Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

I A. OBSZARY BADAŃ

sztuka, historia teatru, pogranicze teatru i teologii, kryptoteologia teatru, antropologia słowa

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

art, history of theatre, theatre and theology, cryptotheology of theatre, anthropology of the word

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka, Warszawa 2008.

2.   (współaut.), Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej, Kraków-Warszawa 2013.

 

Monografie redagowane

1.   (współred.: W. Kawecki), Słowo w kulturze współczesnej, Warszawa 2009.

2.   (współred.: W. Kawecki), Jan Paweł II człowiek kultury, Kraków 2008.

3.   (współred.), Wierzyć i widzieć, Sandomierz 2013.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Między słowem a formą, ?Pamiętnik teatralny? zeszyt 3-4 (2012)

2.   Kryptoteologia w performansie na przykładzie Teatru Śmierci Tadeusza Kantora, w: E. Mateja, Z. W. Solski (red.), Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, Opole 2012.

3.   Juliusza Osterwy teologia teatru. Szkic, ?Performer? nr 3 (2011) http://www.grotowski.net/node/1823

4.   Obrazy Boga/boga w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora, w: red. W. Kawecki, D. Żukowska, J. S. Wojciechowski (red.), Kultura wizualna ? teologia wizualna, Warszawa 2011, s. 247-268.

5.   Trudna relacja. O związkach między literaturą a teatrem, w: E. Szczęsna, E. Kasperski (red.), Komparatystyka dzisiaj, t. II, Warszawa 2011, s. 66-82.

6.   Teologia ukryta w teatrze, ?Studia Theologica Varsaviensia? nr 1 (2010), s. 83-101.

7.   ?Dla tych, którzy gotowi są do wielkiego wysiłku?. Gestyka postaci w przedstawieniu ?Opowiadania dla dzieci? Piotra Cieplaka, w: H. J. Sobeczko, Z. Solski (red.), Słowo i gest, Opole 2009, s. 261-273.

8.   Metafory teologiczne w teatrze, ?Studia Redemptorystowskie? nr 7 (2009), s. 117-127.

9.   Mistrzowie słowa o słowie, w: K. Flader, W. Kawecki (red.), Słowo w kulturze współczesnej, Warszawa 2009.

10.    ?Od logosu do słowa scenicznego?, rozmowa z Piotrem Fronczewskim i Magdaleną Zawadzką z okazji pierwszej rocznicy śmierci Gustawa Holoubka, w: K. Flader, W. Kawecki (red.), Słowo w kulturze współczesnej, Warszawa 2009.

11.    Jan Paweł II animator kultury, w: K. Flader, W. Kawecki (red.), Jan Paweł II człowiek kultury, Kraków 2008, s. 25-39.

12.    Jan Paweł II teolog teatru, w: K. Flader, W. Kawecki (red.), Jan Paweł II człowiek kultury, Kraków 2008, s. 55-68.

13.    Słowo uświęcone w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, w: W. Kawecki, R. Bartnicki (red.), Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2006, s. 341-356.

14.    Na progu tajemnicy. O teologicznych tropach w sztuce Tadeusza Kantora, w: K. Flader-Rzeszowska [i in.], Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej, Kraków-Warszawa 2013, s. 61-101.

15.    Pogranicze teologii i teatru. Rekonesans, w: Wierzyć i widzieć, K. Flader-Rzeszowska [i in.] (red.), Sandomierz 2013, s. 279-288.

 

Czasopisma naukowe redagowane

?Kultura-Media-Teologia?, zastępca redaktora naczelnego, 2010-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z sztuki, Wydział Wiedzy o Teatrze, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 2001

Magisterium z politologii, kierunek politologia, specjalizacja Integracja europejska, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, 2002

Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Podyplomowe Studia Humanistyczne, 2003-2004

Doktorat nauk humanistycznych w zakresie sztuki Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, historia teatru, 2007

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Specjalista do spraw programowych, Cyber Media, 2003-2008

Asystent, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Sekcja Teologii Kultury, 2005-2007

Adiunkt w Katedra Dialogu Wiary z Kulturą WT UKSW, 2007-

Starszy wykładowca na kierunkach Dziennikarstwo i Kulturoznawstwo, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, 2008-2010

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie za pracę magisterską napisaną na Wydziale Wiedzy o Teatrze pod kierunkiem prof. Lecha Śliwonika

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej za rok akademicki 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002

Nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dla najlepszej warszawskiej maturzystki

Nagrody i wyróżnienia artystyczne w Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich oraz na krajowych i zagranicznych Festiwalach Teatrów Jednego Aktora, 2002-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członkostwo

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH (wybrane)

Kryptoteologia w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora, projekt realizowany w ramach badań młodych naukowców 2011-2012

Locus theologicus w kulturze wizualnej, Narodowe Centrum Nauki, realizacja z grantu OPUS, 2011-2013, udział

Z kulturą na plus, dotacja z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, fundusze z priorytetu PO KL 9.4, 2012, udział

Na granicy spektaklu i rytuału. Współczesne życie artystyczne Meksyku, projekt realizowany w ramach badań młodych naukowców 2012-2013

Sam na scenie. Sztuka jednego aktora w perspektywie badań kryptoteologicznych, projekt realizowany w ramach badań młodych naukowców 2012-2013

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach