Życzenia Wielkanocne 2021

Alleluja!... „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu…
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!
Nie bądźcie przygnębieni,
gdyż radość w Panu jest ostoją waszą.
Wszak ten dzień jest święty…” (Ne 8, 9.10.11)
Twój Odkupiciel żyje
w Tobie, w Kościele i w rodzinie ludzkiej.
Podźwigniesz się z ziemi
i oglądać będziesz Boga w ciele swoim.
Jezus Chrystus niesie Ci nadzieję, pociechę,
pomoc, pewność życia, radość…
On Ci ukazuje drogę wyjścia z siebie, zwyciężenie siebie…
On uczy, jak przez Krzyż dochodzić do zwycięstwa,
przez cierpienie i trud codzienny dochodzić do chwały.
On Ci otwiera oczy i serce na ludzi i uczy, jak ich miłować,
nawet w udręce doznawanej od nich…
Twoja Droga Krzyżowa prowadzi do nowego życia.
Zaufaj Twemu Odkupicielowi
Czcigodny Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński

 

Pan Jezus na Krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem, pojednał każdego z nas.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia serdeczne życzenia radości, jaka płynie z daru pojednania, z wyrwania nas z sideł szatana i panowania śmierci. Alleluja!

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach