Kurs Teologiczny (ad lauream)

Kurs Teologiczny (ad lauream) stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym i spełnia wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku. Przeznaczony jest dla osób posiadających stopień kanoniczny licencjata teologii, uzyskany na wydziale teologii katolickiej lub uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki.

Osoby duchowne i konsekrowane mogą zostać przyjęte na kurs po otrzymaniu zgody odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego, zaś osoby świeckie, które były osobami duchownymi lub konsekrowanymi, po otrzymaniu zgody Wielkiego Kanclerza UKSW.


Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów teologicznych jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranej wcześniej specjalności teologicznej oraz przygotowanie pracy doktorskiej. Kurs obejmuje seminarium (15 godzin) oraz dwa wykłady specjalistyczne (2 x 15 godzin) uzgodnione z promotorem.

Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia zaliczenia cyklu spełniającego wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Czas trwania kursu: 2 semestry /czas na rzygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy)/

Opłaty: przewidywany koszt 400 zł za semestr

Warunkiem przyjęcia jest:

  •  Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 15.06.2020) na stronie: www.podyplomowe.uksw.edu.pl
  • Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
  • zlożenie kserokopii dyplomu licencjata kanonicznego
  • pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych

Dokumenty mozna skladać:

Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem "Kurs Teologiczny (ad lauream)"
lub  Osobiście - adres jw., pokój 48, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 01.07.2020 r.  do 30.09.2020 r.

Uchwała Rady Wydziału Tologicznego w sprawie powołania Kursu Teologicznego (ad lauream)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach