Erasmus+ dla studentów (w tym doktorantów)

Uczelnie partnerskie wymiany studentów i pracowników Wydziału Teologicznego UKSW w ramach programu Erasmus+

Planując wyjazd dobrze jest zapoznać się z aktualną ofertą dydaktyczną danej uczelni partnerskiej, tak aby przewidzieć realną możliwość zdobycia w niej 30 ECTS w semestrze w konkretnym języku, możliwie adekwatnie do własnego programu studiów. Pomocą mogą być linki do stron uczelni partnerskich, zamieszczone w załączonym pliku.

Erasmus+

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. UKSW bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Na lata 2014-2020 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:
  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP - Student Mobility - Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training).
Studenci (w tym doktoranci)

Studenci UKSW (począwszy od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych) uczestnicząc w programie Erasmus+ mogą realizować następujące działania:

  • odbywać część studiów w uczelniach partnerskich;
  • odbywać praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach szkoleniowych lub badawczych w krajach uczestniczących w programie.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Oznacza to, że studenci mogą wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

Wyjazdy na praktyki i staże mogą być realizowane także w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tzw. Recent Graduates), pod warunkiem, że rekrutacja odbędzie się przez zakończeniem studiów (obroną).

Wyjazdy na studia służą zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu odpowiadającego programowi określonych okresów studiów na UKSW, przewidzianych dla danego studenta regulaminem studiów na kierunku, na którym studiuje. Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

W terminie 5-16.10.2021 r. otwarta byłat rejestracja uzupełniająca on-line kandydatów na realizację części studiów za granicą w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/22. Studia być może będą odbywały się częściowo lub całkowicie w trybie zdalnym. Należało postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 16.10.2021 r. w systemie USOSweb. Terminy egzaminów językowych w SJO: http://www.sjo.uksw.edu.pl.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej październik 2021 r.: pobierz plik.

Procedura rekrutacyjna wyjazdów na studia w programie Erasmus+ dla studentów WT UKSW

Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w programie Erasmus+ dla studentów UKSW

Szczegółowa instrukcja rejestracji studentów w systemie USOSweb

Szczegółowa instrukcja wystawiania opinii przez opiekuna roku w systemie USOSweb

Wyjazdy na praktyki mogą mieć charakter praktyk obowiązkowych, przewidzianych w programie kształcenia i realizowanych pod kontrolą Biura Karier UKSW. Mogą mieć także charakter praktyk nieobowiązkowych, służąc nabyciu kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (dotyczy to również praktyk i staży absolwentów w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów), a wówczas studentowi przyznawane są 2 ECTS za każdy miesiąc praktyk. W obu przypadkach przy rekrutacji wymagana jest pisemna zgoda koordynatora praktyk właściwego dla danego kierunku i specjalności na Learning Agreement for Traineeship. Studenci UKSW rekrutowani są na praktyki trwające 3 miesiące kalendarzowe. Terminy rekrutacji na praktyki są zbieżne z terminami rekrutacji na studia.

Procedura rekrutacyjna wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ dla studentów WT UKSW

Zasady ogólne realizacji praktyk za granicą w programie Erasmus+ dla studentów UKSW

Więcej informacji ogólnych na stronie programu Erasmus+
 

Dla studentów zakwalifikowanych na studia w ramach Programu Erasmus+ orientacyjną pomocą może być przygotowany na rok 2012/13 Przewodnik Krok po kroku >>

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach