Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia praktyczna, katechetyka, pedagogika, dydaktyka, komunikacja interpersonalna

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płock 2006.

2.   Szkolne i parafialne nauczanie religii w szkołach w II Rzeczypospolitej na przykładzie diecezji płockiej, Sandomierz 2011.

3.   Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 2012.

4.   Communication catechesis model, Warszawa 2013.

5.  Rozwój myśli katechetycznej w dokumentach Stolicy Apostolskiej Vaticanum II, Warszawa 2013.  

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy, Kraków 2001.

2.   Katecheza wobec wyzwań współczesności, Płock 2001.

3.   Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa 2003.

4.   Katecheza w Kościele i dla Kościoła, Płock 2006.

 

Artykuły naukowe

1.   Przedmiot i programy nauczania katechetycznego w Polsce w I połowie XX wieku, "Seminare" 17 (2001), s. 59-72.

2.   Konieczność współpracy katechetów z rodzicami, w: R. Czekalski (red.), Katecheza wobec wyzwań współczesności, Płock 2001, s. 137-149.

3.   Polskie dokumenty katechetyczne po Soborze Watykańskim II, "Studia Theologica Varsaviensia" 40 (2002) nr 2, s. 27-45.

4.   Metody nauczania katechetycznego w pierwszej połowie XX wieku, w: S. Dziekoński (red.), Dydaktyka w służbie katechezy, Kraków 2002, s. 87-104.

5.   Dokumenty katechetyczne Stolicy Apostolskiej po Soborze Watykańskim II, "Paedagogia Christiana" 11 (2003) 1, s. 121-135.

6.   Korelacja nauczania religii w szkole z katechezą parafialną, w: P. Tomasik (red.), Rodzina - Szkoła - Kościół. Korelacja i dialog, Warszawa 2003, s. 104-113.

7.   Katecheza a komunikacja, w: J. Zimny (red.), Komunikacja w katechezie, Sandomierz 2003, s. 13-28.

8.   Duszpasterstwo szkolne - czy wykorzystana szansa?, "Ateneum Kapłańskie" 571 (2004) 142, z. 3, s. 514-528.

9.   Obraz i perspektywy rozwoju religijno-moralnego polskiej młodzieży. Refleksja pastoralno-katechetyczna po śmierci Jana Pawła II, w: R. Czekalski (red.), Informator dla katechetów diecezji płockiej na rok szkolny 2005/2006, Płock 2005, s. 55- 94.

10.   Historia katechezy przedmiotem wykładów z katechetyki. Zarys historii katechezy, w: P. Tomasik (red.), Abyśmy podtrzymywali nadzieję, Warszawa 2005, s. 53-73.

11.   Formy katechezy dorosłych w Polsce - realizacja, możliwości, projekty, w: R. Czekalski (red.), Katecheza w Kościele i dla Kościoła, Płock 2006, s. 133-145.

12.   Życie sakramentalne sensem egzystencji ludzkiej, w: A. Hajduk, J. Mółka (red.), Pedagogika wiary, Kraków 2007, s. 271-279.

13.   Wychowanie modlitewne w szkole ponadgimnazajlnej, w: J. Stala (red.), Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Cześć II, Tarnów 2007, s. 97-121.

14.   Profesjonalizm i wiarygodność katechety, w: A. Bałoniak, J. Szpet (red.), Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, Poznań 2008, s. 209-223.

15.   Rys historyczny nauczania religii katolickiej w szkole polskiej, "Studia Katechetyczne" 7 (2010), s. 99-125.

16.   Retoryka a katecheza - "wczoraj i dziś", "Episteme" 102 (2010), s. 133-154.

17.   Poszukiwanie nowych miejsc katechezy w świetle francuskiego dokumentu katechetycznego, "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" 3 (2011), s. 167-181.

18.   Recepcja nurtu kerygmatycznego w katechezie polskiej, "Studia Katechetyczne" 8 (2011), s. 35-46.

19.   C???? ? ???????? ????? ??????? ? ??????, w: Kultura religijna w kontekście świeckiego państwa. XVI Międzynarodowe Sympozjum (Mińsk, 26-28 maja 2010), Mińsk 2011, s. 47-56.

20.   Nowe formy ewangelizacji w środowisku szkolnym, w: W. Przygoda, E. Robek (red.), Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, Sandomierz 2011, s. 159-177.

21.   Księga wiary i wiedzy. W 20. rocznicę Katechizmu Kościoła Katolickiego, "Warszawskie Studia Pastoralne" 16 (2012), s. 31-49.

22.   The book of faith and wisdom. The 20th Anniversary of the Catechism of the Catholic Church, http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp16en.pdf

23.   W poszukiwaniu kulturowego ?cohabitation? dla współczesnej i przyszłej Europy: chrześcijaństwo, islam, judaizm, ?Studia Theologica Varsaviensia? 50 (2012) nr 2, s. 207 ? 222.

24.   W poszukiwaniu współczesnego ujęcia katechetyki, ?Studia Katechetyczne? 9 (2013), s. 11-30.

25.   ??????????? ???? ? ???????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?Studia Catholica Podoliae? 7 (2013), s. 445-452.

26.   ????????? ???? ? ???????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?Studia Catholica Podoliae? 7 (2013), s. 435-443.

27.   La nouvelle évangélisation en Pologne, ?Studia Katechetyczne ? 9 (2013), s. 243-248.

28.   Wiara i wiedza warunkiem katechezy, ?Studia Katechetyczne? 10 (2014), s. 41-52.

29.   Nowe wyzwania dla formacji katechetów, ?Warszawskie Studia Pastoralne? 10 (2015) nr 1, s. 85-97.

 

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Studia Theologica Varsaviensia", członek komitetu redakcyjnego

"Warszawskie Studia Pastoralne", członek komitetu redakcyjnego

"Studia Katechetyczne", członek komitetu redakcyjnego

"Zeszyty Formacji Katechetów", "Nurt SVD", "Studia Warmińskie", "Studia Gdańskie", recenzent

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Studia w Instytucie Biologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1982/1983

Magisterium z teologii w ATK w Warszawie, 1989

Licencjat z teologii praktycznej w ATK w Warszawie, 1992

Doktorat nauk teologicznych w zakresie katechetyki na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, 1996

Studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Katechetyczno-Pastoralnym w Paryżu,1997-1998

Habilitacja w zakresie katechetyki na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, 2006

Profesor nauk teologicznych, 2014

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia zlecone z katechetyki i dydaktyki na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, 1998/1999

Adiunkt przy Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy na Wydziale Teologicznym UKSW,1999-

Kierownik Katedry Katechetyki Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW, 2007-

Profesor nadzwyczajny UKSW, 2007-

Przedstawiciel Rady Wydziału Teologicznego w Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, 2008-2012

Członek Komisji Wydziałowej do Spraw Badań Naukowych, 2010-

Przewodniczący Komisji Wydziałowej do Spraw Badań Naukowych, 2008

Zastępca Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów, 2009-2012

Prodziekan ds. ogólnych i naukowych Wydziału Teologicznego UKSW, 2010- (ponownie wybrany przez Radę Wydziału Teologicznego na kadencję 2012-2016)

Członek Senackiej Komisji ds. Naukowych i Kadr Naukowych, 2010-2012

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Naukowych i Kadr Naukowych, 2010-

Członek Komisji ds. Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, 2011-2012

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Naukowych i Kadr Naukowych, 2012-

Członek Senatu UKSW, 2012-

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (wybrane)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i zasługi organizacyjne dla Uniwersytetu, 2002

Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie III stopnia w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, 2003

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za zasługi organizacyjne dla Uniwersytetu, 2011

Medal srebrny za długoletnią służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Europejska Ekipa ds. Szkolnej Lekcji Religii (EuFReS), członkostwo

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, członkostwo

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH (wybrane)

Katecheza Kościoła katolickiego a komunikacja interpersonalna, kierownik projektu, 2005

Formacja katechetów w Belgii, kierownik projektu, 2011

Kształcenie katechetów w Unii Europejskiej, kierownik projektu, 2012

Komercjalizacja wiedzy. Staże i szkolenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział, 2012

Metody nauczania religii w Europie i w Polsce w okresie międzywojennym, kierownik projektu, 2013

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, 1998-2000

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, 2000-2008

Wikariusz biskupi ds. katechetycznych diecezji płockiej, 2001-2006

Koordynator diecezjalny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", 2002-2008

Rzeczoznawca (recenzent) do spraw oceny ogólnopolskich programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, 2001-

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach