Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński

I A. OBSZARY BADAŃ

historia Polski i Kościoła katolickiego Polsce, archiwistyka, grekokatolicy, kształcenie w seminariach duchownych, studia prozoponiczne

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

history of Poland and of the Catholic Church in Poland, archive studies, Greek Catholics, education in seminaries, prosoponic studies

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Dzieje grekokatolików w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, Episteme 49(2005), Olecko 2005, s. 269.

2.   Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769-1863, Łódź 2011, s. 348.

 

Monografie redagowane

1.   (współred.:  T. Kowalewski), Biskupi diecezji łomżyńskiej: działalność społeczna, polityczna, religijna , Łomża 2005, ss. 140.

 

Artykuły naukowe

1.   Akta wizytacji parafii dekanatu bielskiego w diecezji wigierskiej, w: Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, t. III, s. 250-265.

2.   Alumni diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1818-1823, "Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne" 3(2002), s. 157-168.

3.   Alumni diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej w Seminarium Głównym w latach 1825-1835, "Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne" 4(2002), s. 128-141.

4.   Alumni diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej w warszawskiej Akademii Duchownej (1836-1867), w: Studia Łomżyńskie, t. XII, s. 156-164.

5.   Biskup Bernard F. Dembek i Biskup Tadeusz P. Zakrzewski - pierwsi Biskupi Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, w: Biskupi Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2005 (red. T. Kowalewski i J. Łupiński), s. 85-96.

6.   Działalność ministra Tanucciego na rzecz wypędzenia Towarzystwa Jezusowego z Królestwa Neapolu, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 21(2003), s. 307-324.

7.   Koniec okupacji sowieckiej i początek okupacji niemieckiej w dziennikach ks. M. Lisa - proboszcza z parafii Lubotyń k. Ostrowi Mazowieckiej, w: Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej, Warszawa 2003, s. 114-116.

8.   Ks. profesor dr hab. Witold Jemielity, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 25(2007), s. 381-383.

9.   Księża dekanatów augustowskiego i grajewskiego w konspiracji w czasie w II wojny światowej, Studia Łomżyńskie, t. XV, s. 91-98.

10.    Lata Jubileuszowe w diecezjach sejneńskiej, czyli augustowskiej oraz łomżyńskiej, "Episteme" 12(2001), s. 285-298.

11.    Likwidacja parafii greckokatolickiej w Hodyszewie, w: Studia Łomżyńskie, t. X, s. 75-88.

12.    List pasterski biskupa wigierskiego Jana Klemensa Gołaszewskiego z 28 czerwca 1815 roku, "Episteme" 1(1999), s. 20-40.

13.    Listy pasterskie Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Kostki Łukomskiego, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 25/2007, s. 422.

14.    Lomžos vyskupijos archyvo rinkiniai, w: Uznemune: visoumene ir dvasinio gyvemino procesai, Vilnius 2005, s. 122-127.

15.    Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łomżyńskiej w ramach Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, "Episteme" 15 (2001), s. 73-82.

16.    Nowe zbiory Archiwum Diecezjalnego w Łomży, Studia Łomżyńskie, t. XV, s. 140-146.

17.    80-lecie Diecezji Łomżyńskiej, Studia Łomżyńskie t. XVII, s. 375-390.

18.    Religia rzymskokatolicka na Kurpiowszczyźnie jako czynnik tożsamości kulturowej, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 22(2004), ss. 455-463.

19.    Religious and social meaning of Marian Sanctuaries in Łomza Diocese, "Soter" 33 (61), Kaunas 2010, s. 243.

20.    Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku), "Saeculum Christianum" 8(2000) nr 1, s. 183-200.

21.    Wątki ewangelickie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Łomży, w: Ewangelicy na Północno-Wschodnim Mazowszu, Łomża 2006, s. 165-170.

22.    Wątki prawosławne w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Łomży, w: Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku (red. M. Gnatowski), Łomża 2009, s. 25-35.

23.    Wezwania kościołów i kaplic w diecezji sejneńskiej w końcu XIX w., "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 17(1999), s. 263-278.

24.    Hasła: Boszko Antoni, s. 108-110, Woronowski Franciszek, s. 736-740, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 9, Warszawa 2006.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, Wydział Teologiczny KUL, 1991

Licencjat z historii kościoła, Wydział Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (2012 - nostryfikacja na Wydziale Teologicznym UKSW: licencjat teologii), 1993

Doktorat z historii kościoła, Wydział Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (nostryfikowany 1998 r. na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w Warszawie: doktor nauk humanistycznych), 1996

Habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, 2012

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Archiwariusz w Archiwum Diecezjalnym w Łomży, 1997-2010

Wykłady z historii Kościoła w WSD w Łomży, 1997

Lektor języka włoskiego w WSD w Łomży, 1997-2005

Wykłady z historii Kościoła w Licencjackim Studium Teologicznym w Łomży, 1998-1999

Seminarium magisterskie w Instytucie Teologicznym w Łomży, 2000-

Wykłady z etyki chrześcijańskiej w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, 200-2002

Wykłady z teologii biblijnej Starego Testamentu w WSD w Grodnie (Białoruś), 2005-2006

Adiunkt w Katedrze Historii Misji Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, 2006-

Seminarium magisterskie w WSD w Łomży , 2009-

Wykłady z historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Łomży, 2010-2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Kwerenda w Centralnym Państwowym Archiwum - Sankt Petersburg (Rosja), 2008

Kwerenda w Tajnym Archiwum Watykańskim - Rzym (Państwo Watykańskie), 2009

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Archiwariusz w Archiwum Diecezjalnym w Łomży, 1997-2010

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach