Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, religiologia (komparatystyka religii), religie Indii i Dalekiego Wschodu (hinduizm, buddyzm, religie Chin i Japonii), dialog chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Il "sensus fidei" nel pensiero di M.D. Koster e nel Vaticano II, Włocławek 1995, s. XVIII + 184.

2.   Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu, Włocławek 2009. s.511.

 

Artykuły naukowe

1.   "Sensus fidei" jako kryterium wiary według M.D. Kostera, "Studia Theologica Varsaviensia" 15(1977) 1, s. 77-94.

2.   Włocławscy profesorowie teologii fundamentalnej XX wieku, w: W. Hanc, K. Rulka (red.), 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 1995, s. 132-140.

3.   Religie niechrześcijańskie a powszechność chrześcijaństwa, w: "Studia Włocławskie", t. 2, Włocławek 1999, s. 69-82.

4.   Godność i posłannictwo świeckich według Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium", w: "Studia Włocławskie", t. 3, Włocławek 2000, s. 72-79.

5.   Czy sekty - nowe ruchy religijne mówią o Bogu? Obraz Boga w nauczaniu Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, w: J. Kędzierski (red.), Wiara i świadectwo apostołów Piotra i Pawła, Ciechocinek 2000, s. 297-323.

6.   Buddyzm a chrześcijaństwo. Problem "Boga" i Jezusa Chrystusa w buddyzmie, "Ateneum Kapłańskie" 136(2001), s. 22-39

7.   Czym jest zbawienie w buddyzmie?, w: "Studia Włocławskie", t. 4, Włocławek 2001, s. 95-106.

8.   Dialog Kościoła katolickiego z buddyzmem, w: "Studia Włocławskie", t. 6, Włocławek 2003, s. 166-179.

9.   Problematyka "Boga" w dialogu chrześcijańsko-buddyjskim, w: K. Konecki, I. Werbiński (red.), Edukacja-Kultura-Teologia, Toruń 2003, s. 521-537.

10.    Tematyka rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez biskupa B. Dembowskiego dla inteligencji Włocławka, w: R. Andrzejewski [i in.] (red.), Prawda i miłość, Włocławek 2003, s. 138-150.

11.    Kościół komunią chrześcijan w encyklikach i adhortacjach posynodalnych Jana Pawła II, w: J. Kędzierski (red.), Jan Paweł II - Apostoł Jedności, Pelplin 2003, s. 62-73.

12.    Dialog chrześcijaństwa z buddyzmem, w: H. Zimoń (red.), Dialog międzyreligijny, Lublin 2004, s. 209-258.

13.    Zbawienie w buddyzmie, w: J. Różański (red.), Ecclesia In Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa 2004, s. 217-230.

14.    Buddyzm, w: E. Sakowicz (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 2006, s. 91-115.

15.    Hinduizm, w: E. Sakowicz (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 2006, s. 201-223.

16.    Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dialogu Kościoła katolickiego z buddyzmem w nauczaniu Jana Pawła II, "Studia Theologica Varsaviensia" 45(2007), 2, s. 109-127.

17.    Dialog z hinduizmem i buddyzmem, "Ateneum Kapłańskie" 153(2009), s.471-494.

18.    Dialog międzyreligijny, "Pedagogia Christiana" 2/26 (2010), s. 51-64.

19.    Zaangażowanie papieża Jana Pawła II w dzieło dialogu międzyreligijnego, w: M. Kowalczyk, T. Skibiński (red.) Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, Warszawa 2011, s. 353-368.

20.    Studia nad dialogiem chrześcijaństwa z buddyzmem w Polsce, w: Z. Kupisiński, Badania Religiologiczne w Polsce, Lublin 2011, s. 153-169.

21.    Postawa chrześcijanina wobec sekt i nowych ruchów religijnych, "Ateneum Kapłańskie" 157(2011), s. 475-489.

22.    Chrześcijaństwo i buddyzm - od spotkania do dialogu, "Studia Theologica Varsaviensia" 49(2011)2, s. 161-177.

23.    Pogrzeb, I. W religiach pozachrześcijańskich, C. w buddyzmie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 990-992.

24.    Pogrzeb, I. W religiach pozachrześcijańskich, D. w sintoizmie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 992-993.

25.    Czym jest hinduizm? Krótkie wprowadzenie, "Nurt SVD", wydanie specjalne 2012, s. 19-25.

26.    Sacrum, I W religiach pozachrześcijańskich, 2. W buddyzmie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 828-829.

27.    Sangha, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 1041-1042.

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Studia Włocławskie", członek zespołu redakcyjnego

"Zeszyty Misjologiczne Lumen Gentium", członek Komitetu Naukowego

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Studia filozoficzno teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 1964-1971

Studia magisterskie na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, 1972-1975

Studia teologiczne na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy), uczestnik seminarium naukowego prowadzonego przez prof. Waltera Kaspera, 1985-1985

Doktorat z zakresu teologii fundamentalnej, Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie, 1992

Uczestnictwo w wykładach z zakresu filozofii indyjskiej, sanskrytu i palijskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 2000-2002

Habilitacja z nauk teologicznych w zakresie religiologii na Wydziale Teologicznym UKSW, 2010

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca teologii duchowości, misjologii, teologii fundamentalnej i religioznawstwa oraz lektor języków łacińskiego i niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 1981-1990, 1992-2002

Zatrudnienie w ATK przy Katedrze Fenomenologii Religii, 1996-

Wykłady z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi, wykłady z teologii dogmatycznej, fundamentalnej i religioznawstwa w Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Ełku, 1996-1998

Urlop naukowy w Wielkiej Brytanii, 2002-2003

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2011-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, wiceprzewodniczący 1998-

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

Międzynarodowe Koło Fundamentalistów, Dogmatyków i Prawników w Berlinie

Pali Text Society w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Pracownia Badań nad Religiami, kierownik projektu, 2012/13

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Założyciel Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w Diecezji Włocławskiej

Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej, 2003-

Ojciec duchowny Dekanatu Izbica Kujawska, 2003-

Dziekan Dekanatu Izbica Kujawska, 2009-2012

Członek Rady Kapłańskiej w Diecezji Włocławskiej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach