Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło

I A. OBSZARY BADAŃ

katecheza młodzieży, katecheza dorosłych, antropologia katechetyczna, psychologia antropologiczna, psychoterapia i duchowość chrześcijańska

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

catechesis of the youth, catechesis of adults, catechetic anthropology, anthropological psychology, Christian psychotherapy and spirituality

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.    Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła, Kraków 2003.

2.    Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba zastosowania psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży, Warszawa 2015.

 

Artykuły naukowe

1.   O religijnej formacji ludzi dorosłych, ?Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie? 9 (2004), 145-156.

2.   Katecheza dorosłych a katecheza parafialna, w: K. Kantowski (red.), Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, Warszawa 2004, 90-111.

3.   Podstawowe założenia katechezy dorosłych, w: K. Misiaszek, J. Stala (red.), Katecheza dorosłych, Tarnów 2009, 149-169.

4.   Jaki model przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania? Katecheza bierzmowania, w: P. Mąkosa (red.), Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Lublin 2010, 265-296.

5.   Udział rodziców w procesie wzrostu wiary dzieci, ?Episteme? nr 102 (2010), s. 165-178.

6.   Jaki model przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania? Katecheza bierzmowania, w: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010, s. 265-296.

7.   Perspektywy rozwoju katechezy parafialnej, w: J. Siewiora (red.), Katecheza i liturgia w dialogu, Tarnów 2011, 105-120. 

8.   Inaczej stworzony przez Boga. Prawo człowieka niepełnosprawnego do poznania Boga, ?Warszawskie Studia Pastoralne? 14 (2011), s. 134-152.

9.   Created by God in a different way. The right of disabled person to knowing God, ?Warsaw Pastoral Studies? 14 (2011), p. 29-39.

10.   Kerygmatyczny i antropologiczny wymiar katechezy. Próba redefinicji katechezy, ?Studia Katechetyczne? 2012, nr 8, s. 82-100.

11.    Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania ankiety audytoryjnej (temat badania: Funkcja wtajemniczenia w katechezie młodzieży wobec problemów rozwojowych i zagrożeń cywilizacyjnych), ?Studia Katechetyczne? 9 (2013), 181-213.

12.   Miejsce katechezy dorosłych w nowej ewangelizacji, ?Studia Katechetyczne? 2014, nr 10, s. 129-141.

13.   Przygotowanie do małżeństwa jako forma katechezy dorosłych, ?Warszawskie Studia Pastoralne? 2014, nr 21, s. 25-50.

14.   Sakrament bierzmowania jako rytuały przejścia, ?Warszawskie Studia Pastoralne? 2014, nr 23, s. 141-160.

15. Pedagogika rytuału przejścia. Sprawności moralne a wychowanie nastolatków w kontekście antropologicznym, w: Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2015.

16. Rola katechezy młodzieży w przygotowaniu do małżeństwa, ?Studia Katechetyczne? 2015, nr 11, 253-262.

Członkostwo w redakcjach pism naukowych: ?Studia Katechetyczne?

 

IV WYKSZTAŁCENIE

- Magisterium: Tadeusza Stycznia koncepcja sumienia. pod. kier. ks. dr Marka Żejmy (PAT Poznań, 1995).

- Doktorat: Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Próba oceny. pod kier. ks. prof. dr. hab. Kazimierza Misiaszka (UKSW Warszawa, 2002).  

- Habilitacja: Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba zastosowania psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży. (UKSW Warszawa, 2014).

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(naukowe)

- Wykładowca teologii (katechetyka) i pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Koszalinie, 2003-2006

- Wykładowca pedagogiki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Koszalinie, 2003/2004

- Wykładowca katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na stanowisku adiunkta w katedrze dydaktyki katechetycznej, 2007-2010, w katedrze psychologicznych i pedagogicznych podstaw katechetyki, 2010-

(funkcje pełnione na rzecz UKSW)

- Sekretarz Rady Wydziału Teologicznego (2008-2015)

- Członek Komisji ds. Rozkładu Zajęć (2010-2015)

- Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich (studia niestacjonarne)

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich (od 2011); członek Komisji Rewizyjnej.

European Society for Catholic Theology (od 2013);

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (od 2013);

Międzynarodowe StowarzyszenieNew Experience for Survivors of Trauma (NEST) (od 2014).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach