Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

I A. OBSZARY BADAŃ

Nowy Testament, historia biblijna, metodologia biblijna, narratologia, socjologia i antropologia kulturowa

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

New Testament, biblical history, methods in biblical studies, narratology, sociology and cultural anthropology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe (wybrane)

1.   Duch Święty i Jezus w Ewangelii świętego Jana. Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze czwartej Ewangelii, Częstochowa 2006.

2.   Jesus' Final Call to Faith. Literary Approach, Częstochowa 2007.

3.   The Spirit Paraclete and Jesus in the Gospel of John, Kraków 2008.

4.   Nowe życie uczniów Jezusa. J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1-20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia, Warszawa 2009.

5.    Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologicznokulturowej, Lingua Sacra. Monografie 1: Verbinum: Warszawa 2013.

6.   (red. wyd. pol.) Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich (oryginał: R.P. Martin, P.H. Davids (red.), Dictionary of the Later New Testament & Its Development, InterVarsity Press 1997), Prymasowska Seria Biblijna: Oficyna wydawnicza ?Vocatio? 2014.

7.   (red.) Jezus Chrystus Syn Boży i Syn Człowieczy, Studia Salettensia 6, Kraków 2015.

8.   (red. wspólnie z W. Linke), Studia nad Ewangelią według św. Mateusza, Lingua Sacra. Monografie 5. Nowy Testament: geneza ? interpretacja ? aktualizacja, Apostolicum, Warszawa 2015.

 

Serie naukowe redagowane

1. Studia Salettensia

2. Lingua Sacra. Monografie. Nowy Testament: geneza ? interpretacja ? aktualizacja

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Use of yiqtol, weqataltí and jussive in Biblical Hebrew. Some observations from the perspective of modern linguistic, w: Deus meus et omnia, M.S. Wróbel (red.), Lublin 2005, 189-194.

2.   Portrayal of the Wise Man in the Book of Proverbs 1,1-7, "Polish Journal of Biblical Research", vol. 5, 1/9 (2006) 29-48.

3.   "Piotrze, czy miłujesz mnie ponad wszystko?" Propozycja alternatywnej interpretacji ????? ?????? w J 21, 15, w: Verbum caro fatum est, R. Bogacz - W. Chrostowski (red.), Warszawa 2007, 315-329.

4.   Water Changed into Blood: First Egyptian Plague Ex 7,14-25, w: Przemawiaj do nich Moimi słowami, Z. Godlewski (red.), Warszawa 2007, 322-331.

5.   Dlaczego Bóg uczynił Chrystusa grzechem (2 Kor 5, 21)?, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 4 (2007) 273-286.

6.   Pawłowa koncepcja pojednanie człowieka z Bogiem w 2 Kor 5, 18-21, "Studia Theologica Varsaviensia" 2 (2007) 29-49.

7.   Aktualny stan badań nad historycznym Jezusem, w: Przybliżyło się królestwo Boże, W. Chrostowski (red.), Warszawa 2008, 258-282.

8.   Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii, "Biblica et Patristica Thoruniensia" 1 (2008) 17-33.

9.   Tożsamość Umiłowanego Ucznia w czwartej Ewangelii, "Collectanea Theologica" 3 (2008) 45-58.

10.    Tożsamość Matki Jezusa według Ewangelii synoptycznych, w: Maryja Matka Jezusa, J. Kręcidło (red.), Kraków 2008, 13-37.

11.    "Miłość - płomień Jahwe" (8,5-7). Potęga miłości jako klucz interpretacyjny do Pieśni nad pieśniami, "Collectanea Theologica" 4 (2008) 39-62.

12.    Testament Salomona, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, M. Parchem (red.), Kraków ? Mogilany 2010, 393-451.

13.    Funkcja Matki Jezusa w opowiadaniu o pierwszym znaku w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), w: J. Kręcidło (red.), Maryja, Matka Ludu Bożego, Kraków 2010, 26-49.

14.    Świat pogański wobec rodzącego się chrześcijaństwa. Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?, w: Ex oriente lux, W. Chrostowski (red.), Warszawa 2010, 282-291.

15.    Dlaczego Jezus jest godzien najwyższej czci? Strategie perswazyjne Ewangelistów Mateusza i Łukasza w perspektywie kultury honoru i wstydu, "Collectanea Theologica" 2 (2010) 5-20.

16.    Strategia perswazyjna Marka Ewangelisty w świetle podejścia socjologicznego i antropologii kulturowej, "Studia Theologica Varsaviensia" 49 (2011) nr 1, 157-171.

17.    Jezusowy testament z krzyża (J 19, 25-27). Propozycja polifonicznej interpretacji, "Scripturae Lumen" 3 (2011) 241-258.

18.    Jak czytać i interpretować Biblię w postmodernistycznym świecie?, w: J. Kręcidło (red.), Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu, Kraków 2012, 15-29.

19.    Hermeneutyka biblijna, w: P. Walewski (red.), Wstęp ogólny do Biblii, Rumia 2011, 275-320.

20.    Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu, w: I.S. Ledwoń (red.), Nowy Testament a religie, Lublin 2011, 89-118.

21.    Biblijne orędzie pojednania, w: "Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu", B. Strzałkowska (red.), t. 2, Warszawa 2011, 939-960.

22.    Ef 2, 14-18 jako retoryczne "amplificatio", w: R. Bartnicki (red.), Studia z biblistyki, t. 8, Warszawa 2012, 63-72.

23.    Sytuacja społeczna i religijna adresatów Pierwszego Listu Piotra, w: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi", W. Chrostowski, B. Strzałkowska (red.), Warszawa 2012, 337-350.

24.    Kościół jako duchowy rodzinny dom zbudowany na Chrystusie - kamieniu węgielnym (1P 2,4-10), "Studia Bobolanum" 3 (2012) 93-105.

25.    Jezus Chrystus - Prawda ucieleśniona (J 1,14.17; 14,6), w: Prawda was wyzwoli, "Scripturae Lumen" 4 (2012), 97-112.

26.    Funkcja metafor militarnych w Pierwszym Liście Piotra, "Collectanea Theologica" 2 (2012) 59-70.

27.   ?Oto wielki tłum? (Ap 7,9) ? Tryumf Kościoła według Ap 7,1-17, "Communio" 4 (2013) 5-21.

28.   Umiłowany Uczeń jako świadek autentycznej wiary w Jezusa, "Studia Bobolanum" 3 (2014) 111-126.

29.   ?Przecież powiedział: ?Jestem Synem Bożym?? (Mt 27, 43). Semantyczna nośność wyrażenia ?Syn Boży? w Nowym Testamencie i u Ojców Apostolskich, w: J. Kręcidło (red.), Jezus Chrystus Syn Boży i Syn Człowieczy, "Studia Salettensia" 6, Kraków 2015, 13-30.

30.   Jezus Syn Człowieczy w ogniu współczesnej debaty egzegetycznej, w: J. Kręcidło (red.), Jezus Chrystus Syn Boży i Syn Człowieczy, "Studia Salettensia" 6, Kraków 2015, 45-60.

31.   Kontekst społeczny i teologiczny Księgi Przysłów, WST 33 (2015) 60-77.

32.   ??????? ??????? ????????? ???? ? B????? 3????? [Główne aspekty ojcostwa Boga w Starym Testamencie], ??????? ? ???????? 9, ??????? ??????? ??????, ??? ????????? ?.?. ??????????? ?.?. ????????, ??????? 2015, 2016-218.

33. ?To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna? (J 15,11). Źródła prawdziwej radości ucznia Jezusa, w: A. Zawadzki (red.), Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości, (Analecta Biblica Lublinensia XIII) Lublin 2015, 67-79.

34. Kuszenie Jezusa czy test/próba Jego Boskiej tożsamości? Strategia pragmatyczna w Mt 4,1- 11, w: (red. J. Kręcidło, W. Linke), Studia nad Ewangelią według św. Mateusza, Lingua Sacra. Monografie 5. Nowy Testament: geneza ? interpretacja ? aktualizacja, Apostolicum, Warszawa 2015, 99-123.

35.   Pojednanie podzielonej ludzkości z Bogiem przez krzyżową śmierć Chrystusa. Rozwój chrystologicznej, soteriologicznej i eklezjologicznej argumentacji w Ef 2,11-22, Studia Nauk Teologicznych PAN 10 (2015) 199-220.

36.  Świadectwo Boga Ojca o Jezusie w Ewangelii wg św. Jana, Verbum Vitae 27 (2015) 147-167.

37.  I będą Cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk (Iz 58,12). Naprawa domu Bożego w Biblii, w: Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagrodzenia, Verbinum, Górna Grupa ? Warszawa 2015, 19-32.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium teologia biblijna, PAT w Krakowie, 1993 r.

Licencjat kanoniczny z teologii biblijnej, ATK w Warszawie, 1998 r.

Doktorat z teologii biblijnej. Teologia biblijna, Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze Czwartej Ewangelii, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, 2002 r.

Licencjat nauk biblijnych, PIB w Rzymie, 2005 r.

Habilitacja. Teologia biblijna, Nowe życie uczniów Jezusa, J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1 ? 20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, 2009 r.

Tytuł profesora nauk teologicznych, 2015 r.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu, 2005-2011

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Egzegezy NT, 2011

Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Historii Biblijnej, 2011-

 

funkcje pełnione na rzecz UKSW

Członek uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2010-2012)

Kierownik Studiów Doktoranckich od 2012 r.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów od 2012 r.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów od 2012 r.

Członek Senackiej Komisji Wydawniczej od 2012 r.

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Misji i Strategii UKSW od 2012 r.

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych od 2013 r.

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich (Warszawa, Polska), od 2005 r.

Associazione Ex-Alunni PIB (Rzym, Włochy), 2005 r.

Society of Biblical Literature (Atlanta, USA), od 2009 r.

Catholic Biblical Association of America (Waszyngton, USA), od 2010 r.

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, od 2011 r.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne (od 2014 r.)

European Association of Biblical Studies (od 2014 r.)

Polskie Towarzystwo Mariologiczne (od 2014 r.)

 

VII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Udział w międzynarodowym projekcie:

Fundusze Norweskie (Scholarship and Training Fund): grant na wyjazd do Liechtensteinu (umowa nr : FSS/2013/R2/PV/W/0076). Projekt zrealizowany w 2014 r.

La Bible en ses traditions (siedziba w: L?École Biblique et Archéologique Francaise, Jerozolima, Izrael)
 

VIII ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Członek Komisji biblijno-mariologicznej (Rzym)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach