Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

I A. OBSZARY BADAŃ

Ewangelie synoptyczne, badania nad Jezusem historycznym, metody i podejścia w studiach biblijnych, metodologia badań nad Nowym Testamentem

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Synoptic Gospels, historical Jesus research, methods and approaches to New Testament exegesis, methodology of New Testament exegesis

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1, Warszawa 1985, ss. 283.

2.   Biblia w liturgii dni powszednich. Krótkie komentarze do czytań mszalnych, t. 1: Okres Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy, Warszawa 1989, ss. 168; t. 2: Okres zwykły (tydzień 1-17), Warszawa 1990, ss. 196; t. 3: Okres zwykły (tydzień 18-34), Warszawa 1991, ss. 168.

3.   Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej, Warszawa 1992, ss. 96.

4.   Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996, ss. 400.

5.   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Informator Guide Guide Wegweiser, oprac. R. Bartnicki, tłum. A. Pietrzak, I. Bartnicka, Warszawa 2005, ss. 87.

6.   Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007, ss. 112.

7.   To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w świetle Biblii, Warszawa 2010, ss. 76 + 12 (ilustracje).

8.   Ewangeliczne opisy Męki, Warszawa 2011, ss. 206.

9.   Działalność publiczna Jezusa Chrystusa, Warszawa 2011, ss. 358.

10.    Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, wydanie czwarte uzupełnione, Warszawa 2012, ss. 645. Tłum. ros. wyd. trzeciego: Sinoptičeskie evangeliâ: istoriâ vozniknoveniâ i tolkovanie, tł. M. Kasânenko, S. Karpienok, A. Pawłowa, red. Z. Zaborowski, Moskwa 2009, ss. 464.

11.    Od Akademii Teologii Katolickiej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Cz. 2: Wybrane przemówienia i wystąpienia publiczne ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego - Rektora ATK/UKSW, Warszawa 2012, s. 245-724.

12.    (współaut.: K. Kłósek), Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Kraków 2014, ss. 291.

 

Artykuły naukowe

1.   Das Zitat von Zach IX, 9-10 und die Tiere im Bericht von Matthäus über dem Einzug Jesu in Jerusalem (Mt XXI, 1-11), "Novum Testamentum" 18(1976) 161-166.

2.   Il carattere messianico delle pericopi di Marco e Matteo sull'ingresso di Ges? in Gerusalemme (Mc 11,1-11; Mt 21,1-11), "Rivista Biblica" 25(1977) 5-27.

3.   Der Bereich der Tätigkeit der Jünger nach Mt 10,5b-6, "Biblische Zeitschrift" 31(1987) 250-256.

4.   Das Trostwort an die Jünger in Mt 10,23, "Theologische Zeitschrift" 43(1987) 311-319.

5.   Die Jünger Jesu in Mt 9,35-11,1, "Collectanea Theologica" 58(1988)fasc. specialis, 39-56.

6.   Problem żywej wiary (List św. Jakuba), w: J. Frankowski - R. Bartnicki (red.), Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, Warszawa 1992, 117-131.

7.   W trosce o czystość wiary (Drugi List św. Piotra), w: J. Frankowski - R. Bartnicki (red.), Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, Warszawa 1992, 142-155.

8.   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miejsce ATK i UKSW w kościelnym szkolnictwie wyższym, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja, Kraków 2002, 209-255.

9.   Krytyka narracyjna w egzegezie angielskojęzycznej, "Studia Nauk Teologicznych PAN" 2(2007) 47-62.

10.    Opatrzność Boża w dziejach narodu polskiego, w: R. Bartnicki - M. Ryś - J. Salij (red.), Pod skrzydłami Bożej Opatrzności, Warszawa 2007, 51-127.

11.    Teologia uniwersytecka w Warszawie (refleksje nad specyfiką teologii w Warszawie), "Studia Nauk Teologicznych PAN" 3(2008) s.139-145.

12.    Historia i stan obecny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, "Studia Theologica Varsaviensia" 46(2008) nr 2, 13-70.

13.    "Die Menschen" und "die Heiden" in Mt 10, 17-18, w: L. Hauser - F.R. Prostmeier - Ch. Georg-Zöller (red.), Jesus als Bote des Heils. Heilsverkündigung und Heilserfahrung in frühchristlicher Zeit, Stuttgart 2008, 29-37.

14.    Aspekty prawne utworzenia Wydziału Teologicznego w Radomiu, w: J. Wroceński, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus, t. 1, Warszawa 2009, 241-260.

15.    Modelowy charakter przemówienia Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-41) w kontekście relacji Łukasza o początkach ewangelizacji, w: W. Chrostowski (red.), Ex Oriente Lux, Warszawa 2010, 63-89.

16.    Ukrzyżowanie i wyszydzenie Jezusa w Mk 15,20b-32, w: A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda (red.), Krzyż Twój wielbimy, Tarnów 2011, s. 171-205.

17.    Polityczna mądrość Kardynała Stefana Wyszyńskiego (rozsądek Męża Stanu czy charyzmatyczna intuicja Męża Bożego), "Studia Teologiczne i Humanistyczne" 2011 nr 1 (tytuł tomu: Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna), Katowice 2011, s. 159-174.

18.    Przemienienie Jezusa w relacji Mk 9, 2-8, w: W. Irek (red.), Ad Imaginem Tuam, t. 1, Wrocław 2012, s. 203-230.

 

Serie naukowe redagowane

Studia z biblistyki

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Licencjat teologii, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne / Akademickie Studium Teologii Katolickiej, 1968

Magister teologii 1969, Doktor teologii 1972, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny

Licencjat nauk biblijnych, Pontificio Istituto Biblico a Roma, 1975

Habilitacja, Akademii Teologii Katolickiej, 1984

Tytuł profesora, 1994

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca Nowego Testamentu w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 1975-

Zajęcia zlecone w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1976-1981

Zajęcia w Zaocznym Punkcie Konsultacyjnym ATK w Katowicach, 1977-1986

Zajęcia zlecone w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, 1984-1986

Sekretarz Akademickiego Studium Teologii Katolickiej przy Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 1976-1983

Akademia Teologii Katolickiej - adiunkt, 1981-1985

Akademia Teologii Katolickiej - docent, 1985-1991

Akademia Teologii Katolickiej - profesor nadzwyczajny, 1995-1997

Akademia Teologii Katolickiej, od 1999 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ? profesor zwyczajny, 1997-

Kierownik Katedry Historii Kaznodziejstwa i Homiletyki, 1987-1992

Kierownik Katedry Biblistyki Nowego Testamentu, 1992-1997

Kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu, 1997-

Prodziekan Wydziału Teologicznego ATK, 1987-1990

Dziekan Wydziału Teologicznego ATK, 1990-1995

Prorektor ATK, 1995/96

Rektor ATK, 1996-1999

Rektor UKSW, 1999-2005

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 2005-2008

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za pracę habilitacyjną, 1986

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2002, 2003, 2004, 2005

Honorowy obywatel Gminy Warszawa-Bielany, 2000

Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2009

Złoty medal UKSW, 2010

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Studiorum Novi Testamenti Societas, 1992-

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2003-

Fédération des Universités Catholiques Européennes, członek Prezydium, 1997-2001

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, 2003-2011

Towarzystwo Biblijne w Polsce, wiceprzewodniczący Komitetu Krajowego, 2005-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Metodologia egzegezy tekstów Nowego Testamentu, kierownik, 2009

Publiczna działalność Jezusa Chrystusa w relacjach Ewangelii synoptycznych, kierownik, 2010

Aktualność metody historyczno-krytycznej w badaniach nad Biblią, kierownik, 2011

Problematyka cudów Jezusa we współczesnej egzegezie, kierownik, 2012

Misteria życia Jezusa w opisie Marka ewangelisty, kierownik, 2013

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Prałat honorowy Jego Świątobliwości i kanonik Kapituły Kampinosko-Bielańskiej, 2003-

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach