Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia Ewangelii synoptycznych, soteriologia św. Pawła, etyka św. Pawła, biblijna teologia apostolstwa

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

theology of the Synoptic Gospels, soteriology of Saint Paul, ethics of Saint Paul, biblical doctrine of apostleship

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Krocząc śladami Męki Chrystusa. Komentarz teologiczno-duchowy do ewangelicznych opisów męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Ząbki 2000.

2.   Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w Pismach św. Łukasza i św. Jana, Ząbki 2003.

3.   Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie - formacja - posłannictwo, Ząbki 2008, ss. 335.

4.   Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1 - 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2011.

5.   Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12 - 24. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2012.

 

Artykuły naukowe

1.   Le r?gne de Jésus-Christ, éternel et universel, "Communio. Revue Catholique Internationale" 22 (1997) z. 2-3, 79-100.

2.   Świątynia duchowa jako motywacja napomnień moralnych w Listach św. Pawła do Koryntian, w: M. Wojciechowski (red.), Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych, Warszawa 1997, 273-285.

3.   Koncepcje świątyni w tekstach wspólnoty z Qumran, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 50 (1997), 250-266.

4.   Wyłanianie się Ducha Bożego z mroków tajemnicy w Pismach Starego i Nowego Testamentu, w: L. Balter (red.), Duch Odnowiciel, Poznań 1998, 35-51.

5.   "Przez Jezusa w jednym duchu mamy przystęp do Ojca" (Ef 2, 18). Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła, w: F. Mickiewicz, J. Warzecha (red.), "Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem" (Iz 64, 7). Biblia o Bogu Ojcu, Warszawa 1999, 125-148.

6.   "Błogosławieni czystego serca (...)". Biblijne podstawy ślubu czystości, w: A. Dyr, P. Góralczyk (red.), I nic nad Boga. Apostolski wymiar życia konsekrowanego, Ząbki 1999, 95-114.

7.   Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1 - 22, 5, "Communio" 20 (2000) z. 4, 20-39.

8.   Jezus Chrystus - świadek wierny i prawdomówny (Ap 3, 14), w: L. Balter (red.), Tajemnica Trójcy świętej, Poznań 2000, 242-258.

9.   Zbawczy wymiar czasu w literaturze biblijnej, "Communio" 21 (2001) 6, 51-69.

10.    Świadectwo Ducha Świętego o Jezusie w J 15, 18 - 16, 15, "Kieleckie Studia Teologiczne" 1 (2002) z. 1, 142-167.

11.    Myst?re de la vie publique de Jésus myst?re de la lumi?re de Dieu, "Communio fr." 30 (2005) z. 1, 21-33.

12.    Tłumaczenie Listu do Filipian oraz autor wprowadzenia, komentarzy i przypisów do Ewangelii św. Marka, Drugiego Listu do Koryntian i Listu do Filipian, w: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005.

13.    Panie, gdzie mieszkasz? (por. J 1, 38). Biblijna teologia Bożego domu i bezdomności Boga, "Communio" 25 (2005) 3, 3-25.

14.    Naśladowanie Mistrza w działalności Jezusa i św. Pawła, "Communio" 25 (2005) 5, 68-84.

15.    Idea odpłaty po śmierci w przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-31), w: P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński (red.), Spotkanie miłości z miłosierdziem, Ząbki 2006, 168-183.

16.    Namaszczenie Jezusa Duchem Świętym na proroka według Łk 3, 21-22; 4, 18; Dz 10, 38, "Collectanea Theologica" 77 (2007) z. 1, 69-88.

17.    Zagadnienia etyczne, w: M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu, t. III: Listy Pawłowe, katolickie i List do Hebrajczyków, Wrocław 2008, 307-373.

18.    Święty Paweł jako niewolnik (doulos) i sługa (diakonos, hyp?ret?s, oikonomos) Chrystusa i Kościoła, "Studia Loviciensia" 10 (2008), 241-252.

19.    Orędzie Jana Chrzciciela o Królestwie Bożym (Mt 3, 2. 7-12; Łk 3, 7-9. 16-18) i jego wypełnienie w działalności Jezusa, w: A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina (red.), Ewangelia o Królestwie, Lublin 2009, 131-148.

20.    Objawienie Boga w słowie. Biblia jako słowo Boże, w: M. Kowalczyk (red.), Apostolat słowa Bożego, Warszawa 2010, 23-39.

21.    Objawienie się Chrystusa zmartwychwstałego uczniom w Łk 24, 36-49, w: A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda (red.), Zmartwychwstał prawdziwie, Tarnów 2010, 161-178.

22.    Podstawy powszechnej misji Kościoła w księgach Nowego Testamentu, "Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne" 2 (2011), 5-50.

23.    Grzech i jego panowanie w człowieku w świetle Rz 7, 7-25, "Warszawskie Studia Teologiczne" 24 (2011), 145-160.

24.    Rola krzyża w zbawczym dziele Boga w teologii św. Pawła, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 65 (2012), 225-242.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii na Wydziale Teologicznym ATK, 1988

Licencjat nauk biblijnych w Instytucie Nauk Biblijnych w Rzymie, 1992

Doktor teologii na Wydziale Teologicznym ATK, 1995

Doktor habilitowany, 2004

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej, 2004

Profesor nadzwyczajny, 2006

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal brązowy za długoletnią służbę, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, członek zwyczajny, 2004

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach