Informacje o stopniach naukowych

PRZEWÓD DOKTORSKI

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
  6. Statut UKSW

        7. Uchwała w sprawie starego przewodu doktorskiego - tekst jednolity

             Uchwała w sprawie nowego przewodu doktorskiego - tekst jednolity

Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje Rada Wydziału.

Etapy przewodu doktorskiego, które kończą się uchwałami Rady Wydziału:

ETAPY WEDŁUG NOWEGO TRYBU (wszczęcia przewodu od 1 października 2013 r.)

1. Wszczęcie przewodu:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej (dziekanowi) wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie (wniosek wypełniony komputerowo, zaopiniowany przez Radę Instytutu) - POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (dyplom magistra teologii, dyplom licencjata kanonicznego);

2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

4) życiorys naukowy wraz z wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych;

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

6) potwierdzenie wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Osoby, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, zobowiązane są złożyć wraz z wnioskiem:

1) załączniki wymienione wyżej,

2) informację o odbyciu studiów doktoranckich,

3) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio doktorant ubiegał się o nadanie stopnia doktora,

4) w przypadku księży lub osób zakonnych pozwolenie od biskupa lub wyższych przełożonych.

5) opinię pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

Kandydat może przedstawić ponadto:

2. Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz recenzentów - POBIERZ WNIOSEK

               Kandydat składa:

  • rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkłada promotorowi i recenzentom (po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów),
  • opinię promotora na temat pracy,
  • streszczenie pracy w formie papierowej (wersja w jezyku polskim i angielskim).
  • wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem

4. Rada jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

5. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.
Po zakończeniu obrony Komisja doktorska odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie.

6. Nadanie stopnia doktor

Rada Wydziału po tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

KAŻDY DOKTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA KARTY SYNABA. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYŁANA DO OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE:  http://nauka-polska.pl /

STARY TRYB

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego
2. Wyznaczenie recenzentów
Doktorant składa w dziekanacie:
a. streszczenie rozprawy doktorskij (wersja w języku polskim i agielskim) oraz wniosek o wyznaczenie recenzentów i dopuszczenie do egzaminów doktorskich - pobierz wniosek
b. rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkłada promotorowi i recenztentom (po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów),
c. opinię Promotora o rozprawie doktorskiej

 

3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Rada Wydziału po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzentów oraz na podstawie egzaminów doktorskich podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznacza również termin i Komisję do przeprowadzenia  obrony rozprawy doktorskiej.
4. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.
Po zakończeniu obrony Komisja doktorska odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wsytąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie.
5. Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziału po tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.
KAŻDY DOKTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA KARTY SYNABA. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYŁANA DO OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE:  http://nauka-polska.pl/#/update?_k=esa7uh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEWÓD HABILITACYJNY

Osoba ubieająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralanej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego habilitant załącza dokumenty, których wykaz stanowi § 12, ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora

Przed złożeniem dokumentów prosimy o konsultację z Księdzem Dziekanem Wydziału Teologicznego.

Informacji dotyczących przewodu habilitacyjnego udziela kierownik Dziekanatu Wydziału Teologicznego   tel. 22 561 89 60.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEWÓD DO TYTUŁU PROFESORA

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora następujące dokumenty:

Wniosek o nadanie tytułu profesora skierowany do kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana Wydziału Teologicznego). Do wniosku załącza się:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21 a ustawy;

2. Autoreferat w jezyku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe,

b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

-zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczył w charakterze promotora

-otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charatkterze promotora

-sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępwaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych

c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę

3. Ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,  sporządzoną wedłu wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

Wnisek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora

Przed złożeniem dokumentów prosimy o konsultację z Księdzem Dziekanem Wydziału Teologicznego.

Informacji dotyczących przewodu do tytułu profesora udziela kierownik Dziekanatu Wydziału Teologicznego   tel. 22 561 89 60.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach