Nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów i stopni naukowych

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów

(aktualizacja wrzesień 2018 r.)

Rada Wydziału TeologicznegoUKSW w Warszawie posiada uprawnienia do do nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych z teologii (odpowiednik magisterium). Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

§ 1. 

" 2. Osoba ubiegająca się o nostryfikację tytułu zawodowego składa do Rady Wydziału wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego – do wglądu;

2) kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, stanowiących podstawę przyznania tytułu zawodowego;

3) kartę przebiegu studiów wyższych;

4) kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia średniego, na podstawie którego wnioskodawca wszczął studia wyższe I stopnia lub jednolite studia I i II stopnia, albo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia, na podstawie którego wnioskodawca wszczął studia wyższe II stopnia;

5) życiorys;

6) poświadczenie wpłaty, o której mowa w § 8 ust. 2;

7) oświadczenie, że tytuł zawodowy, o nostryfikację którego wnioskodawca się ubiega, nie stanowi przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego, prowadzonego przez inną uczelnię ani inną podstawową jednostkę UKSW.

§ 2.

1. Dokumenty, o których mowa w § 1, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo przez tłumacza zagranicznego, przy czym w tym wypadku tłumaczenie winno być poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Od wymogu zapisanego w ust 1 odstępuje się w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w § 1, sporządzone są w którymś z następujących języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim, łacińskim, niemieckim, włoskim." 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę o równorzędności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem uzyskanym w kraju (lub o odmowie uznania). Postępowanie nostryfikacyjne kończy się wydaniem przez Wydział odpowiedniego zaświadczenia.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych oraz tytułów zawodowych uzyskanych za granicą

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nostryfikacja stopni naukowych

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie posiada uprawnienia do nostryfikacji stopni naukowych z nauk teologicznych (doktora i doktora habilitowanego) uzyskanych za granicą. Do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

§ 1.     

"1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia naukowego, zwana dalej wnioskodawcą, składa do Rady Wydziału wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego – do wglądu;

2) kopię rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę przyznania stopnia doktora, albo kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, stanowiących podstawę przyznania stopnia doktora habilitowanego;

3) kopię dyplomu kanonicznego licencjata teologii;

4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego wnioskodawca wszczął procedurę uzyskania  stopnia doktora, albo kopię dyplomu doktora, na podstawie którego wnioskodawca wszczął procedurę uzyskania  stopnia doktora habilitowanego;

5) życiorys naukowy;

6) poświadczenie wpłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;

7) oświadczenie, że stopień naukowy, o nostryfikację którego wnioskodawca się ubiega, nie stanowi przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego, prowadzonego przez inną radę.

§ 2.

1. Dokumenty, o których mowa w § 1, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo przez tłumacza zagranicznego, przy czym w tym wypadku tłumaczenie winno być poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Od wymogu zapisanego w ust 1 odstępuje się w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w § 1, sporządzone są w którymś z następujących języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim, łacińskim, niemieckim, włoskim."

Rada Wydziału podejmuje uchwały o wszczęciu postępowania nostryfikacyjnego i wyznaczeniu dwóch recenzentów. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Rada Wydziału podejmuje uchwałę o uznaniu stopnia naukowego (lub o odmowie uznania). Postępowanie nostryfikacyjne kończy się wydaniem przez Wydział odpowiedniego zaświadczenia.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych oraz tytułów zawodowych uzyskanych za granicą

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach