Dr Dagmara Jaszewska

I A. OBSZARY BADAŃ

kulturoznawstwo, filozofia i teologia kultury, socjologia, estetyka pragmatyczna, John Dewey

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

culture studies, philosophy and theology of culture, sociology, pragmatic aesthetics, John Dewey

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

II WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem, Warszawa 2002.

 

Artykuły naukowe:

1.   Sacrum czy simulacrum? O świecie obrazu Świadków Jehowy, w: K. Olechnicki (red.),Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, Toruń 2003, s. 197-217.

2.   Refleksyjność, dyscyplina i dobry gust, czyli praktykowanie filozofii w postmodernizmie, w: "Kultura Współczesna" nr 4, 2006, s. 188-198.

3.   Granice ponowoczesnej estetyzacji etyki. Uwagi o koncepcjach R. Shustermana i W. Welscha w: K. Wilkoszewska (red.), Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, Kraków 2007, s. 827-839.

4.   Teologiczne wątki w teorii sztuki Johna Deweya, "Studia Theologica Varsaviensia" nr 1, 2010, s.129-146.

5.   Kultura - rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury, "Kultura - Media - Teologia" nr 4, 2011, s. 19-33; http://www.kmt.uksw.edu.pl/supermarketyzacja-kultury-artykul

6.   Kilka uwag o kiczu religijnym w dobie jego ponowoczesnej rehabilitacji, w: W. Kawecki, J.S.Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska (red.), Kultura wizualna - teologia wizualna, Warszawa 2011, s. 293-305.

7.   Cztery śluby i dwa wesela, czyli video opowieści z wędrującej Tunezji, w: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Preposteryjna historia, wędrujące pojęcia, analiza kulturowa, 2013 (w druku).

8.   Uwagi o przedmiocie, podmiocie i intersubiektywności w koncepcji Mieke Bal, w: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Preposteryjna historia, wędrujące pojęcia, analiza kulturowa, 2013 (w druku).

9.   Uczucia w dobie kapitalizmu, "Wszechnica Polska" 2013 (w druku).

 

Czasopisma naukowe redagowane

Kwartalnik internetowy "Kultura - Media - Teologia", członek redakcji, 2010-

 

III WYKSZTAŁCENIE

Magister socjologii; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 1999

Specjalista public relations, UW, PAN Warszawa, Podyplomowe Studium Public Relations, 2000

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 2011

 

IV DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Specjalista ds. Metodologii Badań, Pracownia Badania Rynku i Opinii Publicznej "Gryfeks" w Koszalinie, 2000-2001

Ankieter, Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Koszalin, 2000-2001

Asystent Dziekana ds. Organizacji Toku Studiów, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, 2001-2003

Zajęcia dydaktyczne zlecone, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, 2002-2003

Asystent, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 2002-2010

Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Wszechnica Polska, 2003-2004

Asystent Dziekana ds. Planowania Zajęć Dydaktycznych, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 2003-2009

Asystent Pełnomocnika Rektora ds. Dydaktyczno-Naukowych, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 2009-2010

Asystent w Katedrze Antropologii Kultury w Instytucie Wiedzy o Kulturze Wydziału Teologii UKSW, 2008-2011

Adiunkt w Katedrze Antropologii Kultury w Instytucie Wiedzy o Kulturze Wydziału Teologii UKSW, 2011-

 

V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda II stopnia im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych, 1999

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek Zarządu, 2008-

 

VII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

"Locus theologicus w kulturze wizualnej", finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki: opracowanie i przygotowanie materiałów na seminaria oraz tekstów dotyczących antropologicznych aspektów funkcjonowania obrazu we współczesnej kulturze

"Z kulturą na plus", finansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.4/2011

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach