Lektorat z języka nowożytnego


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu:

    B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia
    B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach II stopnia

B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Tabela Samooceny znajomości języka.
krk.pdf

Poziom B2+ - posiadam pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym uznawanym    za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub obszarze leżącym na pograniczu dyscyplin naukowych 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach