Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia dogmatyczna, teologia J. Ratzingera, eklezjologia, relacja teologii i sztuki

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

dogmatic theology, theology of J. Ratzinger, ecclesiology, theology and art

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Josepha Ratzingera nauka o Kościele, Warszawa 2005, ss. 224.

2.   Teologiczna odpowiedź Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na zagrożenia Kościoła w czasach zaborów, Niepokalanów 2015, ss. 543.

Pozycje redagowane

J. Ratzinger, Szukajcie tego, co w górze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 127 (red. naukowa publikacji wraz z korektą tłumaczenia i wstępem).

Artykuły naukowe

1.   Sakramentalna struktura Słowa Bożego w teologii kard. J. Ratzingera, "Verbum vitae" 7(2005), s. 215-229.

2.   Kościół jako Ciało Chrystusa w ujęciu Josepha Ratzingera, "Verbum vitae" 8(2005), s. 163-185.

3.   Rozwój nauczania Josepha Ratzingera o Eucharystii, "Warszawskie Studia Teologiczne" XVIII(2005), s. 111-124.

4.   Prymat papieża w ujęciu Josepha Ratzingera, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXVIII(2005), s. 165-178.

5.   Czuwanie Opatrzności Bożej nad archidiecezją warszawską, "Warszawskie Studia Teologiczne" XIX(2006), s. 141-150.

6.   Uwagi Josepha Ratzingera na temat dialogu religii, "Warszawskie Studia Teologiczne" XX/1(2007), s. 219-228.

7.   Uczeń Chrystusa w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXI(2008), s. 85-96.

8.   Rola obrazu w teologii Josepha Ratzingera, "Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie" 5(2009), s. 61-72.

9.   Znaczenie prawdy o stworzeniu w ujęciu Josepha Ratzingera, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXII/1(2009), s. 233-244.

10.   Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXIII/2(2010), s. 205-214.

11.   Šv. Tomas Akvinietis Josepho Ratzingerio (Benedikto XVI) apmąstymuose [St. Thomas Aquinas in the Reflections of J. Ratzinger (Benedict XVI)], "Logos" 65(2010), s. 29-40.

12.   Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXIII/1(2010), s. 281-292.

13.   Symbol w teologii - szansa i granice, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXIV/1(2011), s. 219-228.

14.   Tajemnica grzechu pierworodnego w ujęciu Josepha Ratzingera, "Studia Theologica Varsaviensia" XLIX(2011)1, s. 171-190.

15.   Trzecia tajemnica fatimska w teologicznej refleksji J. Ratzingera, "Salvatoris Mater" 13(2011)1-2, s. 219-229.

16.   Kultura umysłowa ponowoczesności, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka (red.), Pelplin 2012, s. 31-40.

17.   Josepha Ratzingera teologia męczeństwa, "Warszawskie Studia Teologiczne"  XXV/1(2012), s. 141-154.

18.   Encyklika Spe Salvi Benedykta XVI jako próba dialogu z człowiekiem niewierzącym, "Warszawskie Studia Teologiczne"  XXVI/2(2013), s. 27-37.

19.   Tożsamość Kościoła według J. Ratzingera, "Studia Theologica Varsaviensia"  LI(2013)1, s. 289-301.

20.   Ksiądz Profesor Joseph Ratzinger na Soborze Watykańskim II, w: Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, M. Białkowski (red.), Toruń 2014, s. 93-122.

21.   Cierpienie w życiu kapłana według Josepha Ratzingera, "Warszawskie Studia Teologiczne"   XXVII/1(2014), 257-270.

22.   Dziesiąty tom Opera Omnia jako świadectwo teologicznego rozwoju Josepha Ratzingera, "Warszawskie Studia Teologiczne"  XXVIII/2/(2015), 52-63.

23.   Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera, w: "Studia Teologii Dogmatycznej" 1(2015), s. 31-47.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, WMSD w Warszawie, 1992

Licencjat, ATK, 1997

Doktorat teologii w zakresie teologii dogmatycznej, UKSW, 2002

Habilitacja, UKSW, 2016

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia zlecone, PWT w Warszawie, 2003-2010

Adiunkt, WT UKSW, 2007-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Polskie Towarzystwo Mariologiczne

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach