Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński

I A. OBSZARY BADAŃ

antropologia filozoficzna i teologiczna, ekoteologia, historia teologii wspólczesnej

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

theological and philosophical anthropology, eco-theology, history of contemporary theology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Bóg udowodniony? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnień, Pelplin 2005.

2.   Człowiek teologiczny pismach biskupa Jana Bernarda Szlagi, Pelplin 2007.

3.   Irreligia, Pelplin 2010.

4.   Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego, Pelplin 2013.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Kontestacja i negacja tradycji metafizyki klasycznej w epoce ponowoczesnej: Derrida - Marquard - Kołakowski, "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka" 2005, t. 3, 341-360.

2.   Legitymizacja mandatu władzy według św. Tomasza z Akwinu, "Studia Pelplińskie" 2007, t. XXXVII, 475-488.

3.   Pewność niepewności. É. M. Ciorana krytyka filozofii, "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka" 2007, t. 4, 303-315.

4.   Fizyka w służbie eschatologii. Refleksje nad propozycją M. H. Niemza, "Ateneum Kapłańskie" z. 1(590)/2007, t. 149, 117-124.

5.   Współczesne mesjanizmy ideowe a teologia, "Homo Dei" 2007 nr 3, 91-103.

6.   Prawda o Bogu-Miłości w twórczości ks. Franciszka Sawickiego jako inspiracja antropologiczna, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 2007 nr 12, s. 7-20.

7.   Prakseologiczne implikacje rozumienia pojęcia dogmatu przez ks. Franciszka Sawickiego, "Ateneum Kapłańskie" z. 1(593)/2008, t. 150, 65-74.

8.   Transcendencja w naukach szczegółowych?, "Ateneum Kapłańskie" z. 1(593)/2008, t. 150, 65-74, z. 3(595)/2008, t. 150, s. 466-472.

9.   Interpretacje ratyzbońskiego przemówienia Benedykta XVI, "Studia Gdańskie" 2009/XXIV, s. 85-95.

10.    Irreligia jako zagrożenie i wyzwanie dla Kościoła, w: K. Góźdź (red.), In Persona Christi, t. 2, Lublin 2009, s. 601-608.

11.    Hermeneutyka w ujęciu Odo Marquarda, "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka", t. 5, 2009, s. 241-248.

12.    Benedykt XVI a filozofia, w: "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 2009 nr 24, s. 7-17.

13.    Panteizm w refleksji ks. Franciszka Sawickiego, w: A. Niemira (red.), Sprawiedliwość, pokój radość w posługiwaniu biskupim, Włocławek 2010, s. 454-462.

14.    Kapłaństwo w kerygmacie biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, "Studia Gdańskie" 2010, t. 26, s. 83-96.

15.    Wolność w rozumieniu Odo Marquarda, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" nr 16-2011, s. 7-17.

16.    Panaceum czy placebo? Orędzie Ewangelii we współczesnej kulturze, w: W. Korzeniak (red.), Laboratorium wiary. Wychowanie religijne w kulturze, poprzez kulturę i dla kultury, Pelplin 2011, s. 18-32.

17.    Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys ekologiczny, "Teologia w Polsce" 5(2011) nr 2, s. 289-298.

18.    Miłość w filozoficznym rozumieniu ks. Franciszka Sawickiego, w: M. Wysocki (red.), Fructus Spiritus est Caritas, Lublin 2011, s. 535-544.

19.    Benedykt XVI wobec islamu, "Ateneum Kapłańskie" 157(2011), z. 2(615), s. 246-257.

20.    "Bóg umarł" - Allah żyje. Islam jako inspiracja budzenia gorliwości wiary, "Studia Oecumenica" 2011, nr 11, s. 369-382.

21.    Nowa Ewangelizacja jako odpowiedź na współczesne zagrożenia wiary. Przed XIII Zgromadzeniem Zwyczajnego Synodu Biskupów w 2012 r., "Ateneum Kapłańskie" z. 3(619)2012, t. 158, s. 429-441.

22.    Irreligia ponowoczesności, w: K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka (red.), Teologia wobec nurtu ponowoczesności, Pelplin 2012, s. 9-30.

23.    Bóg jako "bycie sensu". Dowód na istnienie Boga Roberta Spaemanna, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" nr 19-2012, z. II, s. 5-14.

24.    Ralf Konersmann's Conception of the Philosophy of Culture, w: J. Grzybowski (red.), Philosophical and religious sources of modern culture, Frankfurt am Main 2012, s. 129-144.

25.    Franz Sawicki - ein Denker von großer Aktualität. Zu seinem 60. Todesjahr, "Trierer Theologische Zeitschrift" 2013, z. 1, s. 48-65.

26.    Antropologia adekwatna Jana Pawła II jako wyraz posoborowej reorientacji teologii, w: J. Babiński, Z. Struzik (red.), Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 111-120.

27.   Die Rezeption des philosophisch-theologischen Werkes von Franz/Franciszek Sawicki in Polen und Deutschland, w: Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert, red. A. Chylewska-Tölle, Ch. Heidrich, Berlin 2014, s. 30-44.

28.   Współczesna ekoteologia w perspektywie swych zadań, ?Studia Pelplińskie? 2014, t. 47 , 21-32.

29.   Zniekształcenia i substytuty wiary, w: Wiara wobec współczesności, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, Warszawa 2014, s. 183-201.

30. Irreligion as a contemporary phenomenon, w: ?Studia Pelplińskie? 2015, t. 48, s. 10-18.

31. Cierpienie i jego sens w perspektywie filozofii i wiary, w: Ból i cierpienie. Ognisko  światła i ciemności. Medycyna ? Filozofia ? Teologia, red. D. Pater, Warszawa 2015, s. 78-88.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii, 1999

Licencjat teologii, 2004

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, 2004

Doktor teologii z zakresie teologii dogmatycznej, 2006

Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, 2014

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, WT UKSW w Warszawie, 2007-2015

Profesor UKSW, 2015-

Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Polskie Towarzystwo Teologiczne

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Band Kirche in Polen und in Deutschaland Mäander des (Kultur)transfers in der katholischen Kirche Polens und Deutschlands im 20. Jahrhundert, koordynatorzy: Prof. Dr. Aleksandra Chylewska-Tölle (UKW), Dr. Christian Heidrich (Heidelberg)

Warszawa, WT UKSW, In search of cultural cohabitation for present and future Europe: Christianity, Islam, Judaism, koordynator: ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach