podczas sympozjum ?Od kultury wizualnej do teologii wizualnej?, które odbyło się 4 listopada na UKSW nakręcili film, którego realizację poprzedziła dyskusja o miejscu teologii wizualnej w kulturze.

Koło realizuje również cykl spotkań filmowych połączonych z twórczą dyskusją. Aktualnie omawiana problematyka to pytanie o przeznaczenie, los i opatrzność w życiu człowieka. Najbliższe wydarzenie organizowane przez Koło to emisja filmu K. Kieślowskiego ?Przypadek?, która odbędzie się 13 stycznia br.

 

Koło Naukowe Duchowości Chrześcijańskiej

Opiekun koła: Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Koło Naukowe Duchowości Chrześcijańskiej działa przy Sekcji Teologii Duchowości. Zostało powołane do istnienia w grudniu 2005 roku. Celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim i pozauczelnianym.

 

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki

Opiekun koła: prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek

strona koła: http://knsb.uksw.edu.pl/

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki (do marca 2013 Koło Naukowe Studentów Biblistyki) rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2006 roku. Od momentu powstania opiekę nad Kołem sprawuje prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek. Celem działalności Koła jest budzenie i rozwijanie u studentów i doktorantów zainteresowań naukowych związanych z Biblią i światem, w którym powstała. W ramach działalności Koła, studenci wdrażają się do pracy naukowej, realizując różnego rodzaju projekty badawcze oraz popularyzując Biblię w różnych środowiskach. Podczas comiesięcznych spotkań Koła wygłaszane są referaty, omawiane aktualne wydarzenia dotyczące biblistyki, a także przedstawiane pomysły i plany dotyczące dalszej działalności. Ponadto członkowie Koła przygotowują artykuły, które publikują na łamach Biuletynu Koła i stronie internetowej. Naszą wiedzę rozwijamy i wykorzystujemy praktycznie  przez organizowanie wyjazdów naukowo-badawczych, wystaw, warsztatów biblijnych, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, a także udział w różnego rodzaju akcjach upowszechniających znajomość i wiedzę o Biblii.

W minionych latach członkowie Koła uczestniczyli w wyjazdach naukowo-badawczych krajowych (2006: Kraków; 2013: Kazimierz Dolny, Lublin; 2015: Kraków) i zagranicznych (2007: Izrael; 2008: Berlin, Turcja; 2009: Wiedeń, Praga; 2014: Izrael).

Organizujemy i bierzemy udział wielu w konferencjach naukowych, wzbogacając wystąpienia prezentacjami multimedialnymi. Wydaliśmy również kilka numerów Biuletynu Koła. Przygotowywane przez Koło wystawy ukazują zabytki i przyrodę Ziemi Świętej oraz oddziaływanie Biblii w sztuce. Koło cieszy się zaufaniem instytucji zewnętrznych, które kilkakrotnie powierzyły nam opracowanie pytań na Konkurs Wiedzy Biblijnej (Civitas Christiana) oraz organizację rekolekcji i warsztatów biblijnych w Nowym Dworze Mazowieckim i Otwocku.

Rezultaty naszej pracy i fascynacji Biblią udostępniamy na naszej stronie internetowej.

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła i Teologii

Opiekun Koła: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński

Strona internetowa Koła: http://mknhkt.uksw.edu.pl/

E-mail: mknhkt@gmail.com

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła i Teologii powstało w kwietniu 2009 roku, przy Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Jego celem jest wszechstronne poznawanie historii Kościoła ? dziejów jego doktryny, duchowości, struktur  oraz innych wymiarów składających się na bogatą i barwną historię chrześcijaństwa. W tym celu członkowie i sympatycy koła organizują konferencje naukowe, spotkania dyskusyjne, wyjazdy krajowe i zagraniczne, a także wizyty w instytucjach naukowych. Koło zrzesza studentów, doktorantów i absolwentów UKSW. Koło rozwija współpracę z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami akademickimi, a jego członkowie uczestniczą gościnnie w ich pracach.

 

Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych

Opiekun Koła: prof. UKSW dr hab. Barbara Strzałkowska

http://turystyka.uksw.edu.pl/

E-mail koloturystykauksw@gmail.com

Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęło swoją działalność w październiku 2010 roku. Jest najmłodszym Kołem działającym przy Wydziale Teologicznym naszej Uczelni. Opiekę nad Kołem sprawuje dr Barbara Strzałkowska. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, obyczajowości tego rejonu świata, który stanowił kontekst wydarzeń biblijnych, a także powstawania i redakcji Pisma Świętego. Chodzi tu zarówno o szeroko pojęty Bliski Wschód, jak i basen Morza Śródziemnego. Ziemie Starego i Nowego Testamentu. Członkowie Koła nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na temat krajów biblijnych, również w ich wymiarze współczesnym, politycznym, ale także nabierają umiejętności niezbędnych do pracy przy organizacji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w tym rejonie świata. Koło przygotowuje studentów także do pracy naukowej i badawczej. Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu. Przedstawiane są na nich referaty, omawiane plany dotyczące działań Koła. Oprócz spotkań regularnych, organizowane są także spotkania otwarte z zaproszonymi gośćmi. Ostatnie z nich dotyczyło Jerozolimy z perspektywy trzech religii monoteistycznych, planowane są kolejne. W planach naszego Koła są także wycieczki i wyjazdy naukowe, w tym wyjazdy do krajów biblijnych. Zapraszamy do naszego Koła wszystkich studentów i doktorantów UKSW, którzy chcieliby pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów biblijnych, nabierając przy tym praktycznych umiejętności.

 

Koło Naukowe Public Relations w Social Media
 
Opiekun Koła: prof. UKSW dr hab. Monika Marta Przybysz
kontakt: uksw@op.pl
 
Koło Naukowe Public Relations w Social Media powstało w lutym 2015 roku. Działa przy Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej. Jest jedynym Kołem Naukowym na UKSW skupiającym w swoich szeregach studentów oraz doktorantów interesujących się takimi dziedzinami jak public relations i marketing, a także obszarem komunikacji w mediach społecznościowych. Unikalna wartość tej organizacji wyraża się we współpracy ze specjalistami PR, w tworzeniu realnych projektów komunikacyjnych, organizacji konferencji naukowych z udziałem ekspertów, a także przygotowywaniu szkoleń i warsztatów z zakresu social media, PR oraz komunikacji marketingowej w Sieci. Studenci i doktoranci mogą w Kole rozwijać swoje zainteresowania, pracować przy trwających jednocześnie w świecie rzeczywistym i wirtualnym projektach, a także doskonalić swoje umiejętności w planowaniu strategii komunikacyjnych. Branża public relations w polskim internecie dopiero się rozwija, a Koło Naukowe ma za zadanie przygotować przyszłych absolwentów do pracy w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją w mediach społecznościowych. Prezesem Koła Naukowego jest mgr Karolina Ołtarzewska.
 

 

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

Opiekun Koła: dr Paweł Płatek

Genezą Koła Naukowego Medioznawców Podróżników ( dalej: KNMP ) była inicjatywa studentów dziennikarstwa - słuchaczy wykładów  ( 2013/2014 ) na temat historii Polski XX wieku. Realizacja pomysłu odbywania wycieczek po Warszawie do miejsc, o których była mowa podczas wykładów, miała z początku charakter wypraw spontanicznych; później zaś przybrała kształt bardziej formalny oraz instytucjonalny. Studencki postulat „ zobaczenia na własne oczy” dotyczył wspominanych i opisywanych na wykładach miejsc, pomników kultury  i sztuki, budowli i przestrzeni architektonicznych, mających związek nie tylko z najnowszymi dziejami Polski, ale także z rozmaitymi przekazami medialnymi ( np. serialami telewizyjnymi oraz filmami ). Z uwagi na to, że  duża, jeśli nie przeważająca grupa studentów dziennikarstwa nie jest rodowitymi warszawiakami, takie spacery edukacyjne stały się również znakomitą okazją poznawania  stolicy.  Podczas owych wypraw i spacerów ukazywana jest specyfika sztuki, architektury pomnikowej i przestrzennej jako specyficznego rodzaju komunikatu, który  także poprzez obecność w  mediach  staje się pośrednio komunikatem medialnym. Nawiedzanie kościołów, zwiedzanie muzeów, poznawanie historii Warszawy  stanowi dodatkowy przekaz wiedzy, ubogacającej  przyszłych absolwentów studiów dziennikarskich. W pewnym sensie wolno powiedzieć, że taka działalność stanowi kontynuację aktywności śp. dr. Józefa Szaniawskiego ( tragicznie zmarłego w 2012 r. ) wykładowcy Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, który także ze studentami odbywał spacery edukacyjne do placówek kulturalnych. Do istotnych wymiarów działalności KNMP należą również wizyty w instytucjach medialnych oraz spotkania z ludźmi ze świata mediów. Prezesem KNMP jest Karolina Jagodzińska, a wiceprezesem Sebastian Tomaszewski.

strona w serwisie społecznościowym: facebook.com/knmp.uksw/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach