Czasopisma naukowe

COLLECTANEA THEOLOGICA

Collectanea Theologica jest jednym z flagowych czasopism naukowych teologów polskich. Na łamach tego kwartalnika publikowane są prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ważną część stanowią biuletyny (m.in. biblijny, teologicznomoralny, katechetyczny, teologii laikatu, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.

 

Czasopismo jest indeksowane w prestiżowej bazie Scopus.

W aktualnej punktacji ministerialnej czasopismo ma 100 punktów.

Collectanea Theologica jest dostępne w Wydawnictwie UKSW.

Collectanea Theologica jest dostępne także w wersji on-line.

Kwartalnik Collectanea Theologica został założony pod nazwą "Przegląd Teologiczny" w 1920 r. przez profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wkrótce po zakończeniu walk o to miasto. Od 1931 r. ukazuje się pod przyjętą do dzisiaj łacińską, międzynarodową nazwą. W latach 1929-1932 zawierał dodatek informacyjny "Ruch Teologiczny". Pierwsze i najbardziej znaczące czasopismo teologiczne w odrodzonej po zaborach Polsce, utworzone w celu rozwijania i upowszechniania wiedzy religijnej i teologicznej; w latach 1924-1946 organ Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Pierwszymi redaktorami naczelnymi byli księża profesorowie: Teofil Długosz (1920-1924) i Aleksy Klawek (1924-1939). Wydawanie czasopisma przerwał we wrześniu 1939 r. wybuch II wojny światowej oraz sowiecka, a później niemiecka okupacja Lwowa.

W całkowicie nowej sytuacji społeczno-politycznej i wobec utraty Lwowa przez Polskę, po pokonaniu licznych trudności, wydawanie kwartalnika zostało wznowione w 1949 r. w Warszawie z siedzibą przy Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Na czele redakcji stanął ks. prof. Wincenty Kwiatkowski (1949-1964). Na łamach wznowionego czasopisma ukazał się naukowy debiut ks. Karola Wojtyły Quaestio de fide apud S. Joannem a Cruce (R. XXI, Październik-Grudzień 1949 nr 4, s. 418-468), czyli obszerne fragmenty napisanej w języku łacińskim i przedstawionej na "Angelicum" w Rzymie rozprawy doktorskiej poświęconej problematyce wiary u św. Jana od Krzyża. Od 1955 r. czasopismo było redagowane przez profesorów Akademii Teologii Katolickiej. Redaktorem naczelnym w latach 1966-1990 był ks. prof. Henryk Bogacki SJ. W latach 1974-1999 wydawcą była Akademia Teologii Katolickiej, zaś od 1999 r. czasopismo wydaje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1990-2020 funkcję redaktora naczelnego pełnił ks. prof. Waldemar Chrostowski, a od 2020 r. pełni ją ks. Bartosz Adamczewski. Od 1993 r. na okładce widnieje również tytuł "Przegląd Teologiczny".

Czasopismo udostępnia swe łamy teologom polskim reprezentującym wszystkie specjalności, lecz publikowali w nim także autorzy zagraniczni. Od 1966 r., oprócz części artykułowej, są zamieszczane biuletyny, przedstawiające stan badań w poszczególnych specjalnościach teologicznych (liturgiczny, teologicznomoralny, katechetyczny, homiletyczny, teologii laikatu, ekumeniczny, socjologii religii, misjologiczno-religioznawczy i polonijny), a także sprawozdania i recenzje. Poczesne miejsce zajmuje problematyka dialogu międzyreligijnego; w kwartalniku ukazała się całość materiałów sympozjów teologicznych "Kościół a Żydzi i judaizm" organizowanych w latach 1989-2008. Od 1975 r. ukazuje się, lecz nieregularnie, numer z artykułami wyłącznie w językach obcych. Nakład czasopisma wynosi ok. 250 egz. i jest rozprowadzane głównie w prenumeracie. Dociera do najlepszych bibliotek teologicznych i innych bibliotek w kraju oraz kilkudziesięciu bibliotek zagranicznych.

Zobacz także: Nasz program, PT 1 (1920), s. 3-5; A. Klawek, Na dziesięciolecie "Przeglądu Teologicznego", PT 10 (1929), s. 385-388; Od redakcji, CT 12 (1931), s. 1-4; P. Chojnacki, Przemówienie powitalne, CT 36 (1966), s. 245-246; A. Polkowski, "Collectanea Theologica" pismo na miarę potrzeb, "Życie i Myśl" 22 (1972) nr 5, s. 96-102; H. Bogacki, "Collectanea Theologica", w: Encyklopedia Katolicka, T. 3, Lublin 1979, kol. 540; "Collectanea Theologica", w: Religia. Encyklopedia PWN, T. 3, Warszawa 2001, s. 35; W. Chrostowski, Collectanea Theologica, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, T. 1, Warszawa 2005, s. 259; W. Chrostowski, Collectanea Theologica, w: C. Rogowski (red.), Leksykon pedagogiki religii, Warszawa 2007, s. 79-80.

Zobacz numer jubileuszowy CT 90 (2020) nr 2, opublikowany w 100-lecie jego istnienia.

.............................................................................................................................................................................................

WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

"Warszawskie Studia Pastoralne? stają się coraz bardziej czasopismem interdyscyplinarnym. Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania, jakie stają przed teologią pastoralną. Badania naukowe pastoralistów koncentrują się na trzech kierunkach myśli teologicznej: refleksji o Bogu, o człowieku i o Kościele. Poszerzona tematyka badań pastoralnych otwiera łamy tego czasopisma zwłaszcza przed tymi Autorami, którzy podejmować będą naukową dyskusję o wszystkich problemach współczesnego Kościoła i świata.

Teologia pastoralna bardzo się zmieniała ostatnimi czasy. Widać to także po Autorach publikujących naukowe dysertacje teologiczno-pastoralne. Coraz więcej jest w gronie pastoralistów osób świeckich, a to oznacza, że uprawiana dotychczas teologia pastoralna pod kątem przygotowania do duszpasterstwa, staje się teologią praktyczną, która ma służyć całemu Kościołowi. Ta niepozorna zmiana jakościowa stawia jednak nowe zadania także przed publikatorami teologicznymi. Mają one za zadanie nie tylko relacjonować stan badań, ale także wskazywać nowe zadania badawcze dla teologów.

Pastoraliści powinni być szczególnie wyczuleni na współczesne wyzwania, jako stają przed Kościołem. Jednocześnie to ludzkość domaga się od nich pomocy intelektualnej w rozwiązywaniu problemów codzienności. Dlatego pastoralista, pozostając na pierwszym miejscu teologiem, powinien uczyć się udzielania pomocy człowiekowi na jego drodze wiary. Temu celowi mają także służyć łamy ?Warszawskich Studiów Pastoralnych?.

Zapraszając do współpracy wszystkich pastoralistów można mieć nadzieję, że wynikami ich badań będą zainteresowani nie tylko duszpasterze, ale będzie coraz więcej osób świeckich zaintrygowanych wymianą myśli, którzy zechcą włączyć się w poszukiwanie odpowiedzi na pytania współczesnego członka Kościoła i obywatela świata.

Strona inernetowa: http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl

WSP na stronie internetowej Wydawnictwa UKSW

Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski

.............................................................................................................................................................................................

KWARTALNIK NAUKOWY "KULTURA-MEDIA-TEOLOGIA"

"Kultura-Media-Teologia"  to kwartalnik naukowy powołany do życia przez Senat UKSW pod koniec 2009 r. Wszystkie artykuły są przed publikacją anonimowo recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych ? członków rady Naukowej lub innych ekspertów z danej dziedziny.

Kwartalnik wydawany jest w formie elektronicznej, z nadzieją, że stanie się on areopagiem spotkań, dyskusji, a nawet sporów medioznawców, kulturoznawców i teologów; miejscem spotkania i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na bardzo trudne, ale fundamentalne pytania.

Jest on dostępny online pod adresem http://www.kmt.uksw.edu.pl

Więcej informacji - pobierz

 

.............................................................................................................................................................................................

 

kkkkk

STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA

Studia Theologica Varsaviensia jest półrocznikiem naukowym, ukazującym się od 1963 roku. Pismo składa się z trzech zasadniczych części: rozpraw i artykułów (prezentowanych tematycznie),działu ?Varia? zawierającego inne artykuły naukowe i sprawozdania z konferencji naukowych omówienia i recenzje.

Ze względu na fakt, iż jest to pismo wydziałowe (Wydział Teologiczny) każdy numer wieńczy Kronika Wydziału Teologicznego UKSW.

W pierwszym numerze pisma z 1963 roku czytamy: Treść czasopisma będą stanowić rozprawy naukowe ze wszystkich dziedzin teologii [...] Redakcja dołoży starań, by czasopismo utrzymać na poziomie ściśle naukowym, z wykluczeniem wszelkiej publicystyki i popularyzacji ? są to słowa ks. prof. Mariana Michalskiego, pierwszego redaktora naczelnego pisma. Staramy się pozostać wierni temu wyzwaniu.

W skład redakcji wchodzą specjaliści z różnych specjalności teologicznych. Pismo jest dotowane przez Komitet Badań Naukowych. Jest pismem punktowanym (8 punktów) i recenzowanym.

Od 2005 roku redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr Jarosław A. Sobkowiak.

STV na stronie internetowej Wydawnictwa UKSW

Formularz recenzji

Abstrakty

Zasady przyjmowania tekstów

Numery STV - 2/2009, 1/2010, 2/2010

Spisy treści STV 1963 - 2004

Lista recenzentów

Kolegium redakcyjne

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach