Ks. dr Norbert Mojżyn

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia sztuki, historia teologii postbizantyńskiej, historia i teoria sztuki, ochrona dóbr kultury, locus theologicus we współczesnej kulturze wizualnej

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

theology of art, history of postbyzantine theology, history and theory of art, protection of cultural property, locus theologicus in contemporary visual culture

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Różaniec z kamienia, Warszawa 2004.

2.   O wewnętrzną radość, Warszawa 2014.

 

Artykuły naukowe

1.   Ikonografia Matki Bożej Fiodorowskiej, w: Kontemplacja oblicza Chrystusa. Ikony rosyjskie i ukraińskie od XVIII do początku XX wieku, red. M. Janocha,Warszawa 2002, s. 49-50.

2.   Symboliczna wartość obrazowania holokaustu w malarstwie Józefa Charytona, "Studia Teologiczne. Białystok - Drohiczyn - Łomża" 22 (2004), s. 295-316.

3.   (with others), Bibliography of Polish Byzantine and Post-Byzantine Studies, w: Series Byzantina, t. IV, Warszawa 2006, s. 83-155.

4.   Christus patiens - ikonograficzny wątek Jezusa Cierpiącego, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie w dniu 9.11.2007 r., Warszawa 2007, s. 34-40.

5.   Sztuka a wartości, w: W trosce o wartości, Drohiczyn 2007, s. 83-92.

6.   Godność malarza ikon w świetle pism Symeona Połockiego, w: W trosce o godność człowieka, red. S. Mazur, T. Syczewski, Drohiczyn 2008, s. 101-120.

7.   Rosyjska sztuka ikonowa 2 połowy XVII wieku w ocenie rosyjskiego humanisty Symeona Połockiego, w: Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, Kraków 2009, s. 319-334.

8.   Reformy cerkiewne w Rosji w połowie XVII wieku w świetle procesów artystycznych i kulturowych, "Studia Teologiczne. Białystok - Drohiczyn - Łomża" 27(2009), s. 339-351.

9.   Ikonografia muzyczna "Zwiastowania z jednorożcem" na podstawie tryptyku erfurckiego, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXII/2/2009, s. 85-92.

10.    Status malarza ikon w świetle poglądów Symeona Połockiego na sztukę, w: Homo creator et receptor artium, red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, s. 255 - 266.

11.    Hymn liturgiczny "Akatyst" - jego wczesno bizantyńskie źródła literackie i średniowieczne realizacje plastyczne, w: Ojcowie Kościoła w trosce o życie duchowe człowieka, Drohiczyn 2010, s. 69-82.

12.    Wschód czy Zachód, stare czy nowe - dylematy rosyjskiej kultury religijnej w drugiej połowie XVII stulecia, "Studia Theologica Varsaviensia" 1/XLVIII/2010, s. 147-162.

13.    Pińska katedra biskupa Z. Łozińskiego (kościół franciszkanów) na tle czasów swojego powstania i innych kościołów Pińska, w: Sługa Boży Biskup Zygmunt łoziński. W trosce o Kościół i Ojczyznę, red. S. Mazur i T. Syczewski, Drohiczyn 2011, s. 109-122.

14.    Teologiczne implikacje kategorii wzniosłości na kanwie konsekracji kościoła "Sagrada Familia" w Barcelonie, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXIV/2/2011, s. 381-392.

15.    Między kulturą i teologią wizualną: antropologia obrazu Hansa Beltinga, w: Kultura wizualna - teologia wizualna, red. W. Kawecki, J. S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 35-52.

16.    Bł. Jan Paweł II w studenckiej kulturze wizualnej (Refleksje na kanwie wystawy pokonkursowej), w: Kultura wizualna - teologia wizualna, red. W. Kawecki, J. S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 407-418.

17.    Media wizualne wobec śmierci M. Kaddafiego - z punktu widzenia antropologii obrazu, "Kultura - Media - Teologia" 7/2011, s. 64-73. http://www.kmt.uksw.edu.pl/kmt-7-tozsamosc-i-jej-fundamenty

18.    Rzymskie przyczynki do Macieja Kazimierza Sarbiewskiego poglądów na architekturę i sztuki plastyczne, w: Iter italicum, red. M. Wrześniak, t. 2, Warszawa? (w druku).

19.    Literacki i teologiczny okcydentalizm Symeona Połockiego (1629 ? 1680), w: Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury. Materiały z konferencji zorganizowanej przez WNH UKSW w dniach 10 ? 12 maja 2012 roku, red. J. Pietrzak-Thebault, Warszawa... (w druku).

20.    Locus theologicus Muzeum bł. J. Popiełuszki, patrona "Solidarności", w: Bezpieczeństwo człowieka a solidarność. Materiały z IX Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Drohiczynie w dniach 7 - 9 września 2012 przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce... (w druku).

21.    Konserwacja i rekonstrukcja zabytków w świadomości studentów teologii UKSW, "Fides et ratio" 3(11)2012, s. 136-149.

22.    Mystery Crown. Community on the way to the Kingdom of Heaven, "Warszawskie Studia Pastoralne" 16/2012, s. 130-137.

23.    "Drabina do nieba" jako ikona dynamiki życia duchowego, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXV/2/2012, s. 170-177.

24.   Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej, ?Fides et Ratio?, 2(18)2014, s. 125-­148;

25.   Estetyczne składniki duchowej formacji bł. Edmunda Bojanowskiego na podstawie jego ?Dziennika?, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, red. M. Tatar, Sandomierz 2014, s. 195­-218.

26.   Art as a pastoral tool ? the case of M. Tuszyńska?s work, ?Warszawskie Studia Pastoralne?, Rok IX/2014 Nr 3(24), s. 423­-434.

27.   ?Nie wiedzieliśmy, czy w niebie byliśmy czy na ziemi?. Cechy charakterystyczne świątyni prawosławnej, w: Miejsca modlitwy i miejsca święte religii świata, red. W. Cisło, J. Różański, Warszawa 2014, s. 69­-100.

28.   Artistic heritage as the locus theologicus ? a pastoral perspective, ?Warszawskie Studia Pastoralne?, 22/2014, s. 205­-228.

29.   Uniwersalizm religijno­kulturowy Symeona Połockiego w perspektywie dialogu między Wschodem i Zachodem, w: Religia i obszczestwo ? 8. Sbornik naucznych statiej, red. W. W. Starostienko, O. W. D?jaczenko, t. 8, Mogilew 2014, s. 109­-111.

30.   Rzymskie przyczynki do Macieja Kazimierza Sarbiewskiego poglądów na architekturę i sztuki plastyczne, w: Polak we Włoszech i Włoch w Polsce. Sztuka i historia, red. M. Wrześniak, Warszawa 2015, s. 105­-120.

31.   Modlitwa jako wyznacznik rozwoju duchowego w prawosławiu, w: Modlitwa w religiach świata, Red. W. Cisło, J. Różański, Pelplin 2015, s. 81­-112.

32.   Karta Wenecka a dziedzictwo kulturowe Kościoła katolickiego, w: Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Cisło, D. Jaszewska, A. Piwko, Warszawa 2015, s. 185­-200.

33.   Eschatologiczne konsekwencje grzechu w Sądach Ostatecznych Hieronima Boscha, w: Grzech, pokuta i pojednanie. Perspektywa społeczno­moralna, Warszawa 2015

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii w zakresie historii Kościoła, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 1996

Doktorat z teologii, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 2000

Studia podyplomowe Ochrony Dóbr Kultury, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 2007-2008

Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, 2008

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia zlecone z historii sztuki i kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2005

Zajęcia zlecone na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, 2006

Zajęcia zlecone w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie, 2006

Zajęcia zlecone w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, 2007

Asystent na Wydziale Teologicznym UKSW, 2008

Adiunkt w Katedrze Dialogu Kultury Artystycznej i Wiary w Instytucie Wiedzy o Kulturze Wydziału Teologii UKSW (od 1.03.2013 Instytut Dialogu Kultury i Wiary), 2009

Pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów, 2010

Delegat Dziekana ds. Muzeum UKSW, 2011

Sekretarz Rady Wydziału Teologicznego UKSW, 2012

Opiekun studentów komunikacji medialno-kulturowej, 2012

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członkostwo, 2008-

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, członkostwo, 2011-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

"Locus theologicus w kulturze wizualnej" - finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opracowanie i przygotowanie materiałów na seminaria oraz tekstów dotyczących antropologicznych aspektów funkcjonowania obrazu we współczesnej kulturze)

"Z kulturą na plus" - finansowany ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.4/2011)

"Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze" - finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Opracowanie zagadnienia: Cmentarz na Rossie jako locus theologicus)

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Kustosz w Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, 2004-2007

Duszpasterz UKSW i rektor kościoła uniwersyteckiego, 2009

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach