Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia dogmatyczna (szczególnie: mariologia, pneumatologia, chrystologia), teologia środków społecznego komunikowania

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

dogmatic theology (especially: Mariology, pneumatology, Christology), mass media theology
 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Il contributo della Chiesa polacca all'elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. Studio teologico-storico, Roma 1993.

2.   Przez Ciebie jaśnieje radość. Maryja w liturgiach Wschodu i Zachodu, Niepokalanów 1998, ss. 256. Tł. ros.: ?o?opo???a ? ?o?oc?y?e??? Boc?o?a ? ?a?a?a, ?????? 2003.

3.   Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów 2006.

4.   Z Niej narodził się Jezus. Szkice z mariologii biblijnej, Niepokalanów 2013, wyd. III. Tł. ros.: ?? ??? ??????? ???????. ??????? ?????? ?? ?????????? ?????????, ?????? 1999.

 

Monografie redagowane

1.   (współred.: T. Siudy), Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4-8.IX.2008), Częstochowa 2009.

2.  W służbie Bogarodzicy. 10-lecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (1999-2009), Częstochowa 2009, s. 367.

3.  (współred.: J. Karbownik), Całaś piękna jest Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich. Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 r., Częstochowa 2009.

4.  Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich. Częstochowa, 22-24 września 2011 r., Częstochowa 2012.

 

Artykuły naukowe

1.   Il santuario di Niepokalanów oggi. Saggio sociologico-religioso, "Miles Immaculatae" 28(1992) 46-62.

2.   Historia zbawienia jako nowa, podstawowa perspektywa mariologii soborowej, w: O Maryi dzisiaj ze św. Maksymilianem, red. S.C.Napiórkowski - P. Pawlik, Niepokalanów 1993, s. 19-38.

3.   Zbawcza służba Maryi, w: Tajemnica Odkupienia, red. L. Balter, Poznań 1997, s. 368-396. Tł. wł.: Il servizio salvifico di Maria, "Miles Immaculatae" 33(1997) 347-379.

4.   The Holy Spirit and The Immaculate in the mystery of salvation according to saint Maximilian Maria Kolbe (Spiritus Sanctus et Immaculata in mysterio salutis iuxta Sanctum Maximilianum Kolbe), w: De culto mariano saeculo XX. Maria, Mater Domini, in mysterio salutis quod ab orientis et occidentis ecclesiis in Spiritu Sancto Hodie celebratur. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in Sanctuario Mariano Częstochoviensi anno 1996 celebrati, vol. V, Citt? del Vaticano, 2000, s. 391-406. Wersja pol.: Duch Święty a Niepokalana w tajemnicy zbawienia według świętego Maksymiliana Marii Kolbego, w: Nosicielka Ducha Pneumatophora. Materiały z Kongresu Mariologicznego. Jasna Góra, 18-23 sierpnia 1996 roku, red. J. Wojtkowski, S. C. Napiórkowski, Lublin 1998, s. 227-239.

5.   Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch Święty - Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła, w: Duch Odnowiciel, red. L. Balter, Poznań 1998, s. 141-164.

6.   Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte, "Studia Theologica Varsaviensia" 36(1998) nr 2, 119-133.

7.   Relacja Duch Święty - Maryja w liturgii Mszy Świętej, "Studia Theologica Varsaviensia" 37(1999), nr 1, 213-231.

8.   Dziewictwo Maryi wyrazem miłości Ojca, "Salvatoris Mater" 1(1999) nr1, 96-116. Tł. wł.: La verginit? di Maria espressione dell'amore del Padre, "Miles Immaculatae" 37(2001) 474-497.

9.   Kapłaństwo w promieniach Niepokalanej. Cechy charakterystyczne kapłaństwa św. Maksymiliana Kolbego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 8(1999) 223-232.

10.     Polscy męczennicy II wojny światowej - świadkowie zwycięstwa Chrystusa, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 30 listopada - 1 grudnia 2001, Lublin 6-8 maja 2003, red. K. Klauza, S.C. Napiórkowski, K. Pek, Lublin 2003, s. 133-154

11.     Być Bożymi szaleńcami, czyli Nowa Ewangelizacja według świętego Maksymiliana Kolbego i Adhortacji "Ecclesia in Europa", "Lignum Vitae" 6(2005) 7-24.

12.    Maryja w Koranie i w tradycji muzułmańskiej. Czy osoba Maryi może być pomostem między tymi dwiema wielkimi religiami?, "Studia Theologica Varsaviensia" 45 (2007) nr 1, 53-83.

13.    Macierzyństwo duchowe Maryi w macierzyństwie Ducha Świętego, "Salvatoris Mater" 10(2008) nr 2, 70-101.

14.    Zaangażowanie polskich franciszkanów (OFMConv) w działalność ekumeniczną, dialog międzyreligijny i dzieło pojednania między narodami w okresie po II Soborze Watykańskim, "Biuletyn Ekumeniczny" 37(2008), nr 3-4, 61-88.

15.    Rôle des apparitions de la Vierge Marie - Lourdes dans la vie spirituelle, l'apostolat et la theologie de Saint Maximilien Kolbe, "Miles Immaculatae" 45(2009) nr 1, 126-161. Wersja pol.: Rola objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes w życiu duchowym, apostolacie i teologii św. Maksymiliana Marii Kolbego, "Salvatoris Mater" ? 11(2009) nr 1, 113-142.

16.    Maryja jako Matka Słowa Bożego oraz Nauczycielka i Matka w słuchaniu Słowa Bożego, w: Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, Warszawa 2010, s. 80-97.

17.    Maria, Madre e modello per i sacerdoti del XXI secolo, "Miles Immaculatae" 46(2010) nr 1, 8-30.

18.    Pneumatologia. w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 163-184.

19.    Tożsamość Mariologa/Wykładowcy Mariologii. Wskazania Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, w: Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" (Licheń Stary, 15.11. 2008 r.), red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, s. 75-107.

20.    "Obrończyni wiary". Próba interpretacji tytułu, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 30(2011) nr 1, 25-44.

21.    Matka Boża a Misterium Paschalne, "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" 31(2011) nr 4, 70-85.

22.    Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (por. KK 63), w: Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich. Częstochowa, 22-24 września 2011 r., red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2012, 13-25.

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Miles Immaculatae. Rivista semestrale di cultura mariana e di formazione kolbiana", członek Komitetu Redakcyjnego, 1993-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, KUL, 1988

Licencjat z teologii ze specjalizacją z mariologii, 1990

Doktorat z teologii, Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury "Seraphicum" w Rzymie (nostryfikacja na Wydziale Teologicznym ATK), 1993

Habilitacja z teologii w zakresie teologii dogmatycznej, Wydział Teologiczny UKSW, 2006

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Cenzor ksiąg religijnych dla Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, 1993-1995, 1999-2001, 2008-2010

Dyrektor Radia Niepokalanów (praca wiązała się z koniecznością uruchomienia stacji), 1994-1995

Prezes Zarządu Telewizji Niepokalanów (praca wiązała się z koniecznością uruchomieniem stacji), 1995-1996

Adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, 1995-2009

Wykłady zlecone na Wydziale Historycznych Nauk Kościelnych i Społecznych ATK w Warszawie, 1995-1999

Wykłady z teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Łowickiej w Łowiczu, 1995/1996

Wykłady z teologii dogmatycznej i seminarium magisterskie w Punkcie Konsultacyjnym ATK w Suwałkach oraz w Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Ełku (Filia w Suwałkach), 1996/1997

Wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach (które od roku 2001 wchodzi w struktury Wydziału Teologicznego UKSW), 1996?

Członek (w 2008 przewodniczący) Rady Nadzorczej Telewizji Puls Sp. z o.o., 2006-2008

Kierownik Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym UKSW, 2007-

Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ds. studiów niestacjonarnych, 2008-

Dyrektor redakcji katolickiej w TV Puls, 2008-2009

Członek Senackiej Komisji ds. mienia i finansów UKSW, 2008-

Przewodniczący wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, 2008-2012

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Rekrutacji, 2008-

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2009-

Kierownik Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW w Niepokalanowie (obecnie Centrum Studiów Mariologicznych ?Kolbianum?), 2010-

Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych Wydziału Teologicznego UKSW, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora ATK za pracę dydaktyczną i organizacyjną, 1997

Medal Brązowy za długoletnią służbę, 2011

Nagroda Rektora UKSW za pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) / Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna, członek korespondent 1997-2002, członek zwyczajny 2002-

Polskie Towarzystwo Mariologiczne, członek zwyczajny 1999-, przewodniczący 2008- (obecnie II kadencja)

Towarzystwo Naukowe KUL w Lublinie, członek współpracownik, 1997-

Sekcja Dogmatyczna Teologów Polskich / Towarzystwo Teologów Dogmatyków, członek zwyczajny 1993-

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym siedmiu franciszkanów męczenników II wojny światowej (w ramach ogólnopolskiego procesu beatyfikacyjnego 108 męczenników), 1994-1999

Wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego O. Melchiora Fordona, 1996-1998

Prowincjał Warszawskiej Prowincji OO. Franciszkanów, 2000-2008

Konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, 2010-

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach