Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

I A. OBSZARY BADAŃ

katechetyka, pedagogika

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

catechetic, pedagogy

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2000, ss. 196.

2.   Chrztu świętego wielki dar..., Częstochowa 2003, ss. 101.

3.   Duchu Święty przyjdź! Co powinniśmy wiedzieć przystępując do sakramentu bierzmowania?, Częstochowa 2004, ss. 96.

4.   Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004, ss. 222.

5.   Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006, ss. 620.

6.   Mater Ecclesiarum. Parafia św. Brunona Bonifacego w Łomży (1957-2010), Warszawa 2010, ss. 294.

7.   (oprac. metod.) Między ewolucją a stworzeniem. Materiały dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, Warszawa 2010, ss. 208.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Ewangelizować czy katechizować?, Warszawa 2002, ss. 238.

2.   Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Warszawa 2002, ss. 236.

3.   Dydaktyka w służbie katechezy. Studia Pedagogiczne: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków 2002, ss. 373.

4.   Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, Warszawa 2003, ss. 300.

5.   (współred. J. Kotowski), Dwadzieścia lat katechezy w szkole, "Episteme" 102(2010), ss. 263.

6.   (współred. R. Buchta), Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice 2011, ss. 285.

7.   (współred. M. Bała), Strategia i metoda digitalizacji i udostępnienia zbiorów kościelnych, Warszawa 2012, ss. 134.

 

Artykuły naukowe

1.   Wychowanie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej, w: Nauczanie religii katolickiej w szkole, red. P. Tomasik, S. Dziekoński, "Studia Katechetyczne" 7(2010), s. 149-165.

2.   Dwadzieścia lat katechezy w Polsce, w: Dwadzieścia lat katechezy w szkole, red. J. Kotowski, S. Dziekoński, "Episteme" 102(2010), s. 59-71.

3.   Ksiądz profesor Władysław Kubik - dydaktyk w służbie katechezy, "Studia Gdańskie" 27(2010) s. 165-178.

4.   Katecheza w odkrywaniu sensu cierpienia, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, Warszawa 2010, s. 83-94.

5.   Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka, "Studia nad rodziną" 14(2010)1-2 (26-27), s. 39-47.

6.   Soborowa odnowa liturgiczna w posłudze wychowawczej "Kościoła domowego", w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. A. Offmański, "Studia i rozprawy" 27(2010), s. 253-262.

7.   Prawo naturalne w nauczaniu papieży o wychowawczym posłannictwie rodziny, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny "Communio" 31(2011)1, s. 77-98.

8.   Media w komunikacji wiary - uwagi wstępne, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 14-16.

9.   Pius XI Papież doktryny wychowawczej Kościoła, w: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta, S. Dziekoński, Katowice 2011, s. 27-40.

10.    Dziedzictwo myśli Jana Pawła II we współczesnym podejściu do wychowania jako prawdziwego apostolstwa, w: Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, s. 221-229.

11.    Pielgrzymowanie z Maryją, jak Maryja, do Maryi, w: W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, red. Z.S. Jabłoński, Częstochowa 2011, s. 83-91.

12.    Teologiczny aspekt sensu cierpienia, w: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, Warszawa 2011, s. 214-225.

13.    Wzrastanie chrześcijanina w rodzinie, w: Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii, Kraków 2011, s. 215-233.  

14.    Powołanie jako istotny problem współczesnej katechezy, "Roczniki Pastoralno-katechetyczne" 3(2011), s. 227-238.

15.    Znaczenie katechezy w edukacji ekologicznej, "Pedagogia Christiana" 2(2011), ss. 179-193.

16.    Wychowanie społeczne w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Studia Prymasowskie" (2012) 5, s. 137-154.

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Chrześcijaństwo i Edukacja ekologiczna", członek Rady Programowej i przewodniczący

"Episteme", współpraca z Radą Programową

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium i licencjat z katechetyki, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1994

Doktor nauk teologicznych, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1999

Doktor habilitowany teologii w zakresie katechetyki, Wydział Teologiczny UKSW, 2006

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, 1999-

Wykładowca Kolegium Teologicznego w Łomży, 1999-

Wizytator Diecezjalny w Wydziale Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, 1999-

Adiunkt, Wydział Teologiczny UKSW, 2000-2007

Członek i sekretarz Senatu UKSW, 2002-2005

Członek Senackiej Komisji Statutowej i Senackiej Komisji Finansów, 2005-

Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 2005-2008

Kierownik Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, Wydział Teologiczny UKSW, 2006-

Profesor nadzwyczajny, Wydział Teologiczny UKSW, 2007-

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 2008-2012

Rektor UKSW, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora UKSW za zaangażowanie organizacyjne na Wydziale Teologicznym, 2006

Nagroda Rektora UKSW za zaangażowanie organizacyjne na Wydziale Teologicznym i w pracę na rzecz Uczelni, 2007

Nagroda Rektora UKSW za zaangażowanie organizacyjne na Wydziale Teologicznym i w pracę na rzecz Uczelni, 2009

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Ogólnopolska Sekcja Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki, członkostwo, 1999-

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego,członkostwo, 2007-

Państwowa Komisja Akredytacyjna MNiSW, ekspert, 2009-

Komitet Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, zastępca Przewodniczącego na kadencje 2011-2014

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

"Formacja eucharystyczna dzieci w dokumentach Kościoła powszechnego", 2009

"Nauczanie Piusa XI o wychowaniu wobec uwarunkowań społeczno-kulturowych i religijnych. W 80 rocznicę encykliki Divini illius magistri", 2009/2010

"Nauczanie Piusa XII o wychowaniu w kontekście uwarunkowań społeczno-religijnych i kulturowych", 2011

"Udział rodziny, parafii i szkoły w wychowaniu chrześcijańskim dzieci w świetle dokumentów Kościoła w Polsce, Niemczech i Włoszech po Vaticanum II", 2012

"Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy", finansowany przez Centrum Badań i Rozwoju Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, projekt realizowany w ramach konsorcjum, kierownik zadania badawczego

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Konsultor przy Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, 2002-

Członek Komisji ds. przygotowania tekstów I Synodu diecezji Łomżyńskiej i członek Komisji Posynodalnej, 2005-

Członek Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, 2008-

Członek Komitetu organizacyjnego Roku św. Brunona

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach