Plany zajęć

Plan na rok akademicki 2017/18

Wersja planu jest ostateczna. 
Na podstawie Zarządzenia Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Komisje przygotowujące plany zajęć powinny przestrzegać zasady, aby maksymalna liczba zajęć prowadzonych przez Wykładowców nie przekraczała łącznie 6 godzin (45 minutowych). Weryfikację tej zasady przeprowadzą pracownicy Ośrodka Badań Jakości Kształcenia w odniesieniu do wszystkich planów studiów.

Sale: sem-aula i sem1 znajdują się w Dobrym Miejscu.

PLAN DLA WYKŁADOWCÓW
STUDIUM BIBLIJNO-PASTORALNE - STUDENCI

STUDIUM BIBLIJNO-PASTORALNE - WYKŁADOWCY
WYKŁADY FAKULTATYWNE

PLAN DLA STUDENTÓW

SEMINARIA

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM (WJO)

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE

PLAN DLA DOKTORANTÓW

Legenda

Tygodnie planu