Komunika Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania

Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i dotyczy:; 
I. formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwanego dalej „Regulaminem” 
II. oraz zasad przyznawania: zapomóg, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych. 
Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania ww. świadczeń wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U poz. 695), zwanej dalej „Ustawą”
I. Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę Zgodnie z art 79 ust. 3 Ustawy do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię albo inny podmiot prowadzący studia doktoranckie. 
Składanie wniosków
Do dnia 30 września 2020 r. obsługa wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę jest prowadzona przez USOSweb, mailowo oraz poprzez pocztę polską.
Zniesiona zostaje konieczność dostarczania papierowych dokumentów (w tym podpisanego własnoręcznie wniosku i załączników) do odpowiednich jednostek.
Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, pobrać PDF wniosku i wysyłać go (wraz z wymaganymi załącznikami) na jeden z poniższych adresów mailowych lub pocztą polską: 
Składanie wniosków poprzez Usosweb nie dotyczy doktorantów.
Wnioski do pobrania dla doktorantów znajdują się na str.  www.dpm.uksw.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl
Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci- i.oldakowska@uksw.edu.pl
Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl
Wydział Nauk Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych – a.piolunowicz@uksw.edu.pl
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku- m.salyga@uksw.edu.pl
Wydział Studiów nad Rodziną - m.miniewicz@uksw.edu.pl
 
 Po przesłaniu wniosku należy sprawdzić jego status w USOSweb., jego stan powinien zostać zmieniony w USOSweb na „złożony” przez koordynatora zajmującego się obsługą danego wydziału wniosków o dane świadczenie. Przesłanie wniosku drogą elektroniczną lub pocztą polską wszczyna postępowanie w sprawie przyznania świadczenia. 
 
Zapomoga 
Zgodnie z art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wprowadzonym na mocy art. 63 pkt 3 Ustawy) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 jest przyznawana przez rektora. Przepisów k.p.a. i art. 92 ust. 2 nie stosuje się. Analogiczny przepis wprowadzono w przypadku uczestników studiów doktoranckich (art. 60 pkt 10 Ustawy).  
O zapomogę można wnioskować w sytuacjach związanych z utratą dochodów na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2– przyznaje się ją osobom, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Regulamin świadczeń (§ 42) wymienia m.in. następujące powody ubiegania się o zapomogę: 1) śmierć bliskiego członka rodziny 2) chorobę lub uszczerbek na zdrowiu 3) klęska żywiołowa.
W wypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wnioskodawca otrzymuje na adres mailowy oraz w USOSweb informację o brakach. W przypadku nieuzupełnienia ich w wyznaczonym terminie, sprawę załatwia się odmownie. W związku z wyłączeniem, z mocy Ustawy, stosowania k.p.a. Rektor wydaje rozstrzygnięcie, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego wniosek o ponowne rozpatrzenie. 
Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.): 
1) zawiesiła do 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania zapomóg studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 72 miesiące, mogą otrzymać zapomogę; 2) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniosła limit dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim (zob. art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – tym samym można otrzymać trzy i więcej zapomóg w bieżącym roku akademickim, przy czym nadal obowiązuje § 22 ust. 2 Regulaminu świadczeń, zgodnie z którym zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.  
Uprawnienie cudzoziemców do otrzymywania zapomogi. 
Zapomogę mogą otrzymać również cudzoziemcy. Ich uprawnienie do otrzymania świadczenia zależy od daty rozpoczęcia studiów: 
1) wszyscy cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia 1.10.2019 r. i później (czyli są na 1. roku studiów w roku akademickim 2019/2020), mogą otrzymać zapomogę; 
2) cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r. (czyli są na co najmniej 2. roku studiów), mogą otrzymać zapomogę, jeśli zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich - dotyczy to również cudzoziemców będących uczestnikami studiów doktoranckich. Szczegółowe pytania dotyczące zasad ubiegania się o zapomogę (w tym zasad dokumentowania) studenci i doktoranci powinni kierować na wskazane wcześniej adresy mailowe.
 
Stypendium socjalne
Dokumentowanie dochodu i sytuacji materialnej. Do wniosku o stypendium socjalne konieczne jest załączenie PDF-a oświadczenia o dochodach (wygenerowanego z USOSweb) oraz dokumentów potwierdzających wysokość deklarowanego dochodu. Informacja o wymaganych załącznikach znajduje się w zał. Nr 1 do Regulaminu dostępnego na str. www.dpm.uksw.edu.pl. Dokumenty należy przesłać na jeden ze wskazanych wcześniej adresów mailowych, najlepiej w tym samym wątku, w którym wysłano pierwszy wniosek (albo razem z nim, jeśli to możliwe), w formie plików skanów lub wyraźnych zdjęć. Bardzo ważne, aby jeden plik zawierał jeden dokument, a same pliki były odpowiednio opisane (tzn. nie miały nazw skan0111.pdf, skan0112.pdf, lecz np. imię-członka-rodziny_oświadczenie_nieopodatkowane.pdf). Nie można rozpatrzeć wniosku o stypendium socjalne bez dokumentów potwierdzających wysokość dochodu. Wnioski o zaświadczenia można składać przez skrzynki podawcze urzędów. Założenie konta w ePUAP i Profilu Zaufanego możliwe jest bez wychodzenia z domu, o ile ma się dostęp do bankowości elektronicznej. 
Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach- Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.): 
1) zawieszenie do dnia 30 września 2020 r. obowiązku przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł (zob. art. 79 ust. 4 Ustawy) – tym samym osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nadal jednak obowiązuje Regulamin, zgodnie z którym znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej jest jednym z warunków otrzymania stypendium socjalnego, obok posiadania dochodu nieprzekraczającego 1 051,70 zł na osobę w rodzinie; 
2) zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 72 miesiące, mogą otrzymać stypendium socjalne; 
3) zmodyfikowała definicję dochodu utraconego – uwzględniając spadek dochodów wywołany COVID-19. Zgodnie z art.15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzonym na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy – tym samym bardzo ważne jest, by poinformować o wszystkich zmianach w dochodach rodziny, szczególnie tych, które miały miejsce w ostatnim czasie i przedstawić potwierdzające je dokumenty. Umożliwi to poprawne obliczenie dochodu na osobę w rodzinie. 
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ustawa wprowadziła zmiany również w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, które mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. dnia 18 kwietnia 2020 r.). Do dnia 30 września 2020 r. zawiesiła stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 72 miesiące, mogą otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
Akty prawne, o których mowa w Komunikacie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach