Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

I A. OBSZARY BADAŃ

Katechetyka, wychowanie chrześcijańskie, nauczanie religii w szkole (edukacja)

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

catechetics, adult catechesis, catechesis and culture, language in catechesis, teaching of religion in schools, christian education of children and youth

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999.

2. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa 2002.

2.   Słownik Katechetyczny (red. wyd. pol.), Warszawa 2007.

3.   (współred.: J. Stala), Katecheza dorosłych, Tarnów 2009.

4.   (współred.: J. Kostkiewicz), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, Kraków 2013.

Artykuły naukowe (wybrane)
Rozdziały w książkach:

Katecheza dorosłych w dokumentach Kościoła, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2002, s. 31-

Zagadnienie katechezy dorosłych według dokumentu ?Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej?, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2002, s. 49-60.

Katecheza i kultura, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2003, s. 19-71.

Katecheza dorosłych w Polsce ? stan aktualny i najpilniejsze potrzeby, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Verbinum, Warszawa 2003, s. 209-221.

Kościół jako komunia w przekazie katechetycznym, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin [2004], s. 445-461.

Próba poszukiwania zasad używania języka w katechezie, w: Pedagogika wiary. Książka dedykowana Księdzu Profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. A. Hajduk, J. Mółka, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ?Ignatianum?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 323-337.

W poszukiwaniu modelu katechezy dorosłych, w: Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, red. A. Bałoniak i J. Szpet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ? Wydział Teologiczny, Poznań 2008, s. 153-161.

Katecheza i inkulturacja, w: Zagadnienia katechetyki materialnej, red. J. Stala, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2011, s. 209-237.

Pedagogia salezjanów [Towarzystwa św. Franciszka Salezego], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, redakcja naukowa Janina Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza ?Impuls?, Kraków 2012, s. 229-269.

Nauczanie religii katolickiej i katecheza parafialna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: W kręgu historii wychowania, red. Hanna Markiewiczowi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013, s. 183-196.

Wychowanie religijne młodzieży wobec chaosu kulturowego na przykładzie szkoły, w: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989, red. Ryszard F. Sadowski, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2014, s. 153-165.

Inspiracje soborowe w katechezie, w: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2014, s. 711-744

Formacja sumienia ucznia w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, w: Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, red. Ks. Roman Ceglarek, ks. Mariusz Sztaba, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa 2015, s. 213-227.

Artykuły w czasopismach:

Drogi rozwoju systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w nowej rzeczywistości pastoralnej po Soborze Watykańskim II, ?Seminare? 11(1995), s. 99-122.

Programy nauczania religii w szkole, ?Ateneum Kapłańskie? t. 142(2004) z. 3, s. 267-

W poszukiwaniu charakteru języka w katechezie, ?Studia Pastoralne? 2(2006) nr 2, s. 95-103.

Misja prorocka i jej realizacja w Kościele w Polsce, ?Teologia praktyczna? t. 8(2007) s. 7-17.

Motywy na rzecz katechezy dorosłych, ?Studia Theologica Varsaviensia? 47(2009) nr 1, s. 13-25.

Verbum Domini zaproszeniem do wychowania inkulturowanego, ?Studia katechetyczne?, t. 8: Kerygma-Biblia-katecheza, red. R. Czekalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 147-156. Porażka katechezy parafialnej, ?Warszawskie Studia Pastoralne?  9(2014) nr 2, s. 75-

Czy i na ile jest możliwa dzisiaj współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz integralnej formacji ucznia?, ?Teologia i Moralność? nr 2(2014), s. 7-22.

Członkostwo w redakcjach pism naukowych

?Studia Theologica Varsaviensia?, ?Seminare. Poszukiwania naukowe?.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Doktorat: Katechetyka, Wartości pastoralno-katechetyczne systemu prewencyjnego św. Jana Bosko a aktualne potrzeby duszpasterskie w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 maja

Habilitacja: Katechetyka, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny, Warszawa 1999, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 28 lutego 2000.

Profesura: 03 października 2011.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt w Wydziale Teologicznym ATK/UKSW, 1993-2000

Pełnomocnik rektora ATK do tworzenia i rozwoju specjalności teologia pastoralna,1995-1997

Prodziekan Wydziału Teologicznego (ATK/UKSW), 1999-2002

Kierownik Sekcji Katechetyki, 2005-2013

Dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej, 2013-

(naukowe)
Od 1993 r., profesor zwyczajny, Katedra Dydaktyki Katechetycznej.

(funkcje pełnione na rzecz UKSW)
Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego UKSW, dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej.

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (2011),

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013).

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (wiceprzewodniczący)

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, European Forum for Religious Education (EuFRES).

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Edukacja międzykulturowa i międzyreligijna. Projekt realizowany przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego w Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (współkierownictwo)

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach