Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

I A. OBSZARY BADAŃ

diaspora Izraelitów w Asyrii (VIII-VI w. przed Chr.); prorok Ezechiel i jego księga; geneza, natura i teologia Septuaginty jako Biblii Greckiej; rozejście się dróg Synagogi i Kościoła; dialog Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

the diaspora of the Israelites in Assyria (VIII-VI c. B.C.); the Prophet Ezekiel and his book; the origins, nature and theology of the Septuagint as the Greek Bible; the parting of the ways of the Synagogue and the Church; the dialogue of the Catholic Church with Jews and Judaism

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Warszawa 2003.

2.   Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Warszawa 2006, 2007, 2009, 2011, 2013.

3.   Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Warszawa 2009, 2011, 2013.

4.   Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i inne studia, Warszawa 2009.

5.   Trzecia Świątynia w Jerozolimie i inne studia, Warszawa 2012.

 

Artykuły naukowe

1.   Kościół a Izrael, "Collectanea Theologica" 73(2003) nr 1, s. 73-94.

2.   "Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1). Refleksja biblijno-teologiczna, "Collectanea Theologica" 75(2005) nr 2, s. 39-56.

3.   Księga Tobiasza w kanonie Starego Testamentu, "Collectanea Theologica" 79(2009) nr 4, s. 9-30.

4.   Księga Kapłańska w judaizmie rabinicznym, "Collectanea Theologica" 80(2010) nr 4, s. 33-66.

5.   Asyryjska diaspora Izraelitów w świetle Księgi Ezechiela - Wojciechowi Pikorowi w odpowiedzi, "The Biblical Annals/Roczniki Biblijne" T. 2(59): 2012, s. 75-122.

6.   Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku, w: R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red. wyd. oryg.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001, 2003, 2004, s. 1755-1785.

7.   U początków tradycji Sympozjów Biblistów Polskich, w: M. S. Wróbel (red.), Deus meus et omnia, Lublin 2005, s. 59-78.

8.   Promieniowanie miłości. Jana Pawła II komentarz do Pieśni nad Pieśniami, w: W. Chrostowski (red.), Ioannes Paulus II - In Memoriam, Warszawa 2006, s. 27-50.

9.   Czy Adam i Ewa mieli się nie starzeć i nie umierać? Egzegetyczny przyczynek do nauczania o nieśmiertelności pierwszych ludzi, w: R. Bogacz, W. Chrostowski (red.), "Verbum caro fatum est", Warszawa 2007, s. 151-179.

10.    Rabiniczny wizerunek Jezusa i chrześcijaństwa w kontekście dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem, [w:] Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (red.), Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, Kraków 2012, s. 341-357.

 

Serie naukowe redagowane

Prymasowska Seria Biblijna

Rozprawy i Studia Biblijne

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Collectanea Theologica"

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Licencjat teologii, Akademickie Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, 1977

Licencjat nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, 1981

Kandydat doktoratu nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, 1982

Magister, ATK, 1983

Doktorat, ATK, 1986

Habilitacja, ATK, 1996

Profesura, UKSW, 2003

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, ATK, 1987-1998

Profesor nadzwyczajny, ATK, 1998-1999

Profesor nadzwyczajny, UKSW 1999-2005

Profesor nadzwyczajny, UKSW 2001-2010

Profesor zwyczajny, UKSW 2005-

Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, ATK, 1996-1999

Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, UKSW 1999-2013

Kierownik Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej, UMK w Toruniu, 2001-2010

Kierownik Sekcji Biblistyki, UKSW 2005-2013

Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, UKSW 2013-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (wybrane)

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1992

Złoty Krzyż Zasługi, 1998

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2004

Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia, 2010

Wiele nagród i wyróżnień filatelistycznych, członek Polskiej Akademii Filatelistyki

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polska Akademia Umiejętności, 1998-

Stowarzyszenie Biblistów Polskich: przewodniczący, 2003-2013

Komitet Nauk Teologicznych PAN, 2008-

Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008-

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, 2010-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH (wybrane)

Izrael w Asyrii. Problematyka asyryjskiej diaspory Izraelitów, Badania statutowe UKSW, 2004

Biblia Aramejska, Badania statutowe UKSW, 2005

Geneza i natura Biblii Greckiej, Badania statutowe UKSW, 2007

Status zwierząt w Biblii, Badania statutowe UKSW, 2008

Archeologia biblijna, Badania statutowe UKSW 2009

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Członek Komisji/Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem, 1987-2006

Konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego, 2006-2012

Cenzor publikacji treści religijnej w Archidiecezji Warszawskiej, 2003-

Członek Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, 2011-

Ojciec duchowny kapłanów Dekanatu Warszawa-Ochota, 2012-

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach