Dr Małgorzata Laskowska

I A. OBSZARY BADAŃ

etyka mediów, etyka dziennikarska , problematyka moralna i etyczna portali społecznościowych

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

media ethics, journalism ethics, moral and ethical problems of social networking

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Komunikacja społeczna według Benedykta XVI (wraz z K. Marcyńskim ), PETRUS, Kraków 2016.
2.   Sztuka komunikacja według Franciszka (wraz z K. Marcyńskim), PWN, Warszawa,
Kraków 2016.
3.   Ks. Stefan Wyszyński - dziennikarz i redaktor (1924-1946), Toruń 2011.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Debaty UKSWordzkie, cz. 1 (wraz z K. Flader-Rzeszowską, K. Marcyńskim, J.A. Sobkowiakiem), Warszawa 2016.

2.   Człowiek w medialnym labiryncie (wraz z K. Guzek), Warszawa 2011.

3.   Nowe media - możliwości i pułapki (wraz z A. Adamskim), Opole-Poznań 2011.

4.   Media wobec śmierci (wraz P. Drzewieckim, A. Gralczyk), t. 2, Warszawa 2012.

5.   Media audiowizualne i cyfrowe wobec współczesnych wyzwań (wraz z A. Adamskim, A. Gralczyk, K. Kwasik), Warszawa 2012.

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Dziecko w świecie cyfrowym. Kompetencje komunikacyjne w nauczaniu Benedykta XVI (wraz z M. Laskowską), w: K. Stępniak (red.), Nowe media a styl życia, Pułtusk 2016, ss. 225-240.

2.   Wizerunek Franciszka na Facebooku (wraz z A. Gralczyk, K. Marcyńskim), „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2(2015), s. 70-82.

3.   Audiovisuality in the context of communicative and ethical competencies - media theology approach (wraz z K. Marcyńskim), „Communication Today” (2015), vol. 6, nr 2, p. 4-19.

4.   Freedom in the media and in the communication according to John Paul II (wraz z K. Marcyńskim), w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet. „1989 a 25 rokov po...”, red. A. Lisnik, K. Grenova, M. Ambrozy, Ružomberok 2015, s. 563-568.

5.   Dziennikarski kodeks etyczny św. Maksymiliana Kolbego, w: Złota nić Niepokalanego Poczęcia w myśli i w życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego, red. G. Bartosik, P. Warchoł, Niepokalanów 2015, s. 357-369.

6.   Nowe media w duszpasterstwie, w: Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2014, s. 199-230.

7.   Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie. Etyczna analiza relacji, w: Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2014, s. 83-115.

8.   Program M*A*S w odniesieniu do komunikacji sieciowej. Propozycja działań, „Sapere Aude” 4(2014), s. 314-330.

9.   Social Networking Services in Service of Democracy – Chosen Case Studies, “Online Journal of Communication and Media Technologies” 1(2014), s. 131-147.

10.   Media społecznościowe dla edukacji. Sprzymierzeniec czy wróg?, w: Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, red. A. Roguska, Siedlce 2013, s. 143-160.

11.   Media i teologia. Kierunki badań teologicznych w ujęciu magisterium Kościoła, „Teologia Praktyczna” 14(2013), s. 137-158.

12.   Child and media chaos, „Disputationes scientificae Universitatis catolicae in Ružomberok”. Ružomberok, 2012, č. 1, ISSN 1335-9185, p. 28-36.

13.   Nowe media dla cierpiących. Etyczny i aksjologiczna analiza blogosfery, Disputationes scientificae Universitatis catolicae in Ružomberok. Ružomberok, 2012, č. 4, p. 138-153.

14.   Edukacyjna funkcja mediów społecznościowych (Educational function social media), MAGNANIMITAS 2. vyd. 2012.

15.   Galenosphere of Nazareth Theological and pedagogical analysis of education to silence, in.: Mary and Joseph at the origins of Christian culture, ed. K. Parzych-Blakiewicz, J. Wojtkowski, Olsztyn 2012, p. 141-149.

16.   Naprawdę jaka jesteś? Aktywność kobiet w social media na wybranych przykładach,
w: Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa”, red. A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska, Warszawa 2012, s. 228-238.

17.   Media wobec śmierci naturalnej. Zarys problematyki w ujęciu etycznym, w: „Media wobec śmierci”, t. 2, red. P. Drzewiecki, A. Gralczyk, M. Laskowska, Warszawa 2012, s. 168-179.

18.   Rodzina a nowe media. Analiza relacji na podstawie nauczania Kościoła, w: Ksiądz i rodzina w media, red. A. Adamski, K. Kwasik, G. Łęcicki, Warszawa 2012, s. 138-150.

19.   Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, w: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna, red. M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2012, s. 29-41.

20.   Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, „Teologia praktyczna” 13(2012), s. 123-137.

21.   Oddziaływanie i wpływ mediów audiowizualnych. Zarys problematyki, „Studia Ełckie” 14(2012), s. 351-360.

22.   Social media w pracy dziennikarza. Ujęcie etyczne, w: Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów (tom I), red. R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak, Poznań-Opole 2012, s. 139-157.

23.   Dziennikarstwo internetowe w Polsce, w: Gołda-Sobczak M., Machura W., Sobczak J. (red.), Media - czwarta władza?, t. 3, cz. 1, Poznań-Opole 2011, s. 151-160.

24.   Wartości realne i wirtualne. Studium aksjologiczno-etyczne, w: Laskowska M., Adamski A. (red.), "Nowe media - możliwości i pułapki", Opole-Poznań 2011, s. 21-33.

25.   Infotainment - analiza aksjologiczno-etyczna zjawiska, w: Gołda-Sobczak M., Machura W., Sobczak J. (red.), Media - czwarta władza?, t. 2, Poznań-Opole 2011, s.127-136.

26.   Zagubiony umysł. Wpływ kultury medialnej na kulturę umysłową, w: Guzek K., Laskowska M. (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011, s. 122-135.

27.   Nowe media - nowa etyka?, w: Hajdasz J. (red.), Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, Poznań 2011, s. 97-116.

Publikacje popularno-naukowe:

1.   Wyćwierkać Boga. Tweety Papieża Franciszka (wraz z K. Marcyńskim), Katowice 2015.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, Wydział Teologiczny UKSW, 2008

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia zlecone na studiach niestacjonarnych z etyki dziennikarskiej oraz systemów medialnych na Wydziale Teologicznym UKSW, 2009-2010

Adiunkt w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW, 2010-

Członek Rady Wydziału Teologicznego na UKSW w Warszawie

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora za rzetelną, pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz UKSW, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Komisja Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2012-2013

Polskie Towarzystwo Etyczne, 2012-

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, 2012-

European Society for Catholic Theology (ESCT), 2013-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

„Kompetencja etyczna i kompetencja komunikacyjna przywódców w przestrzeni publicznej (kierownik) – MNiSW 2016.

„E-retoryka w mediach społecznościowych (kierownik) – MNiSW 2015

„Debaty UKSWordzkie” (członek zespołu badawczego) – MNiSW 2015-2016

"Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa" (badania statutowe, MNiSW), kierownik projektu, 2011

"Wpływ cyfrowych systemów informacyjnych na formy komunikacji i styl życia odbiorców mediów", członek zespołu badawczego pod kier. dr A. Gralczyk (badania statutowe, MNiSW), 2011

"Etyka nowego dziennikarstwa" (badania statutowe, MNiSW), kierownik projektu, 2011

"Social media - w służbie demokracji" (badania statutowe, MNiSW), kierownik projektu, 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Odbycie stażu w firmie WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o. na podstawie projektu "Staże i szkolenia", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2. - "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1. - "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw", 2012-2013

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach