Informacja w sprawie praktyk dla studentów IEMiDu III roku studiów I stopnia oraz II roku studia II stopnia

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Decyzji Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. ustala się, co następuje:
- w celu zaliczenia praktyk należy przesłać na adres mailowy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk skan lub zdjęcie następujących dokumentów:
w przypadku praktyk realizowanych w ramach współpracy z firmą, której statutowa działalność pokrywa się z programem praktyk – załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk studenckich w UKSW (http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/za.%20nr%207%20-%20praca.pdf) oraz umowę potwierdzającą zatrudnienie;
w przypadku praktyk realizowanych w ramach stażu, wolontariatu – załącznik nr 8 do Regulaminu praktyk studenckich w UKSW http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/zal.%20nr%208.pdf oraz zaświadczenie z miejsca odbywania praktyk o ich realizacji. Jeśli uzyskanie zaświadczenia w aktualnej sytuacji nie jest możliwe, uprzejmie proszę o dołączenie samodzielnie przygotowanego oświadczenia o odbywaniu praktyk w określonym miejscu i czasie z podpisem. 
Jeżeli praktyki obejmowały okres po 12 marca, za ich realizację można uznać opracowanie projektów, strategii lub inne działania merytorycznie odpowiadające profilowi studiów. Praktykant jest wówczas zobowiązany do potwierdzenia powyższej działalności w wymiarze godzinowym odpowiadającym godzinom praktyk pozostałych do realizacji.
 
Kontakt do Pełnomocników: 
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska: m.laskowska@uksw.edu.pl 
dr Marta Jarosz: m.jarosz@uksw.edu.pl 
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński: k.marcynski@uksw.edu.pl 
dr Piotr Łuczuk: p.luczuk@uksw.edu.pl 
Decyzja Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4998?fbclid=IwAR1DNvjvgyQzQUT9kYP4WiDJY...